475 miljoner till lärarassistenter – så mycket får kommuner och fristående skolor

Skolverket har beslutat hur mycket statsbidrag varje kommun och huvudman för fristående skolor kan få för att anställa fler lärarassistenter. Det är ett nytt statsbidrag och totalt fördelar Skolverket 475 miljoner kronor hösten 2019. Den bifogade tabellen visar hur bidraget fördelas.

– Syftet med statsbidraget är att fler lärarassistenter ska kunna avlasta lärarna så att de får större möjlighet att fokusera på att undervisa eleverna, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.

Ont om tid

Det är regeringen som har beslutat att satsa 475 miljoner på statsbidrag för fler lärarassistenter i år. 1 oktober till 1 november kan kommuner och huvudmän för fristående skolor begära ut bidraget utifrån de bidragsramar som Skolverket nu beslutat om. Enligt de regler som regeringen beslutat om får de 475 miljonerna endast användas under hösten 2019.

- Därför vill vi uppmana kommuner och huvudmän för fristående skolor att snabbt påbörja ett arbete med att ta del av pengarna. Det är viktigt att satsningen kommer till nytta i skolorna, säger Andreas Spång.

Tabell över hur mycket respektive kommun och enskild skolhuvudman kan begära ut Excel, 36 kB.

Bidrag även kommande år

Hösten 2019 är första gången statsbidraget för lärarassistenter betalas ut. Regeringen har meddelat att det blir en fortsättning och beräknar det totala anslaget för statsbidraget till 500 miljoner för 2020.

Så beräknas statsbidraget

Hur mycket bidrag en kommun eller huvudman för fristående skolor kan få beräknas utifrån hur många elever de har i sina skolor. För att få del av statsbidraget krävs att kommunen eller huvudmannen för de fristående skolorna själva finansierar hälften av kostnaden för att anställa lärarassistenter.

Mer om statsbidraget för lärarassistenter

Regeringens förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter trädde i kraft 1 augusti 2019. Enligt förordningen ska Skolverket inför varje bidragsår fatta ett beslut om bidragsram, det vill säga hur mycket bidrag respektive huvudman som omfattas av bidraget har rätt till. Endast huvudmän som får en bidragsram som överstiger 50 000 kr har möjlighet att ta del av bidraget. Det är huvudmän för skolformerna förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan som omfattas av satsningen.

För frågor kontakta

Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket, 08-527 333 00 (Skolverkets presstjänst)

Publicerades den .