Många skolor vill anordna lovskola men har svårt att fylla platserna

Sedan 2014 har kommuner och huvudmän för fristående skolor kunnat söka bidrag från Skolverket för att anordna skola på loven. En sammanställning visar att antalet elever i lovskolan ökar men att skolorna har haft svårt att fylla de platser de planerat för under året och att hela statsbidraget därför inte går åt. Ungefär 82 miljoner, motsvarande en tredjedel av bidraget, inte har kunnat betalats ut under de senaste två åren.

– Många vill anordna lovskola men lyckas inte fylla platserna, vilket gör att en del av pengarna aldrig betalas ut. Skolverket har fått signaler om att det är svårt att locka elever till lovskolan och att det är svårt att få tag på behöriga lärare, säger Johanna Freed, chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Översökt men lågt utnyttjat

2016 var anslaget för bidraget 150 miljoner kronor. 365 huvudmän ansökte om totalt 178 miljoner kronor. Men skolorna hade svårt att fylla de platser som de planerat för. Totalt betalade Skolverket ut 98 miljoner kronor i bidrag, vilket motsvarar två tredjedelar av det totala anslaget. Skillnaden mellan sökt belopp och rekvirerat belopp var nästan 71 miljoner kronor. 2017 var anslaget för bidraget 118,7 miljoner kronor. 396 huvudmän ansökte om totalt 248 miljoner kronor. Men i slutändan betalade vi ut 88,5 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 75 procent av det totala anslaget. Det gör att ungefär 82 miljoner, motsvarande en tredjedel av bidraget, inte har kunnat betalats ut under de senaste två åren.

Antalet elever i lovskola ökar något

Antalet elever i lovskola ökade något mellan 2016 och 2017. Från 43 000 till 48 000 elever. Den absoluta merparten av statsbidraget betalas ut för lovskola under sommarlovet. Ungefär hälften av eleverna deltog i lovskola på sommaren. Under 2016 läste varje elev i genomsnitt 2,3 veckor i lovskola under sommarlovet och 2,6 dagar under övriga lov. Motsvarande siffror för 2017 var 2,2 veckor respektive 2,5 dagar.

Få blir behöriga till gymnasieskolan

Av de elever i årskurs 9 och från introduktionsprogrammen som deltog i lovskola under sommarlovet 2016 uppgavs att drygt 1 100 elever blev behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Det motsvarar ungefär sju procent av eleverna. Motsvarande siffra för 2017 var drygt 1600 eller drygt 15 procent. År 2016 uppnådde drygt 4 400 elever lägst betyg E efter sommarskola. Det var något fler elever 2017 då 4 700 klarade gränsen för godkänt betyg efter prövning.

– En trolig orsak till att förhållandevis få elever blir behöriga till gymnasieskolan är att många av deltagarna är från språkintroduktionsprogrammet och har som mål att främst utveckla svenska språket, inte att läsa för betyg. Vi tycker det är bra om bidraget kan användas till att ge nyanlända elever mer undervisning i svenska, om kommuner och fristående skolor bedömer att det behovet finns, säger Johanna Freed.

Sammanställning av lovskola med statsbidrag 2017 och 2016 Pdf, 945 kB.

Fakta om bidraget

Statsbidraget för att anordna lovskola har funnits sedan 2014. Statsbidraget fördelas med upp till 1500 kronor per elev och vecka och syftet är att stötta elever som inte har nått, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven för betyg E.

Statsbidrag för att anordna lovskola

För frågor kontakta

För frågor om statsbidraget för sommarskola, kontakta enhetschef Johanna Freed 08-527 332 51

Frågor om statistiken kan ställas till statsbidrag.lovskola@skolverket.se

Publicerades den .