TALIS 2018 delrapport 2: Internationell studie om lärares och rektorers arbete

Över 90 procent av rektorerna är nöjda med sitt arbete. Nästan lika många rektorer anger också att fördelarna med yrket tydligt uppväger nackdelarna. Dessutom ökar andelen lärare som fått återkoppling och samarbetar. Men undersökningen visar också att många lärare och rektorer är stressade, framförallt på grund av administration. Det visar den andra delrapporten av TALIS 2018, en internationell studie från OECD, som belyser lärares och rektorers arbetssituation.

Stöd viktigt för att rektorer ska trivas

93 procent av de svenska högstadierektorerna är på det stora hela nöjda med sitt arbete. Det är i nivå med andra rektorer i OECD. 90 procent av rektorerna anser också att fördelarna med yrket tydligt uppväger nackdelarna – vilket är en högre andel än OECD-genomsnittet. Det som har starkast samband med rektorernas arbetstillfredsställelse är hur nöjd rektorn är med stödet från övrig personal på skolan.

Rektorers upplevda status

En tredjedel av de svenska högstadierektorerna håller med om att rektorsyrket har hög status i samhället. Andelen gymnasierektorer som håller med om att rektorsyrket har hög status i samhället är betydligt högre – drygt hälften håller där med om det.

Svenska lärare samarbetar mer

Svenska högstadielärare samarbetar mer med varandra jämfört med genomsnittet för OECD och övriga Norden, förutom i Norge där andelen är större. Samarbetet har dessutom ökat sedan 2013 bland de svenska högstadielärarna. Inom Sverige uppger låg- och mellanstadielärarna den högsta omfattningen av samarbete och gymnasielärarna den lägsta.

Återkopplingen till lärarna på deras undervisning har ökat kraftigt

Andelen svenska högstadielärare som fått återkoppling av lärarkollegor har ökat kraftigt sedan 2013, från 34 procent till 59 procent. Av de svenska högstadielärarna uppgav 64 procent att den återkoppling de fått hade haft en positiv inverkan på deras undervisning. Detta är en lägre andel än genomsnittet för OECD och andelen i Island samt i Norge, men en högre andel än i Danmark och i Finland.

Lärare och rektorer stressas på grund av administration

45 procent av de svenska högstadielärarna känner sig ganska mycket eller mycket stressade i arbetet. De svenska högstadielärarna upplever mindre stress i arbetet än lärare i Danmark och i Island och i OECD i genomsnitt, men på samma nivå som i Norge och i Finland. 65 procent av de svenska högstadielärarna anger för mycket administrativt arbete som den största källan till stress i deras arbete – vilket är en högre andel jämfört med övriga Norden och OECD i genomsnitt. När det gäller rektorer så är det administrativa uppgifter som i störst utsträckning orsakar stress. Vilket är på samma nivå som i övriga Norden och OECD-genomsnittet.

Mycket stress ökar risken att lämna yrket

Svenska högstadielärare som känner sig mycket stressade i arbetet löper mer än dubbelt så stor risk att lämna sitt yrke inom fem år än övriga svenska högstadielärare. Sambandet ser likadant ut för såväl de övriga nordiska länderna som för genomsnittet i OECD.

Rapport TALIS 2018 del 2: En studie om lärares och rektorers arbete i grund- och gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Fakta om TALIS

Drygt 8 100 svenska lärare som undervisar i grundskolan och gymnasieskolan samt 511 rektorer har deltagit i den internationella enkätundersökningen TALIS 2018. TALIS är en förkortning för The Teaching and Learning International Survey och organiseras av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Resultatet från studien publiceras i två delrapporter. Den första rapporten publicerades i juni 2019 och den andra i mars 2020. I TALIS 2018 deltog 48 länder eller regioner. Undersökningen har genomförts två gånger tidigare – 2008 och 2013. Sverige deltog första gången 2013 men då endast med lärare och rektorer i högstadiet.

Rapport TALIS 2018 delrapport 1: publicerades i juni 2019 Länk till annan webbplats.

Mer information om den internationella undersökningen TALIS Länk till annan webbplats.

För frågor kontakta

Tomas Matti, projektledare för TALIS på Skolverket, 08-527 334 36

Publicerades den .