Skolan viktig i arbetet mot våldsbejakande extremism

Bra utbildning i en trygg skola som arbetar med skolans demokratiska uppdrag kan förebygga att unga dras till våldsbejakande extremism. Om skolan befarar att elever befinner sig i en våldsbejakande extremistmiljö ska skolan alltid göra en anmälan till socialtjänsten. Det är några av slutsatserna i Skolverkets rapport till regeringen om skolans roll i arbetet mot våldsbejakande extremism.

- Skolans demokratiuppdrag är helt centralt. En skola som lyckas fostra eleverna till medborgare som respekterar och bejakar samhällets grundläggande värden minskar risken för att unga dras in i våldsbejakande extremism, säger Sara Andersson, rättschef på Skolverket.

Viktigt att samverka med socialtjänst och polis

Det förebyggande arbetet har stor betydelse men skolan behöver också agera när elever redan har radikaliserats in i våldsbejakande extremism. Elever som befinner sig i en våldsbejakande extremistmiljö kan antas fara illa. Skolan ska alltid anmäla till socialtjänsten om det finns en oro för att barn och elever far illa. Om skolan misstänker att elever har begått brott eller kommer att begå brott så måste skolan i varje enskilt fall bedöma om en polisanmälan ska göras.

- Det är viktigt att skolan har bra rutiner för kontakt med socialtjänsten och polisen. Samtidigt ska lärare och annan skolpersonal inte ägna sig åt åsiktsregistrering och rapportera enskilda elevers åsikter vidare till polisen. Det skulle strida mot åsiktsfriheten som slås fast i grundlagen, säger Sara Andersson.

Utredning behövs

Skolans demokratiska uppdrag formuleras i skollagen. Skolan ska aktivt påverka elever att respektera och bejaka samhällets grundläggande värden. Samtidigt omfattas barn och elever, precis som alla andra, av yttrandefrihet och åsiktsfrihet. En viktig fråga är var gränsen går för vad skolan ska och får göra i det konkreta arbetet med demokratiuppdraget innan det inkräktar på enskilda elevers yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Skolverket ser därför ett behov av att gränsdragningen behöver genomlysas av experter på grundlagarna i en statlig utredning. Det är också viktigt att utredningen får i uppdrag att kartlägga och utvärdera om metoder och arbetssätt har avsedd effekt och är förenliga med gällande lagar.

- Skolan är ingen värdeneutral plats. Det är fullt möjligt för varje lärare att sätta ner foten om vilka grundläggande värderingar som gäller i skolan. Samtidigt ser vi ett behov av att det blir tydligare för lärare var gränsen för skolans demokratiuppdrag går. Därför behövs en statlig utredning som går till botten med hur demokratiuppdraget förhåller sig till yttrandefriheten och åsiktsfriheten, säger Sara Andersson.

Skolverkets redovisning till regeringen: Skolans roll i arbetet mot våldsbejakande extremism Länk till annan webbplats.

Förskolans och skolans arbete mot våldsbejakande extremism

Stöd från Skolverket

Inom ramen för arbetet med skolans demokratiuppdrag erbjuder Skolverket skolorna stöd i att arbeta mot intolerans och extremism. Det kan bland annat handla om hur lärare kan arbeta med kontroversiella frågor. Skolverket arbetar löpande med att utveckla stöd på området.

Stöd i att hantera kontroversiella frågor

Stödmaterial om förskolans och skolans värdegrund Länk till annan webbplats.

Stöd i att arbeta mot främlingsfientlighet och rasism i vardagen

Stöd i att arbeta med skolans värdegrund

Kontaktuppgifter

För frågor till Skolverkets rättschef Sara Andersson kontakta Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00

Skolverkets rättschef svarar på frågor om våldsbejakande extremism

Publicerades den .