Barn- och fritidsprogrammet ökar mest

Antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att öka inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Av alla nationella program är det barn- och fritidsprogrammet som ökar procentuellt mest bland de elever som går första året i gymnasieskolan. Det visar Skolverkets gymnasiestatistik som också finns på läns-, kommun- och skolnivå.

– Att intresset för barn- och fritidsprogrammet har ökat så mycket är glädjande eftersom det finns ett stort behov av utbildad personal inom den sektorn. Men det är också många fler yrkesprogram som ökar. Vi vet att chanserna till jobb är stora direkt efter en yrkesexamen och det är säkerligen en av orsakerna till ökningen, säger Torun Rudin, enhetschef på Skolverket.

Fler elever i gymnasieskolan

Totalt går 347 900 elever i gymnasieskolan läsåret 2017/18. Det är en ökning med omkring 4 000 elever jämfört med föregående läsår. Ökningen är förväntad på grund av större elevkullar. De högskoleförberedande programmen ökar med 2,5 procent och yrkesprogrammen med 2,3 procent bland elever i år 1.

Barn- och fritidsprogrammet ökar mest

Barn- och fritidsprogrammet ökar med 12 procent bland elever som går första året i gymnasieskolan, jämfört med samma grupp läsåret före. Det är den största procentuella ökningen bland alla nationella program. Samtliga yrkesprogram utom två ökar eller är på samma nivå som föregående läsår. De yrkesprogram som minskar är hotell- och turismprogrammet och restaurang- och livsmedelsprogrammet som tappar 13,5 respektive 10,6 procent i år 1. De största yrkesprogrammen är el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och fordon och transportprogrammet.

Ekonomiprogrammet fortsätter att öka

På de högskoleförberedande programmen är det ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet som ökar mest bland eleverna i år 1. De ökar med 6,6 respektive 6,1 procent. Fortfarande är samhällsvetenskapsprogrammet störst av alla nationella program med cirka 55 400 elever. Därefter följer naturvetenskapsprogrammet med drygt 43 000 elever och ekonomiprogrammet med cirka 41 400 elever.

Humanistiska programmet tappar

Humanistiska programmet minskar med 20,7 procent i år 1 vilket är den största minskningen procentuellt av alla nationella program. Samtidigt är humanistiska programmet det minsta av de högskoleförberedande programmen med totalt drygt 2 300 elever. Även estetiska programmet har en lägre andel elever i år 1 jämfört med föregående läsår och minskar med 3,5 procent

– Det är oroväckande att intresset för humanistiska programmet tycks minska för varje år. Men det vikande intresset är sannolikt inte hela förklaringen. Antalet kommuner och fristående skolor som erbjuder humanistiska programmet har också minskat kraftigt sedan 2011 så alla som vill kanske inte får möjlighet att söka utbildningen, säger Torun Rudin.

Språkintroduktion minskar

Totalt läser cirka 59 100 elever på introduktionsprogram. De fem introduktionsprogrammen är främst till för elever som inte har behörighet till ett nationellt program. Språkintroduktion är det största introduktionsprogrammet med omkring 32 200 elever. Jämfört med föregående läsår har antalet elever på språkintroduktion i år 1 minskat med 21 procent, vilket sannolikt är en följd av att färre ungdomar i gymnasieåldern invandrat till Sverige under det senaste året. De övriga introduktionsprogrammen ökar i år 1 jämfört med föregående läsår.

Kontaktuppgifter

För frågor om statistiken kontakta Max Lundin, undervisningsråd, 08-527 333 81 eller Jens Ekblom, undervisningsråd, 08-527 337 89

För frågor om gymnasieskolan kontakta Torun Rudin, chef gymnasieenheten, 08-527 336 04

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

Publicerades den .