Förbättrad hantering av nationella prov

För att minska spridningen av nationella prov genomförde Skolverket ett antal åtgärder under 2018. Vi har följt upp detta med en enkätundersökning riktad till de rektorer som beställt nationella prov. Uppföljningen visar att de rektorer som har besvarat enkäten tycker att informationen om Skolverkets nya skärpta regler för en säker hantering var tydlig.

– Förra läsåret minskade spridningen av de nationella prov som ska skrivas på ett fast datum. Två prov spreds i förväg, jämfört med åtta prov året innan. Det tyder på att våra skärpta regler kring hanteringen har haft betydelse. En annan viktig åtgärd är vårt samarbete med Facebook där många prov tidigare spridits, säger Anders Boman, chef för nationella provenheten på Skolverket.

Målet är att minska otillåten spridning

Det finns tvingande regler kring hur skolor ska hantera nationella prov för att förhindra spridning. Dessa regler stramades upp under 2018. Till exempel skickas proven ut i närmare anslutning till provdagarna, proven får inte öppnas förrän på provdagens morgon och alla ska påbörja provet klockan 9.00. 79 procent av de rektorer som har besvarat enkäten anser att Skolverkets nya regler för hantering av nationella prov har varit ett stöd. De allra flesta öppnade också proven samma morgon och startade klockan 09.00.

– Vi vet sedan tidigare att skolorna lagt ned mycket arbete med att förbättra säkerheten när det gäller hanteringen av de nationella proven. Den här undersökningen visar också att majoriteten av rektorerna använt sig av den checklista som vi tagit fram för att förbättra säkerheten. Det är verkligen glädjande. Skolornas hantering av proven är avgörande för att minska risken för otillåten spridning, säger Anders Boman.

Uppsatsdelar på dator eller annan digital enhet

Från och med förra läsåret var det obligatoriskt att skriva uppsatsdelarna på det nationella provet i engelska och svenska/svenska som andraspråk på en dator eller annan digital enhet. I enkäten svarar 79 procent av rektorerna att eleverna gjorde provet på en dator, övriga använde surfplatta eller annan digital enhet. Fyra av fem rektorer uppger att eleverna skrev uppsatserna i ett digitalt provverktyg. De som inte använde sig av ett digitalt provverktyg beskrev att eleverna skrev uppsatserna på en dator eller surfplatta utan internet och stavningskontroll. Generellt har användandet av digitala provverktyg fungerat bra enligt rektorerna. Ett fåtal hade dock problem med inloggning och själva genomförandet. Det är frivilligt att använda sig av provverktyg och det är skolorna själva som köper in dem.

Viktigt att skolor förbereder sig för digitala nationella prov

Skolverket har i uppdrag att digitalisera de nationella proven. Införandet av digitala nationella prov kommer att ske successivt, och de första proven kommer att genomföras 2022. När proven blir digitala kommer de att genomföras via en webbaserad provtjänst som Skolverket tar fram och tillhandahåller. Enkätundersökningen visar att fyra av fem rektorer har tagit del av Skolverkets information om tekniska förberedelser inför de kommande digitala nationella proven. De flesta svarar att de har administrativa system och digitala elev- och personalregister. För att skolorna ska kunna genomföra de nationella proven digitalt behöver det finnas en säker inloggning till provtjänsten. Det innebär att alla deltagande skolor behöver vara anslutna till en identitetsfederation. I enkäten är det få rektorer som svarar att de är anslutna till en sådan tjänst och majoriteten svarar att de inte vet om de är anslutna.

Om uppföljningen

Enkäter skickades ut till samtliga rektorer som beställt nationella prov läsåret 2018/19 för grundskolans årskurs 9, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Totalt svarade 2003 rektorer på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 64 procent.

Läs hela uppföljningen Länk till annan webbplats.

Beställa och hantera nationella prov Länk till annan webbplats.

Digitalisering av de nationella proven Länk till annan webbplats.

För frågor kontakta

Anders Boman, chef för nationella prov enheten, 08-527 333 00

Karin Hector-Stahre, projektledare för digitaliseringen av nationella prov på Skolverket, 08-527 333 00

Publicerades den .