Stora skillnader i lärarbehörighet mellan kommuner

Andelen behöriga lärare i gymnasieskolan har ökat något jämfört med föregående läsår. I grundskolan är lärarbehörigheten i stort sett oförändrad men skillnaderna mellan kommunerna är stora. Det visar ny statistik från Skolverket över pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2017/18 som finns på läns-, kommun- och skolnivå.

– Att det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller lärarbehörigheten är bekymmersamt. Alla elever har rätt till utbildade och behöriga lärare. Det är viktigt för att de ska få en likvärdig utbildning av god kvalité, säger Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd på Skolverket.

Grundskolan – högre behörighet i de högsta årskurserna

I grundskolan är andelen lärare med legitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne på ungefär på samma nivå som föregående läsår, 71,4 procent. Behörigheten är generellt högre bland lärare som undervisar i årskurserna 7-9 jämfört med de lägre årskurserna. Svenska, matematik samt idrott och hälsa är de tre ämnena i grundskolan som har den genomsnittligt högsta andelen behöriga lärare. Lägst andel lärarbehörighet har ämnena teknik, svenska som andraspråk och spanska.

Gymnasieskolan – åtta av tio lärare behöriga

I gymnasieskolan är 81 procent av lärarna behöriga. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med föregående läsår. Inkluderas lärare för introduktionsprogrammen minskar andelen behöriga lärare till 77 procent. De fem introduktionsprogrammen är främst till för elever som inte har behörighet till ett nationellt program. Ämnena historia, svenska och kemi har högst andel behöriga lärare, över 87 procent. I svenska som andraspråk har mindre än hälften av lärarna behörighet för ämnet.

Förskoleklassen - högst andel behöriga lärare

Förskoleklassen har den högsta andelen behöriga lärare, 84 procent. Här inkluderas förskollärare samt lärare med legitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne i någon av årskurserna 1-3. Statistiken för lärare i förskoleklass kan inte jämföras med tidigare läsår eftersom den i år delas upp i grupperna lärare och annan pedagogisk personal.

Högre andel behörighet i kommunala skolor

Behörigheten är högre bland lärare i kommunala skolor än i fristående skolor. Det gäller samtliga skolformer. Störst är skillnaden i förskoleklass där andelen behöriga lärare är 14 procentenheter högre. I grundskolan och gymnasieskolan är lärarbehörigheten 9 respektive 11 procentenheter högre i kommunala skolor än i fristående skolor.

Lärartäthet

Lärartätheten har minskat något i grundskolan och förskoleklassen och ökat marginellt i gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. I grundskolan är det 12,1 elever per lärare, i förskoleklassen 18,4 och i gymnasieskolan 11,7 elever per lärare.

Lärarassistenter – ny grupp i statistiken

För första gången kan Skolverket redovisa statistik över lärarassistenter. Läsåret 2017/18 finns det nära 1 800 lärarassistenter, omräknat i heltidstjänster. Omkring två tredjedelar är kvinnor. Drygt hälften av lärarassistenterna har en tillsvidareanställning. Det finns inga formella krav på utbildning för lärarassistenter utan varje rektor avgör vilken kompetens som krävs för anställning. Knappt var tionde lärarassistent har en pedagogisk högskoleutbildning.

– Lärarassistenter kan bidra till att frigöra mer undervisningstid för de behöriga lärarna och det ser vi som positivt. En majoritet av lärarassistenterna är dessutom tillsvidareanställda vilket borgar för både långsiktighet och stabilitet, säger Lee Gleichmann Linnarsson.

Fakta om behörighet och lärarlegitimation

För att en lärare ska få tillsvidareanställning och självständigt kunna sätta betyg krävs legitimation. Kravet på legitimation för lärare och förskollärare infördes i skollagen 2011 och legitimationerna utfärdas av Skolverket. För att få lärarlegitimation krävs en behörighetsgivande lärarexamen. För att få undervisa krävs både legitimation och behörighet i minst ett undervisningsämne.

Kontaktuppgifter

För frågor om statistiken kontakta José Luis Berrospi, undervisningsråd, 08-527 333 56 eller Hanna Karlsson Ruiz, undervisningsråd, 08-527 330 60.

För frågor om lärarbehörighet kontakta Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd på 08-527 331 51.

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

Publicerades den .