Tidigare skolstatistik blir tillgänglig igen

Nu blir den gamla skolstatistiken för både kommunala och fristående skolor återigen tillgänglig på Skolverkets webbplats. Turerna kring skolstatistiken har varit många, men nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande som gör det möjligt att publicera den gamla statistiken. Ny statistik kan inte publiceras på grund av rådande rättsläge.

- Skolstatistiken är viktig för både allmänheten och myndigheter. Efter fördjupade analyser har vi kommit fram till att det finns statistik hos andra verksamheter på Skolverket som fanns där redan före den 1 september. I dessa verksamheter är uppgifterna offentliga, eftersom de inte omfattas av statistiksekretessen eller någon annan tillämplig sekretessbestämmelse. Därför återpublicerar vi den skolstatistiken nu, säger Eva Westberg, chefsjurist på Skolverket.

Skolstatistiken innefattar bland annat niornas slutbetyg och behörighet till gymnasiet, andel behöriga lärare per skola samt elevsammansättning. Beslutet gäller skolstatistik på huvudmanna- och skolnivå som togs fram före den 1 september 2020. Återpubliceringen kommer ske successivt under nästa vecka på skolverket.se. Skolstatistiken på motsvarande nivå för september och framåt kommer, i det nuvarande rättsläget, inte kunna publiceras.

-Det vi nu gör löser inte problemet med statistiksekretessen för ny skolstatistik. Men vi bedömer att den gamla statistiken ändå är av stort värde, inte minst i samband med kommande skolval, tillägger Eva Westberg.

Regeringen arbetar med att ta fram lösningar för att statistik från och med den 1 september 2020 och framåt ska kunna publiceras igen.

Skolenhetsregistret blir tillgängligt igen

Skolenhetsregistret innehåller information om vilka skolenheter som finns i landet, kontaktuppgifter till skolorna och deras huvudmän. En ny förordning som regeringen ska besluta om under dagen gör det möjligt för Skolverket att åter publicera ett uppdaterat skolenhetsregister. Fram tills förordningen träder i kraft kommer Skolverket publicera den senast tillgängliga versionen av skolenhetsregistret.

-Det är väldigt positivt att en uppdaterad version av skolenhetsregistret så snabbt kommer göras tillgängligt igen. Registret är en förutsättning både för Skolverkets och andra myndigheters arbete samt för allmänhetens möjlighet att se vilka skolor som finns, säger Eva Durhán, chef för analysavdelningen på Skolverket.

Förordningen som reglerar det nya skolenhetsregistret träder i kraft den 6 november 2020. Skolenhetsregistret kommer som tidigare att vara tillgängligt via en Excelfil på Skolverkets webbplats och som ett publikt API, det vill säga en applikation med öppna data, från SCB:s webbplats.

Detta har hänt

  • Hösten 2019 ändrade SCB sin sekretesspolicy Länk till annan webbplats.. Där anges att uppgifter om juridiska personers namn och organisationsnummer ingår i begreppet ekonomiska förhållanden. Uppgifter om elevers genomströmning och betygspoäng samt elevsammansättningen hos en fristående skola är också ekonomiska förhållanden enligt domar från förvaltningsdomstolar. Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden omfattas av statistiksekretess.
  • 26 juni 2020. Skolverket lämnar in en så kallad hemställan till regeringen om behovet av en ny förordning för att fortsatt kunna publicera skolenhetsregistret.
  • 19 augusti 2020. Skolverket fattar beslut om att avpublicera all berörd skolstatistik utifrån det nya rättsläget. Även kommunala skolors statistik berörs, eftersom lika villkor ska gälla mellan fristående och kommunala skolor.
  • 1 september 2020. Beslutet träder i kraft och enbart skolstatistik på riksnivå återfinns sedan dess på skolverket.se
  • 4 september 2020. Skolverket och SCB lämnar till regeringen över var sin redovisning med förslag på lösningar på hur all skolstatistik ska kunna publiceras igen.
  • 14 september 2020: Utbildningsdepartementet remitterar ett förslag till ny förordning som innebär att skolenhetsregistret åter ska kunna göras tillgängligt. Skolverket och övriga remissinstanser lämnar sina synpunkter den 25 september.
  • 8 oktober 2020. Skolverket beslutar om att tidigare publicerad skolstatistik på kommun- och skolnivå ska återpubliceras. Även en tidigare version av skolenhetsregistret återpubliceras. Återpubliceringen sker successivt under kommande vecka.
  • 8 oktober 2020. Regeringen beslutar om en ny förordning som reglerar det nya uppdaterade skolenhetsregistret.

För mer information

Så kan skolstatistiken åter publiceras (pressmeddelande, 4 september 2020)

Förändrad sekretesspolicy påverkar tillgång till viss statistik

Uppdrag om Statens skolverks och Statens skolinspektions möjligheter att få tillgång till nödvändig information för sina verksamheter (Regeringens webbplats) Länk till annan webbplats.

För frågor kontakta

Eva Westberg, chefsjurist på Skolverket 08-527 333 00 (Skolverkets presstjänst).

Eva Durhán, chef för analysavdelningen på Skolverket 08-527 333 00 (Skolverkets presstjänst).

Mejla till presstjanst@skolverket.se

Mejla till utbildningsstatistik@skolverket.se

Publicerades den .