Stort behov av fler lärare

Behovet av att rekrytera nya lärare och förskollärare ökar framöver visar Skolverkets nya lärarprognos. De närmaste fem åren behöver skolor och förskolor rekrytera motsvarande 77 000 heltidstjänster. Det innebär att rekryteringsbehovet har ökat med 7 000 heltidstjänster sedan Skolverkets förra prognos för två år sedan. Prognosen finns även uppdelad per län.

– Vikten av att elever får möta behöriga och engagerade lärare kan inte överskattas. Att fler väljer läraryrket är en ödesfråga, inte bara för skolan utan för hela samhället, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Störst rekryteringsbehov nu

Fram till år 2031 är det totala rekryteringsbehovet 187 000 heltidstjänster. Störst är behoven de närmaste fem åren då skolor och förskolor behöver rekrytera lärare och förskollärare till motsvarande 77 000 heltidstjänster. Att rekryteringsbehoven har ökat sedan den förra prognosen beror till stor del på befolkningsutvecklingen. Att behoven är störst den närmaste femårsperioden beror också på att visstidsanställda utan lärarutbildning beräknas ersättas av nyutexaminerade lärare de närmaste åren. De största rekryteringsbehoven finns i grundskolan och förskolan.

– Jag hoppas att fler ser att läraryrket är fantastisk. Lärarna har dessutom haft en positiv löneutveckling de senaste åren. Samtidigt räcker det inte för att få fler att välja yrket. Lärarna behöver också få en rimlig arbetsbörda och goda förutsättningar att utföra sitt arbete. Från statens sida måste vi fortsätta satsa på kompetensutveckling och ta till vara nyanländas lärarkompetens, säger Peter Fredriksson.

Stort behov av nyutbildade lärare

Rekryteringsbehovet kan räknas om till ett examinationsbehov. Totalt behöver 227 000 lärare och förskollärare examineras från lärar- och förskollärarutbildningarna fram till 2031. Examinationsbehovet är störst de närmaste fem åren. Totalt 92 000 lärare och förskollärare behöver examineras fram till 2021. Med dagens nivåer av antal nybörjare och andel studenter som lyckas med examen kommer omkring 145 000 examineras till 2031. Om inget förändras så kommer det därmed saknas omkring 80 000 lärare om 15 år. Störst väntas bristen bli på förskollärare, yrkeslärare och ämneslärare.

– Det måste bli attraktivare att vara lärare och då måste alla med inflytande i skolan, inte minst lärarnas arbetsgivare, se till att skolan är en attraktiv arbetsplats. Det är avgörande för att fler unga ska vilja bli lärare och för att engagerade och kompetenta lärare som lämnat yrket ska komma tillbaka, säger Peter Fredriksson.

Skillnader mellan olika delar av landet

Prognosen finns också uppdelad per län. Hälften av landets totala rekryteringsbehov finns i de tre storstadslänen. Fram till 2031 beräknas rekryteringsbehovet i Stockholms län uppgå till 38 000 heltidstjänster. För Västra Götalands län är motsvarande siffra 31 000 och för Skåne län omkring 25 000 heltidstjänster. När rekryteringsbehovet sätts i relation till storleken på dagens lärarkår i respektive län så är rekryteringsbehovet fram till 2031 störst i Södermanlands län med 5 700 heltidstjänster och Västmanlands län med 5 400 heltidstjänster. Minst rekryteringsbehov i förhållande till dagens lärarkår har Västernorrlands län med 4 300 heltidstjänster och Västerbottens län med 4 900 heltidstjänster.

Skolverkets prognoser över behovet av förskollärare och olika lärarkategorier

Kontaktuppgifter

För frågor till Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson kontakta Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00

För frågor om lärarförsörjning kontakta enhetschef Niclas Westin på 08-527 333 80

För frågor om beräkningarna i prognosen kontakta undervisningsråd Nina Beer 08-527 332 92 eller undervisningsråd José Luis Berrospi 08-527 333 56

Publicerades den .