Så vill Skolverket förbättra kursplanerna

Ökad betoning på faktakunskaper, mindre detaljerade kunskapskrav och bättre anpassning till de olika stadierna. Det är några av de förbättringar av kurs- och ämnesplaner som Skolverket vill göra. Arbetet går nu in i en ny fas och idag presenterar Skolverket konkreta exempel på hur förändringarna kan se ut. De bygger på förslag till riktlinjer som alla lärare erbjuds att lämna synpunkter på.

- Lärarnas åsikter väger tungt. Kurs och ämnesplaner är deras arbetsverktyg. Vi går därför ut till alla lärare redan nu för att få synpunkter på de grundläggande principer som ska styra vårt arbete. Det är viktigt att förändringarna förankras i lärarkåren, säger Anna Westerholm, chef för Skolverkets läroplansavdelning.

Under 2018 samrådde Skolverket med lärare, ämnesexperter, forskare, intresseorganisationer, fackförbund och andra myndigheter för att bredda och fördjupa kunskapen om hur kurs- och ämnesplaner fungerar i praktiken.

- Kurs- och ämnesplanerna har använts sedan 2011 och det är rimligt att göra en översyn nu. Samråden och tidigare utvärderingar har gett oss ett bra underlag för att ta nästa steg, säger Anna Westerholm.

Tydliga riktlinjer ska styra vårt arbete

Nu går förändringsarbetet in i en mer konkret fas. Det handlar om samtliga kursplaner på grundskolenivå och ett tiotal ämnesplaner på gymnasial nivå som ska revideras. Skolverket har nu tagit fram förslag på riktlinjer som ska ligga till grund för vårt arbete. Några centrala delar i förslagen är att

  • tydligare betona faktakunskaper i kurs- och ämnesplaner där det idag inte är tillräckligt tydligt
  • i högre grad anpassa kurs- och ämnesplanerna efter stadium, skolform och undervisningstid eller poängomfattning i gymnasiekurser tydligare
  • visa på kunskapsutvecklingen mellan stadierna i grundskolan och mellan de olika gymnasiekurserna i ett ämne
  • göra kunskapskraven mindre detaljerade.

Konkreta exempel

De fullständiga förslagen på riktlinjer och konkreta exempel på hur kurs- och ämnesplaner kan se ut när de förändras efter riktlinjerna finns på Skolverket.se.

Från 8 januari till 27 januari ges lärare och andra möjlighet att ge synpunkter via en enkät på Skolverket.se.

- Kursplaner och inte minst kunskapskraven väcker debatt och vi räknar med att få in många synpunkter. Det blir ett digert men mycket viktigt arbete att väga samman lärarnas synpunkter. Syftet med förändringarna är att lärarna ska få bättre verktyg i arbetet med att undervisa och betygssätta eleverna, säger Anna Westerholm.

Kan träda i kraft 2020

Förslag till nya kurs- och ämnesplaner och kunskapskrav kommer att läggas fram under 2019. Förutsatt att regeringen fattar beslut kan de börja gälla från och med höstterminen 2020.

Kontaktuppgifter

För frågor till Anna Westerholm, chef läroplansavdelningen kontakta Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00

Publicerades den .