Tydligare om undervisning i förskolan

Skolverket lämnar nu över förslag på reviderad läroplan för förskolan till regeringen. I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats.

– I vårt förslag till reviderad läroplan för förskolan blir det nu ännu tydligare vad förskolan ska ge barnen. Vi vill att läroplanen därigenom ska bidra till en hög och jämn kvalitet i Sveriges förskolor för alla barn oavsett var de är bosatta, säger Anna Westerholm, chef avdelningen för läroplaner på Skolverket.

Undervisning som en del i omsorg, utveckling och lärande

I förslaget har Skolverket strävat efter att tydliggöra att undervisning i förskolan kan betyda såväl vardagliga aktiviteter och rutiner som medvetet skapade eller spontana tillfällen för lärande. Det är inte fråga om vare sig ämnesundervisning eller lektioner i förskolan. Alla som ingår i arbetslaget; förskollärare, barnskötare och övrig personal, ska tillsammans främja barnens utveckling och lärande. Detta förutsätter att personalen har tillräcklig utbildning eller erfarenhet och att arbetslaget är sammansatt på ett sådant sätt att detta kan uppnås

– Det handlar inte om att man ska hålla lektioner i ämnen. Undervisning i förskolan kan innebära att barnen lär sig genom vardagliga aktiviteter. Exempelvis när man ute med en grupp barn och kastar upp höstlöv i luften, kan man fånga den situationen och prata om varför löven faller till marken, säger Anna Westerholm.

Barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga

Skolverket har i förslaget lagt till ett mål om fantasi och föreställningsförmåga, eftersom forskare inom bland annat pedagogik lyft fram hur viktigt det är att ge barn möjligheter att utveckla detta. Dessutom finns ett mål om att barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska ges förutsättningar att utveckla sitt nationella minoritetsspråk och att barn som har behov av teckenspråk ska ges förutsättning att utveckla svenskt teckenspråk

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla en digital kompetens

I förslaget till reviderad läroplan har vi lagt till att utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla digital kompetens. Det kan exempelvis handla om att diskutera hur digital teknik i vår omgivning fungerar. Till exempel att gatubelysningen släcks och tänds automatiskt vid vissa tidpunkter.

Tydligare språk

Språket är tydligare i den reviderade läroplanen och begreppsanvändningen har setts över. På så vis kan vi undvika missförstånd. Exempel på begrepp i förskolans nuvarande läroplan som riskerar att missförstås är: livsmiljö, gemensam referensram och social handlingsberedskap.

Så har vi förankrat och kvalitetsgranskat arbetet

  • Det har varit viktigt för Skolverket att ha en så bred och öppen process som möjligt. Under våren och hösten 2017 har Skolverket hållit flera samråd med berörda myndigheter och organisationer för att få ta del av deras perspektiv och synpunkter. Vi har också gjort besök på förskolor för att intervjua barn, personal och chefer, och knutit till oss forskare.
  • Under två perioder under hösten 2017 har det varit möjligt att läsa Skolverkets förslag till läroplan och lämna synpunkter i en webbenkät. Totalt har vi fått in ca 7 000 enkätsvar från bland annat förskolechefer, förskollärare och barnskötare. Vi har också träffat huvudmän, förskolechefer, förskollärare och annan pedagogisk personal i förskolan på samråd. Mötena har hållits i Hallsberg och i Sundsvall i september och november.
  • Den 20 december 2017 – 2 februari 2018 skickades förslaget ut på remiss till myndigheter, organisationer och ett litet antal kommuner. Förslaget låg även på Skolverkets webbplats under samma period och därigenom var det möjligt för andra än de ovan nämnda remissinstanserna att lämna synpunkter under den perioden.

Regeringen beslutar om läroplan för förskolan

Skolverket har tagit fram förslag om reviderad läroplan för förskolan på uppdrag av regeringen och har nu lämnat in förslaget till Utbildningsdepartementet den 23 mars 2018. Därefter kommer ärendet att beredas inom Regeringskansliet. Det är regeringen som fattar beslut om en reviderad läroplan och dess ikraftträdande. När regeringen fattar ett sådant beslut är inte bestämt.

För frågor kontakta

Anna Westerholm, chef avdelningen för läroplaner, 08-527 333 00 (Skolverkets presstjänst)

Läs förslaget

Förslag på reviderad läroplan för förskolan

Publicerades den .