Andelen behöriga elever ökar trots corona

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökar jämfört med föregående läsår. Samtidigt har fler avgångselever i gymnasieskolan tagit examen inom tre år. Resultaten har därmed förbättrats i båda skolformerna vilket tyder på att coronapandemin inte, som en del befarat, har påverkat resultaten negativt. Detta visar Skolverkets preliminära betygsstatistik.

– Det är glädjande att resultaten förbättras. Detta visar att den svenska skolan, lärare och elever har klarat av att hantera coronapandemin. Resultaten ligger också i linje med de uppföljningar som gjordes under våren och med de förbättringar vi kunnat se de senaste åren i olika mätningar, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Andelen niondeklassare som blir behöriga till gymnasieskolan ökar

85,3 procent av eleverna var behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Motsvarande siffra året innan var 84,3 procent. I våras var 86,7 procent av flickorna behöriga och 84,0 procent av pojkarna. Andelen behöriga flickor ökade med 0,9 procentenheter medan pojkarnas behörighet ökade med 1,1 procentenheter jämfört med läsåret innan.

– Det är viktigt att fler elever lyckas i grundskolan och kan påbörja ett gymnasieprogram, eftersom vi vet att en gymnasieutbildning har stor betydelse för elevernas framtid. Trots förbättringen är det nästan 15 procent av eleverna som inte är behöriga för gymnasiet. Det finns därför ingen anledning att sitta nöjd, säger Peter Fredriksson.

Större andel elever tar gymnasieexamen

Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på nationella program ökar jämfört med 2019 – från 76,6 till 78,1 procent. Andelen ökade på alla program förutom barn- och fritidsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och de riksrekryterande utbildningarna med egna examensmål. När det gäller högskolebehörigheten så var andelen i princip oförändrad – från 73,4 våren 2019 till 73,2 procent våren 2020.

– Det här är sjunde året i rad som andelen elever som tar gymnasieexamen ökar vilket är positivt eftersom examen öppnar upp utbildningsvägar och gör det lättare att få jobb. Gymnasieskolan har under våren bedrivits i huvudsak på distans. Genom våra uppföljningar har vi följt arbetet och sett att distansundervisningen på många håll fungerat mycket bra, vilket också statistiken vittnar om, säger Peter Fredriksson.

Viktigt att fortsätta satsa på skolan för att förbättra resultaten

Statistiken tyder på att coronapandemin förmodligen inte har påverkat elevernas resultat i någon negativ riktning. Det vi vet påverkar elevernas resultat mest är skolans och lärarnas kvalitet samt elevernas socioekonomiska bakgrund. För att skolorna ska ha möjlighet att utjämna elevernas förutsättningar är det därför viktigt att fortsätta stärka kvalitén i skolorna och jobba med utmaningar som lärarbrist, segregation och bristande likvärdighet. Elevers lärande och utveckling pågår under många år, både i och utanför skolan.

– Betygsstatistiken ger inte fog för någon oro i dagsläget, men om pandemin blir utdragen och ger en ännu större ekonomisk påverkan så kan läget förändras. Skolan behöver inte mindre utan mer resurser och eleverna behöver ett stabilt och tryggt socialt sammanhang om resultaten ska förbättras ytterligare, säger Peter Fredriksson.

Fakta om den preliminära statistiken

Den preliminära statistiken omfattar de betyg som sätts i slutet av vårterminen, vilket innebär att betyg från exempelvis sommarskola inte ingår. Statistiken omfattar uppgifter som har rapporterats in fram till den 18 juni 2020. För årskurs 9 baseras statistiken på 79 procent av eleverna. För gymnasieskolan baseras den preliminära statistiken på uppgifter från Universitets- och högskolerådet (UHR). De flesta skolenheter är anslutna till UHR och ingår därmed. Hösten 2019 var det färre än tre procent av skolenheterna som inte var anslutna till UHR. Skolor som inte är anslutna rapporterar via en särskild insamling.

Mer fördjupning: PM: Preliminär betygsstatistik våren 2020

För frågor kontakta

För frågor till generaldirektör Peter Fredriksson kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00.

För frågor om statistiken kontakta Christina Sandström, enhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningsstatistik, 08-527 333 38

Publicerades den .