Fritidshemmen saknar förutsättningar att förverkliga läroplanen

Den nya läroplanen för fritidshemmen infördes för drygt två år sedan. Bland annat tydliggjordes fritidshemmets undervisningsuppdrag. Skolverket har nu utvärderat hur kommuner och fristående skolor har implementerat läroplanen. Utvärderingen visar att det finns stora utmaningar och att fritidshemmen idag har bristande förutsättningar för att förverkliga innehållet i läroplanen.

– Det krävs att kommuner och fristående skolor prioriterar fritidshemmen för att de ska kunna uppfylla sitt uppdrag, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Många på fritidshem saknar behörighet

Enbart en fjärdedel, 24 procent av de anställda i fritidshemmen är behöriga att undervisa i fritidshemmet. 83 procent av rektorerna tycker att det är svårt att rekrytera fritidspedagoger och lärare i fritidshem. Dessutom svarade 36 procent av personalen att de inte fått någon kompetensutveckling kring läroplansdelen för fritidshemmet.

– Ett av de största hindren för att läroplanen ska bli verklighet i fritidshemmen är den låga behörigheten hos medarbetarna. Rätt utbildning är viktig för att kunna arbeta med undervisning i fritidshemmet, säger Peter Fredriksson.

Personalen i fritidshem har lite tid för att planera

En avgörande förutsättning för att kunna arbeta läroplansstyrt i fritidshemmet är att det finns möjlighet att planera, följa upp och utveckla undervisningen. Undersökningen visar att personalen har lite tid att planera sin undervisning. Cirka tre fjärdedelar av personalen uppger att de har tre timmar planeringstid eller mindre per vecka. Som en jämförelse visar en annan studie från Skolverket att lärare i grundskolan har i genomsnitt 12 timmar i veckan för planering av undervisning samt administrativt och praktiskt kringarbete (här ingår inte bedömning).

– Utvärderingen pekar på att den begränsade planeringstiden inte skapar förutsättningar för att kunna arbeta läroplansstyrt. Här måste ansvariga kommuner och fristående skolor analysera sin verksamhet och se till att personalen får rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb, säger Peter Fredriksson.

Läroplansdelen är känd och tydlig

Nästan alla känner till den nya läroplansdelen för fritidshemmet. 99 procent av rektorerna och 96 procent av personalen. Majoriteten anser också att uppdraget är tydligt.

– Det är positivt att fritidshemmets uppdrag uppfattas som tydligt. Samtidigt måste läroplanens ord omsättas i handling så att alla elever möter en bra verksamhet, säger Peter Fredriksson.

Bristande samverkan mellan skola och fritidshem

I läroplanen har det förtydligats att skolan och fritidshemmet ska ha en kontinuerlig och ömsesidig samverkan för att skapa sammanhang i elevernas lärande. Sju av tio fritidshemspersonal menar att lärarna i grundskolan/förskoleklassen i ganska eller mycket liten utsträckning (eller inte alls) samverkar med personalen i fritidshemmet. Motsvarande andel bland rektorerna är nästan 50 procent. I utvärderingen finns också positiva exempel på där fritidshemmet tar vidare det man gör i skolan men på ett mer utforskande och praktiskt sätt. En bidragande orsak till att samverkan inte fungerar som tänkt är att sex av tio av personalen uppger att rektor i ganska liten eller mycket liten utsträckning skapar möjligheter till samarbete mellan personalen i skolan och fritidshemmet.

Fakta om fritidshem

484 400 elever var förra året inskrivna i 4 250 fritidshem i Sverige. Det är framför allt elever i de lägre årskurserna som går i fritidshemmet. 84 procent av alla 6-9 åringar i befolkningen var inskrivna i fritidshemmet år 2017. Under de senaste tio åren har antalet fritidshem varit relativt konstant, medan antalet elever har ökat med 45 procent.

Signaler om kvalitetsbrister och alltför stora skillnader i kvalitet mellan fritidshem låg bakom att regeringen 2016 beslutade att ge fritidshemmet en egen del i läroplanen. Enligt läroplanen ska det bedrivas undervisning i fritidshemmet men det är en annan sorts undervisning än i skolan. Lärandet ska vara situationsstyrt och utgå från elevernas intressen och behov. Leken är en viktig del och omsorg samt rekreation för hälsa och välbefinnande ingår också i uppdraget.

Till skillnad från grundskolan är det enligt skollagen tillåtet att tillsvidareanställa personal som inte är behörig om ”de har sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas”. Men från den 1 juli 2019 kommer också legitimationskraven utökas till att omfatta lärare i fritidshem.

Fakta om undersökningen

Utvärderingen baseras på enkätsvar från personal i fritidshem, rektorer och skolhuvudmän. Svarsfrekvensen i den enkätundersökning som har genomförts under våren 2018 är 74 procent av skolhuvudmännen, 65 procent för rektorerna och 37 procent för personalen. När det gäller enkäten har tendenser till snedvridning av resultat som beror på bortfallet reducerats med hjälp av vikter. Utvärderingen baseras också på intervjuer.

Läs hela utvärderingen Länk till annan webbplats.

Ny kompetensutvecklingsinsats för fritidshemmet

På Skolverkets hemsida finns från och med idag en helt ny webbkurs, Fritidshemmets uppdrag. Kursen vänder sig till personal i fritidshem och rektorer som ansvarar för fritidshemsverksamhet. Den ger en fördjupning i fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling. Kursen behandlar bland annat fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag, lekens betydelse och fritidshemmets möjligheter att erbjuda situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande.

Webbkurs: Fritidshemmets uppdrag

För frågor kontakta

Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, 08-527 333 00 (Skolverkets presstjänst)

Sophie Casson Lindbäck, undervisningsråd och författare till rapporten, 08-527 335 24

Publicerades den .