Skolbibliotekens roll behöver stärkas

Skolbibliotekens pedagogiska funktion finns inte inskriven i skollagen idag. Därför föreslår Skolverket att regeringen utreder om skollagen kan förtydliga skolbibliotekens roll i skolan. Skolbiblioteken ska vara en integrerad del i undervisningen och skolbibliotekariernas kompetens behöver tas tillvara.

– I en tid då elever möter propaganda och ”fake news” i sociala medier är skolbibliotekariernas kunskap om källkritik och medier viktigare än någonsin. Skolbiblioteken kan också bidra till att öka elevernas läslust men potentialen utnyttjas inte fullt ut idag, säger Anette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket.

Behov av bättre kunskap om skolbiblioteken

I den redovisning som Skolverket nu har lämnat över till regeringen framgår det att lärare och rektorer har låg kännedom om skolbibliotekens syfte och roll. Det kan förklara att samarbetet mellan lärare, rektorer och skolbibliotekarier många gånger är svagt. Tillgången till skolbibliotek är inte likvärdig idag. Enligt Kungliga bibliotekets statistik har bara hälften av landets 1,3 miljoner elever tillgång till ett skolbibliotek med ungefär en halvtidsbemanning.

– Det är viktigt att det blir tydligt att ett skolbibliotek inte bara är en hylla med böcker. I läroplanerna finns nya skrivningar om skolbibliotekens funktion men vi bedömer att det behöver förtydligas i skollagen också, säger Anette Holmqvist.

Skolverkets redovisning till regeringen: Uppdrag om översyn av skolbibliotekets funktion och skolbibliotekariernas kompetensredovisning

Skolbiblioteken används olika

Det råder brist på utbildade skolbibliotekarier. Det försvårar för skolor att erbjuda en verksamhet av hög kvalitet och är en bidragande orsak till att tillgången till skolbibliotek varierar. Att det skiljer sig mycket mellan skolor är ett problem, men det är också stora skillnader i hur skolbiblioteken används.

– För att uppfylla läroplanernas krav behöver skolbiblioteken ses som en integrerad del av undervisningen. Det är en verksamhet som behöver planeras och utvärderas för att på bästa sätt kunna bidra till alla elevers lärande, säger Anette Holmqvist

Skolverket tar fram stöd

För att stärka kunskapen om skolbibliotekens roll kommer Skolverket att ta fram mer kompetensutveckling inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen. Skolverket kommer också att ta fram stöd för att underlätta för rektorer och lärare att tolka och följa läroplanernas nya skrivningar om skolbiblioteken. Skolverket fördelar också statsbidrag för personalförstärkningar i skolbibliotek. Ansökan för nästa läsår öppnar 1 april.

Kontaktuppgifter

Anette Holmqvist, undervisningsråd 08-527 335 65

Veronica Persson, undervisningsråd 08-527 336 61

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Publicerades den .