Skolverket kräver tillbaka 28 miljoner i bidrag

Skolverket har beslutat att kräva tillbaka 28 miljoner kronor av friskoleföretaget Praktiska Sverige AB efter en granskning av hur bolaget har använt ett antal statsbidrag för gymnasieutbildningar. Återkravet handlar om ett statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning där Skolverket hittade stora brister i utbildningskontrakten.

– Vi har fått signaler om att Praktiska inte uppfyllt sina åtaganden kopplat till statsbidrag. Detta, tillsammans med att bolaget är den största mottagaren av statsbidrag för gymnasial lärling, föranledde den fördjupade granskning som vi nu har genomfört. De brister vi har upptäckt ser vi mycket allvarligt på, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.

Nära 1000 felaktiga kontrakt

Totalt har Skolverket granskat sex olika statsbidrag som Praktiska har tilldelats mellan åren 2015 och 2017. I ett av dem, bidraget för gymnasial lärling, fanns brister i fler än vart femte utbildningskontrakt. Korrekta kontrakt mellan skolhuvudman, elev och arbetsplats är ett grundläggande villkor för statsbidragen och enligt skollagen ska det framgå vilka delar av utbildningen som ska genomföras på en arbetsplats. Denna uppgift saknades i närmare 1000 utbildningskontrakt. Skolverket har därför beslutat att kräva tillbaka 28 miljoner kronor.

– Det är viktigt för eleverna att veta vilka delar av utbildningen som kommer att vara på arbetsplats respektive skola. Dessutom ska skolhuvudmannen dokumentera detta för att ha koll på vilken utbildning eleverna ska få. Brister detta finns det en överhängande risk för att eleverna inte får den ut bildning de har rätt till, säger Andreas Spång.

Största bidragstagaren

Praktiska Sverige AB är inriktat på lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar inom gymnasieskolan och är den huvudman som har beviljats mest pengar i statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. För de granskade perioderna har Praktiska totalt beviljats 109 miljoner kronor. Praktiska Sverige AB driver 33 gymnasieskolor runt om i landet. Vid granskningarna av de sex bidragen har Skolverket begärt in kompletterande uppgifter från Praktiska Sverige AB och även tagit hjälp av en extern part, revisionsbyrån KPMG. Lista över de granskade bidragen återfinns nedan.

Statsbidrag följs upp

Skolverket har en skyldighet att följa upp och utvärdera de bidrag som Skolverket administrerar. Detta för att säkra att beloppen som beviljas används enligt de villkor som framgår av beslutet om bidraget. De kommuner eller ansvariga för fristående skolor som har beviljats statsbidrag ska i efterhand redovisa till Skolverket hur pengarna har använts. Skolverket genomför även regelbundet stickprovskontroller.

Mer om statsbidrag

Kommuner och ansvariga för fristående skolor och förskolor kan ansöka om bidrag för att utveckla verksamheter och utbilda personal. Syftet med bidragen är att ge barn och elever bättre förutsättningar att lära sig och att nå målen. Det är regeringen som beslutar om storleken och syftet med bidragen. Skolverket utformar och administrerar ansökningarna och fattar beslut om 55 olika statsbidrag per år.

Även organisationer och andra verksamheter kan ansöka om bidrag.

Läs mer om Skolverkets statsbidrag

Dessa bidrag har granskats

Statsbidraget för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare Pdf, 143 kB.

Statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning Pdf, 443 kB.

Statsbidraget för högskolestudier i specialpedagogik Pdf, 201 kB.

Statsbidraget för högskolestudier i sva och sfi Pdf, 179 kB.

Statsbidraget för lärarlönelyftet Pdf, 1 MB.

Statsbidraget för karriärtjänster Pdf, 145 kB.

Kontaktuppgifter

För frågor till Andreas Spång kontakta Skolverkets presstjänst, 08-527 333 00

Publicerades den .