Ansvariga för förskolor: Bidrag och riktmärken har påverkat barngruppernas storlek

77 procent av kommunerna och ansvariga för fristående förskolor anser att bidraget för att minska barngruppernas storlek har påverkat deras ambitioner att göra barngrupperna mindre. Drygt hälften anser också att Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar påverkar. Det visar Skolverkets utvärdering av statsbidraget.

- Mindre grupper är viktigt för att skapa trygghet och lärande för barnen. Enligt deltagarna i studien är mindre barngrupper den näst viktigaste kvalitetsfaktorn efter personalens utbildning och kompetens. Det är i linje med forskningen som visar att personalens kompetens är viktigast för en bra förskola, säger Mikael Ejerblom, enhetschef på Skolverket.

Barngrupperna har blivit mindre

När Skolverkets statistik sammanställs på nationell nivå visar den att barngrupperna har minskat. 2014 bestod den genomsnittliga barngruppen i förskolan av 16,9 barn. 2017 hade den minskat till 15,3 barn.

- Det kan se väldigt olika ut i olika kommuner och på olika förskolor. Men när vi sammanställer statistiken på nationell nivå så kan vi se att barngrupperna har blivit mindre de senaste åren, säger Mikael Ejerblom.

Antalet anställda per barngrupp har också minskat

Samtidigt som statistiken på nationell nivå visar att barngrupperna har blivit mindre så har antalet anställda per barngrupp minskat. 2015 hade en barngrupp i förskolan i genomsnitt 3,2 årsarbetare. 2017 hade en barngrupp i genomsnitt 3 årsarbetare.

- Utvärderingen visar att en vanlig åtgärd för att minska barngruppernas storlek är att dela på befintliga barngrupper. Statsbidraget har ofta gått till att finansiera mer personal men samtidigt vet vi att det är stor brist på förskollärare och utbildade barnskötare. Det är en stor utmaning för många förskolor, säger Mikael Ejerblom.

De flesta anser att bidraget har förbättrat kvaliteten

Det är regeringen som beslutar om reglerna för statsbidraget för mindre barngrupper. 68 procent av kommunerna och ansvariga för fristående förskolor svarar att bidraget möjliggjort permanenta och långsiktigt varaktiga åtgärder.

- Många av de intervjuade förskolecheferna anser att bidraget lett till ökad kvalitet, lugnare stämning och mer tid för lärande. Samtidigt är det en del som anser att det innebär en osäkerhet att bidraget måste sökas varje år, säger Mikael Ejerblom.

Mer om statsbidraget

Sedan 2015 har Skolverket på regeringens uppdrag årligen betalat ut statsbidrag för att kommuner och enskilda huvudmän för förskolor ska minska barngruppernas storlek. Totalt har Skolverket betalat ut 828 miljoner kronor per bidragsår.

Mer om riktmärken för barngruppernas storlek

Riktmärkena finns i kommentartexten i Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan. För barn som är 1-3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6-12 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn.

Mer om utvärderingen

Utvärderingen består av en paneldatastudie som omfattar nästan 2500 kommuner och huvudmän för fristående förskolor. 400 kommuner och huvudmän för fristående förskolor har också svarat på enkäter. Enkätundersökningen har en svarsfrekvens på 86 procent. Det gjordes även 60 intervjuer med förskolechefer samt representanter för kommuner och huvudmän för fristående förskolor.

Skolverkets utvärdering av statsbidraget för mindre barngrupper Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

För frågor om Skolverkets statistik kontakta Cajsa Anufrijeff Röhr, chef vid enheten för förskole- och grundskolestatistik: 08-527 338 26

För frågor om utvärderingen kontakta Sara Ström, utredare enheten för insatsutvärdering: 08-527 330 51

Skolverkets presstjänst: 08-527 333 00


Publicerades den .