Så kan lärare få mer tid till kärnuppdraget

Lärare behöver få fokusera på sitt kärnuppdrag - att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. Därför presenterar Skolverket idag en utredning om vilka arbetsuppgifter lärarassistenter och andra yrkesgrupper kan utföra för att avlasta lärare. Vi presenterar samtidigt ett nytt stöd till skolor för att identifiera lärarnas avlastningsbehov och lärande exempel.

- Det är viktigt att lärare får ägna sig åt sitt kärnuppdrag. Att avlasta lärare är både en åtgärd för att fler elever ska få undervisning av behöriga lärare och att lärare får en bättre arbetssituation. I förlängningen kan det också bidra till att fler väljer att bli lärare, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Sex områden som andra kan arbeta med

Skollagen och läroplanerna sätter gränser för vilka arbetsuppgifter andra än lärare kan göra. Syftet är att elever ska få undervisning av behöriga lärare. Skolverket har nu utrett var gränserna går för att det ska bli tydligt för skolorna hur de kan jobba för att avlasta lärare. Vi har identifierat sex områden med arbetsuppgifter som lärarassistenter och andra yrkeskategorier kan arbeta med.

 • Trygghet och studiero
  Trygghetsskapande i och utanför klassrum, stötta elever i enskilt arbete och grupparbete under lektionstid, vara rastvärd, delta vid skolmåltider och hantera konflikter.
 • Praktiskt arbete i anslutning till undervisning
  Förbereda lektionssalar och undervisningsmaterial, enklare rättningsarbete och dokumentation av resultat.
 • Hantera förbrukningsmaterial och läromedel
  Administrera beställningar av förbrukningsmaterial och läromedel. Kontrollera, packa upp och fördela förbrukningsmaterial och läromedel.
 • IT-relaterade frågor
  Uppdatering av programvara, kontakt med IT-support, teknisk dataadministration och support. Förberedelser, exempelvis inloggning och byte av lösenord.
 • Mentorskap
  Kontakter med föräldrar och elever, samverkan med elevhälsan, övrig personal, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. Frånvarorapportering, utskick av information till föräldrar och elever och hembesök.
 • Extra anpassningar och särskilt stöd
  Se till att nödvändiga verktyg och assisterande teknik finns tillgängliga och fungerar samt stödja eleverna i att använda tekniken. Stötta elever i övningar under lektionstid.

Viktigt att utgå från skolans behov

Skolverkets utredning visar att det finns en rad arbetsuppgifter som andra än lärare kan göra, men det som fungerar på en skola gör det nödvändigtvis inte på en annan. Därför presenterar vi idag också ett webbstöd som hjälper skolor att inventera vilka avlastningsbehov lärarna har på den enskilda skolan.

Lärande exempel från skolor

Det är mycket att ta hänsyn till när en skola ska genomföra åtgärder för att avlasta lärare. Därför kommer vi den närmaste tiden också bygga ut vårt stöd med lärande exempel från skolor i olika delar av landet.

- Vi vill nu uppmana rektorer och andra lokalt ansvariga för skolan att ta del av vår utredning och vårt stöd. Att avlasta lärare med hjälp av andra yrkesgrupper är ingen mirakellösning men exemplen visar att det går att göra mycket, säger Peter Fredriksson.

Många lärarassistenter har korta anställningar

Idag presenterar Skolverket också en statistisk analys om lärarassistenter i grundskolan. Den visar att närmare hälften av lärarassistenterna har kortare anställningar. Det kan vara problematiskt eftersom kontinuitet är viktigt. Lärarassistenter och andra yrkesgrupper som ska avlasta lärare har ofta ett uppdrag som kräver goda relationer med elever och annan personal.

Utredningen om vilka arbetsuppgifter andra än lärare göra i skolan Länk till annan webbplats.

Stödmaterialet som ska hjälpa skolor att avlasta lärare Länk till annan webbplats.

Statistik om lärarassistenter i grundskolan läsåret 2018/19 Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

För frågor till Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson kontakta Skolverkets presstjänst 08-52733300

För frågor om utredningen och Skolverkets stöd kontakta undervisningsråd Lee Gleichmann Linnarsson 08-527 331 51

För frågor om den statistiska analysen kontakta enhetschef Cajsa Anufrijeff Röhr 08-527 338 26

Intervju med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson

Publicerades den .