Förslag på nya kursplaner för grundsärskolan och specialskolan

I dag skickas våra förslag på reviderade kursplaner för grundsärskolan och specialskolan ut på remiss. Målet är att kursplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna och ge varje elev en mer flexibel och likvärdig undervisning.

– Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det är viktigt att kursplanerna i grundsärskolan och specialskolan stödjer detta på ett bättre sätt än i dag. Ändringarna vi föreslår ska ge lärarna större möjligheter att göra individuella anpassningar, säger Anna Westerholm, chef för läroplansavdelningen på Skolverket.

Skolverket har haft möten med referensgrupper av elever, lärare och forskare runt om i Sverige för att ta reda på vad som behöver ändras i nuvarande kursplaner för grundsärskolan och för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning i specialskolan. Arbetet har resulterat i att 27 kursplaner nu är ute på remiss.

Samordnade kursplaner ökar flexibiliteten

Eleverna i grundsärskolan kommer att få en mer likvärdig undervisning jämfört med tidigare eftersom det inte kommer att finnas omotiverade skillnader mellan grundsärskolans och grundskolans kursplaner längre. Det blir också lättare för lärarna att planera undervisningen och göra bedömningar tillsammans.

– Genom att samordna kursplanerna underlättar vi för de integrerade elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner men går i en grundskoleklass eller tvärtom, berättar Anna Westerholm.

Kunskapskraven blir tydligare

Kunskapskraven omfattar lika stort kunnande som tidigare, men en viktig förändring i de nya kursplanerna är att antalet detaljer i kunskapskraven minskat. På så vis kommer eleverna att få omdömen eller betyg som bättre sammanfattar deras kunskaper.

– Det är läraren som bäst kan bedöma elevens kunskapsutveckling. Genom att tydliggöra kunskapskraven får lärare bättre förutsättningar att bedöma elevens faktiska utveckling vilket ökar möjligheten för mer rättvisande omdömen eller betyg, säger Anna Westerholm.

Fakta och förståelse betonas mer

I kursplanerna betonas fakta och förståelse mer, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Ämnesinnehållet blir tydligare i alla ämnen och ämnesområden och mer anpassat till elevernas åldrar.

Remisstiden pågår från den 15 oktober till den 16 november 2020

Remissinstanserna är myndigheter, högskolor, organisationer, fackförbund, regioner, enskilda huvudmän och kommuner. Den 1 juli 2021 börjar de reviderade kursplanerna att gälla.

Fakta

  • Det går cirka 12 300 elever i grundsärskolan i Sverige i dag.
  • Totalt berörs 3 000 lärare i grundsärskolan, 100 lärare i specialskolan och några tusen lärare som har integrerade elever i grundskolan.

För frågor kontakta

Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket 08-527 333 00 (Skolverkets presstjänst).

Mejla till presstjanst@skolverket.se

Publicerades den .