Skolverket ser över beslut om återkrav av statsbidrag för yrkesförarutbildning

Skolverket krävde i oktober 2019 tillbaka cirka 15 miljoner från kommungrupper som fått statsbidrag för yrkesförarutbildning inom regionalt yrkesvux. Efter att ha gått igenom regelverken på nytt konstaterar vi att bedömningen behöver justeras. Konsekvensen blir sannolikt att återkraven kommer att minska.

- Vi inledde vår ursprungliga granskning efter tydliga signaler från bland andra Transportstyrelsen om att det finns brister på yrkesförarutbildningarna. Vår granskning och våra beräkningar av återkraven utgick från en tolkning av reglerna för statsbidraget. Vi kan nu konstatera, bland annat efter samtal med kommunföreträdare, att övriga regler för vuxenutbildning möjliggör andra tolkningar. Det innebär att vi behöver se över våra ursprungliga återkrav, säger Andreas Spång enhetschef på Skolverket.

15 procent arbetsplatsförlagt lärande ett krav

Reglerna för att få del av statsbidraget för yrkesförarutbildning kräver att eleverna får minst 15 procent arbetsplatsförlagt lärande. Skolverkets ursprungliga återkrav baserades på beräkningar av hur många dagar eleverna fått arbetsplatsförlagt lärande. Efter ytterligare en bedömning av de övriga reglerna för skolformen vuxenutbildning kan vi nu konstatera att det finns andra sätt att beräkna det arbetsplatsförlagda lärandet än i antal dagar. Detta eftersom vuxenutbildning kan läsas i olika takt, ska individanpassas och saknar regler för garanterad undervisningstid.

- Reglerna för statsbidraget ställer uttryckliga krav på en viss omfattning av arbetsplatsförlagt lärande. Vi kommer att undersöka vidare hur vi kan kontrollera detta krav i framtiden. Det är viktigt att statliga bidrag används rätt och att eleverna får det arbetsplatsförlagda lärandet. Här finns en problematik så därför kommer vi också att undersöka hur vi kan stötta kommunerna ytterligare i deras arbete med att erbjuda arbetsplatsförlagt lärande, säger Andreas Spång.

Nya beslut inom kort

Skolverket kommer nu att gå igenom alla ärenden och i de fall där vi ser att besluten behöver ändras kommer vi fatta nya beslut som meddelas kommunerna så snart som möjligt. Skolverket uppmanar därför kommunerna att inte betala in det återkrav som uppgavs i det ursprungliga beslutet från Skolverket.

Mer om yrkesförarutbildning och statsbidraget

Totalt beviljade Skolverket drygt 144 miljoner kronor i statsbidrag till yrkesförarutbildning för 2018. Statsbidraget för yrkesförarutbildning är en del av regionalt yrkesvux där kommuner i samverkan planerar och bedriver utbildning i kommungrupper om minst tre kommuner. Ett syfte med statsbidraget är att ge vuxna elever möjlighet att gå yrkesförarutbildningar inom komvux på gymnasial nivå som leder till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Kontaktuppgifter

För frågor till Andreas Spång, chef statsbidragsenheten kontakta Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00

Publicerades den .