Så vill Skolverket stärka läroplanernas innehåll om sex och samlevnad

Sex och samlevnadsundervisningen måste anpassas till den verklighet som ungdomarna möter i dagens samhälle. Därför föreslår Skolverket en rad förändringar i läroplanerna för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen. Frivillighet, ömsesidighet och en förståelse för egna och andras rättigheter är något av det som lyfts fram i det förslag som lämnas över till regeringen idag.

- Den tid vi lever i ställer nya krav på sex och samlevnadsundervisningen. Å ena sidan är unga idag friare att utrycka sin sexualitet. Å andra sidan tvingas de förhålla sig till normer och förväntningar som kommer till uttryck i pornografi och i olika medier. Den här samhällsutvecklingen behöver skolan möta upp i undervisningen, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Ny benämning - sexualitet och relationer

Skolverket föreslår att benämningen på kunskapsområdet sex och samlevnad ändras till sexualitet och relationer. Det ger en mer rättvisande beskrivning av bredden i kunskapsområdet. Förslaget betonar att utbildningen ska främja alla elevers hälsa och välbefinnande och att eleverna ska respektera andra människors kroppsliga och personliga integritet. En viktig ändring är att rektors ansvar förtydligas i förslaget.

Uppdrag från regeringen

Förslagen till ändringar i läroplanerna har tagits fram på uppdrag av regeringen. I uppdraget står att Skolverket särskilt ska beakta frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, pornografi samt samtycke i sex och samlevnadsundervisningen. Läroplanernas inledande kapitel har alltid mer övergripande formuleringar för att inte begränsa utbildningens innehåll. Istället för att använda begreppet hedersrelaterat våld och förtryck föreslår Skolverket formuleringar med ett bredare perspektiv för att inte andra former av strukturellt våld och förtryck ska hamna i skymundan.

- Vi föreslår bland annat att en ny formulering om maktstrukturer kopplade till kön och föreställningar om heder, införs i läroplanerna. De formuleringarna omfattar hedersrelaterat våld och förtryck men även andra former av strukturellt våld, till exempel våld i nära relationer och våld kopplat till olika sexuella identiteter, säger Peter Fredriksson.

Många har lämnat synpunkter

I arbetet med att ta fram förslag till läroplansförändringar så har Skolverket fått många synpunkter från olika remissinstanser och referensgrupper. I det arbetet framkom invändningar mot att använda det specifika begreppet hedersrelaterat våld och förtryck i läroplanstexten. Invändningarna handlade om att det kan leda till att andra former av strukturellt våld och förtryck exkluderas och att grupper riskerar att ställas mot varandra.

- I arbetet mot våld och förtryck är det ofrånkomligt att grupper kan komma att ställas mot varandra. Men det är inget skäl att inte bekämpa hedersvåld och hedersförtryck. Däremot har vi tagit fasta på att inte använda det specifika begreppet hedersrelaterat våld och förtryck för att inte andra former av förtryck ska tappas bort i utbildningen. Vi vill värna om en läroplan och en skola som inkluderar alla elever, säger Peter Fredriksson.

Skolverket ger stöd om hedersrelaterat våld och förtryck

Sedan år 2010 har Skolverket tagit fram stödmaterial till skolor om hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck behöver ske systematiskt och vara en del av skolans jämställdhetsuppdrag. För att skolpersonal både ska kunna upptäcka utsatthet hos eleverna och behandla frågorna i undervisningen behöver de ha kunskaper inom området.

Skolverkets stödmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Begreppen samtycke och pornografi

Andra avvägningar som Skolverket har gjort utifrån regeringsuppdraget rör begreppen pornografi och samtycke. I stället för begreppet samtycke föreslår Skolverket att begreppet frivillighet används i läroplanstexten. Detta är i linje med den nya sexualbrottslagstiftningen som inte använder begreppet samtycke utan just frivillighet. I Skolverkets förslag används inte begreppet pornografi eftersom det är allt för specifikt för att användas i läroplanens allmänna delar. Istället föreslår Skolverket formuleringar om att eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och andra sammanhang.

Mer om uppdraget

Regeringen har givit Skolverket i uppdrag att vid behov föreslå hur läroplanen kan förtydligas i kunskapsområdet sex och samlevnad. Uppdraget gäller för det obligatoriska skolväsendet, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Det är regeringen som beslutar om de slutgiltiga formuleringarna i läroplanerna.

Läs Skolverkets redovisning till regeringen och förslagen till läroplansförändringar

Kontaktuppgifter:

För frågor till generaldirektör Peter Fredriksson eller Anna Westerholm, chef läroplansavdelningen, kontakta Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

Publicerades den .