Ordningsregler viktigare för trygghet och studiero än disciplinära åtgärder

Det är ovanligt att rektorer fattar beslut om disciplinära åtgärder. De anser att ordningsregler och förebyggande arbete har större betydelse för elevers trygghet och studiero. Det visar Skolverkets kartläggning av hur ordningsregler och disciplinära åtgärder används i grundskolan och gymnasieskolan.

– Det viktigaste för skolorna är att arbeta med tillitsfulla relationer, lärarens ledarskap i klassrummet och elevernas delaktighet och inflytande. Då behövs sällan disciplinära åtgärder. Men i akuta situationer kan det vara befogat och då är det bra att åtgärderna finns, säger Sara Andersson, rättschef på Skolverket.

Rektorer tveksamma till effekten

Disciplinära åtgärder används sällan i skolorna. Anledningen är rektorerna anser att andra arbetssätt fungerar bättre för att få en elev att ändra sitt beteende. I Skolverkets enkätundersökning säger nio av tio rektorer att de är säkra på sina befogenheter att använda disciplinära åtgärder men att de föredrar samtal, stöd och förebyggande arbete.

Få och tydliga regler

De flesta rektorer i undersökningen anser att ordningsregler har större betydelse för trygghet och studiero än disciplinära åtgärder. Ordningsreglerna ger eleverna ramar att förhålla sig till och formulerar förväntningar.  Det mest framgångsrika är att ha få och tydliga regler som alla kan vara överens om. Det är också viktigt att alla vuxna agerar konsekvent om någon bryter mot en regel.

Ordningsregler obligatoriska

Alla skolor måste ha ordningsregler. Reglerna ska tas fram tillsammans med eleverna men det är rektorn som beslutar om dem. Enligt Skolverkets undersökning är det 83 procent av grundskolorna som inkluderar elevrådet i arbetet med att ta fram ordningsregler. Motsvarande siffra för gymnasieskolan är 62 procent. Nästan var tionde rektor, 8 procent, svarade att varken elevrådet eller övriga elever är involverade i arbetet med att ta fram ordningsregler.

– Eleverna ska erbjudas att vara med och utforma ordningsreglerna, det framgår av skollagen. Det är dessutom en viktig förutsättning för att reglerna ska bli begripliga, relevanta och meningsfulla. Men slutligen är det rektorn som bestämmer om reglerna, säger Sara Andersson.

Omhändertagande av föremål vanligast

De disciplinära åtgärder som är vanligast är omhändertagande av föremål, skriftlig varning och utredning. De föremål som omhändertas mest är mobiltelefoner. Av de åtgärder som lärare kan använda är utvisning ur klassrummet och omhändertagande av föremål vanligast. Avstängning är en akut åtgärd som används sällan och då främst för att skapa trygghet för andra elever vid allvarliga situationer, exempelvis när det förekommer våld. Kvarsittning och tillfälliga omplaceringar är de minst vanliga åtgärderna. På skolor där andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning är låg uppger rektorerna i större utsträckning att de använder disciplinära åtgärder. Detsamma gäller skolor med enbart högstadium.

– Det är viktigt att komma ihåg att disciplinära åtgärder inte är fråga om bestraffning. De ska syfta till att ändra beteendet hos den elev som åtgärden riktar sig till och för att övriga elever ska känna sig trygga, säger Sara Andersson.

Stödmaterial

I slutet av oktober publicerar Skolverket ett stödmaterial om hur lärare och rektorer kan utveckla sitt arbete med trygghet och studiero.

Mer om undersökningen

Skolverket har kartlagt hur skolor i grundskolan och gymnasieskolan använder ordningsregler och disciplinära åtgärder. Det är första gången en sådan undersökning görs. En enkät har skickats till 1 448 rektorer i grundskolan och gymnasieskolan varav 986 svarade. 66 procent av rektorerna på grundskolan svarade på enkäten och 76 procent av rektorerna i gymnasieskolan. Undersökningen har kompletterats med intervjuer med rektorer, lärare och elever på fyra skolor.

Kartläggning: Ordningsregler och disciplinära åtgärder Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten Ordningsregler och disciplinära åtgärder direkt som pdf Pdf, 1 MB.

Kontaktuppgifter

För frågor om ordningsregler och disciplinära åtgärder, kontakta Skolverkets rättschef Sara Andersson 08-527 333 00 (Skolverkets presstjänst)
För frågor om rapporten, kontakta undervisningsråd Helena Vita 08-527 331 41

Läs mer om studiero och disciplinära åtgärder

Publicerades den .