Stort behov av utbildad personal på fritids

Endast fyra av tio av personalen i fritidshem har pedagogisk högskoleexamen. Skillnaderna mellan kommunerna är stora, visar Skolverkets statistik för läsåret 2017/18. Statistiken finns även på läns- och kommunnivå.

Stadig minskning

Hösten 2017 hade 39 procent av personalen på fritidshem en pedagogisk högskoleexamen, vilket är den lägsta andelen som har uppmätts sedan 1995. 2016 hade 42 procent av personalen pedagogisk högskoleexamen och 2015 var andelen 47 procent. Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att erbjuda utbildning i fritidshem för alla elever som är mellan 6 och 12 år. Sedan 1 juli 2016 har fritidshemmen dessutom fått ett tydligare uppdrag i läroplanerna när det gäller undervisningen.

PM: Statistik om elever och personal i fritidshem för läsåret 2017/18

600 fritidshem utan behörig personal

Av omkring 4 000 fritidshem är det 225 stycken med 12 600 elever där samtliga i personalen har pedagogisk högskoleexamen. Nära 600 fritidshem har ingen i personalen med en sådan examen. Fler än 34 000 elever har inte tillgång till personal med rätt utbildning för att ansvara för undervisningen.

Statistik nedbruten på läns- och kommunnivå Länk till annan webbplats.

Färre elever per avdelning

Antalet avdelningar på fritidshemmen har ökat och den genomsnittliga gruppstorleken har minskat något. 2017/18 gick det i snitt 39,7 elever per avdelning vilket kan jämföras med 40,3 elever läsåret dessförinnan. År 2007 hade en genomsnittlig avdelning 33,5 elever.

– Gruppstorleken är ofta mer avgörande för den pedagogiska kvalitén än personaltätheten. Därför är mindre grupper att föredra även om antalet pedagoger per elev är densamma, säger Ingela Aksell.

Fler män

Andelen män bland personalen har ökat kontinuerligt under många år. 2017 är 28 procent av personalen män vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med året innan. 2007 var motsvarande siffra 17 procent.

Mer om fritidshem

  • Det finns 4 255 fritidshem med totalt 484 400 elever och 23 150 anställda omräknat i heltidstjänster. De flesta fritidshem drivs i kommunal regi.
  • Åren 2007-2017 har antalet fritidshem minskat med 4 procent. Antalet elever har ökat med 45 procent och antalet anställda har ökat med 28 procent.
  • Det är vanligt att personal som tjänstgör i fritidshem också arbetar i förskoleklass och/eller grundskola.

Kontaktuppgifter

För frågor om statistiken kontakta Hanna Karlsson Ruiz, undervisningsråd, 08-527 330 60 eller Ann Louise Jensen, undervisningsråd, 08-527 333 04

För frågor om fritidshem kontakta Ingela Aksell, undervisningsråd, 08-527 337 38

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

Publicerades den .