Stora skillnader i gymnasiebehörighet mellan elevgrupper

18 600 elever, motsvarande 17,5 procent av eleverna som gick ut årskurs 9 i våras, blev inte behöriga till gymnasieskolan. Behörigheten har sjunkit med 0,6 procentenheter sedan föregående läsår. Skolverkets nya statistik visar också att det är stora skillnader mellan elevgrupper. Behörigheten bland elever med högutbildade föräldrar är 17 procentenheter högre än bland elever vars föräldrar har kortare utbildning. Behörigheten bland flickor är 7,2 procentenheter högre än bland pojkar.

– Det är allvarligt att den totala behörigheten sjunker. Men det är också allvarligt att skillnaderna i resultat mellan olika elevgrupper är fortsatt stor. Det är inget annat än ett misslyckande för svensk skola att pojkar år efter år har sämre resultat än flickor och att föräldrarnas utbildningsnivå har en så avgörande inverkan på elevernas studieresultat, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Totalt gick nästan 107 000 elever ut årskurs 9 i våras. 82,5 procent av eleverna blev behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Motsvarande siffra året innan var 83,1 procent. 86,4 procent av flickorna blev behöriga jämfört med 79,2 procent av pojkarna. Samtidigt har behörigheten bland flickorna minskat sedan läsåret 2015/16. Andelen behöriga flickor minskade med 1,3 procentenheter medan pojkarnas behörighet ökade med 0,2 procentenheter. Elever födda i Sverige är i större utsträckning behöriga jämfört med elever födda utomlands.

Föräldrarnas utbildningsnivå slår igenom

95,1 procent av eleverna vars föräldrar har lång eftergymnasial utbildning är behöriga jämfört med 78,1 procent av eleverna vars föräldrar har högst gymnasieutbildning.

– Enligt skollagen har elever rätt till en likvärdig utbildning men statistiken visar att det är stora skillnader mellan elevgrupper. Undervisningen ska anpassas till elevernas olika behov och förutsättningar men kommuner och ansvariga för fristående skolor har svårt att kompensera för elevernas förutsättningar. Alla som har ett ansvar för skolans resultat behöver granska sig själva och säkra att man gör rätt saker utifrån det vi vet är framgångsfaktorer, säger Peter Fredriksson.

Viktigt att analysera och sätta in åtgärder

För att resultaten och likvärdigheten ska förbättras behöver alla delar i skolsystemet utgå från de framgångsfaktorer som vetenskap och beprövad erfarenhet visar på. En viktig del är att analysera resultaten. Skolverkets statistik är ett underlag som kommuner och ansvariga för fristående skolor kan använda för att identifiera behov i de egna skolorna och sätta in rätt åtgärder. Skolverket bidrar med stöd till alla skolor i det arbetet och gör också riktade insatser till skolor med stora behov.

– Regeringen satsar nu på att rikta mer resurser till skolor utifrån behov. På Skolverket kommer vi att göra vårt yttersta för att stötta kommuner, fristående skolor, rektorer och lärare i att använda dessa resurser till det som gynnar eleverna och bidrar till en mer likvärdig skola, säger Peter Fredriksson.

För frågor kontakta

För frågor till Skolverket generaldirektör Peter Fredriksson kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

För frågor om statistiken mejla utbildningsstatistik@skolverket.se eller kontakta Jesper Brohede, enhetschef 08-527 337 09 eller Karin Nyqvist, undervisningsråd 08-527 334 02.

PM: Betyg i grundskolan åk 9 läsår 2016/17 Länk till annan webbplats.

Publicerades den .