Skolverket ser allvarligt på hedersvåld - bemöter kritik

Skolverket kritiseras felaktigt i flera medier för att inte ha med begreppen hedersvåld och hedersförtryck i förslag till förändringar i läroplanerna. Kritiken utgår från ett tidigare utkast som varit ute på remiss och inte det slutgiltiga förslag som Skolverkets generaldirektör inom kort kommer att besluta om och lämna över till regeringen.

- Hedersvåld och hedersförtryck ska bekämpas. Utifrån skolans värdegrund om alla människors lika värde har skolan självklart ett ansvar att uppmärksamma och motverka alla former av våld och förtryck, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

När Skolverket tar fram förslag på förändringar i läroplanerna, behöver myndigheten ta ställning till hur dessa kan formuleras i läroplanens allmänna delar. Skolverket ser ett värde i att behålla den struktur som läroplanen har idag, där de inledande allmänna delarna är mer övergripande och där konkretiseringar av undervisningens innehåll finns i kursplanerna. Just nu pågår ett arbete med att revidera kursplanerna. Utkast till nya kursplaner kommer att presenteras i höst.

- Vi överväger att i lämpliga kursplaner skriva in begreppet hedersrelaterat våld och förtryck, säger Peter Fredriksson.

Stöd till skolor

Skolverket har tagit fram stödmaterial om hedersvåld och hedersförtryck för skolor att använda i sitt arbete.

- I arbetet mot våld och förtryck är det ofrånkomligt att grupper kan komma att ställas mot varandra. Men det är inget skäl att inte bekämpa hedersvåld och hedersförtryck. Skolverkets ståndpunkt är solklar. Vi står upp för alla elevers grundläggande fri- och rättigheter säger Peter Fredriksson.

Skolverkets stöd om hedersrelaterat våld om förtryck

Kontaktuppgifter

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Publicerades den .