Nyhetsbrev till edtechbolag

Det här utskicket är för dig som verkar inom edtechbranschen och vill hålla dig uppdaterad om Skolverkets arbete, samt hur det kan komma att påverka dig som leverantör till huvudmän och skolor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev riktat till edtechbolag

Ange din e-postadress för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med att leverera digitala tjänster, produkter och it-system till huvudmän och skolor. Nyhetsbrevet skickas ut två gånger per år, ett på våren och ett på hösten.


Jag godkänner att Skolverket sparar mina personuppgifter. Läs mer om hur Skolverket hanterar personuppgifter.

Varför ska du prenumerera?

I det här nyhetsbrevet kommer vi kontinuerligt informera om Skolverket arbete och det kan komma att påverka dig som är leverantör. Vi riktar oss till dig som arbetar med att leverera digitala tjänster, produkter och it-system till huvudmän och skolor. Nyhetsbrevet kan bland annat behandla det senaste inom digitaliseringen av nationella proven och konsekvenser av ämnesbetygsreformen.

Senaste nyhetsbreven

30 maj 2022: Tekniska förutsättningar för att genomföra digitala nationella prov Länk till annan webbplats.

Mer om digitala nationella prov

Digitala nationella prov

Hur vi hanterar personuppgifter

Skolverket behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Uppgifterna kommer att omfattas av offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är Statens Skolverk, org.nr 202100-4185.

Skolverket (org. nr. är 202100-4185) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Skolverket, 106 20 Stockholm

Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00

Uppgifterna samlas in för Skolverkets räkning och behandlas av avdelning för kommunikation vid Skolverket. Uppgifter som lämnas till Skolverket kan efter prövning komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att Skolverket ska få en kontaktväg till bolag inom edtechbranschen för att kunna informera om arbetet med digitala nationella prov.

Det innebär att:

  • dina uppgifter används för att Skolverket ska ha en kontaktväg till ditt bolag
  • dina uppgifter sparas för att ha en kontaktväg till ditt bolag

Hur länge sparas uppgifterna?

Skolverket får enligt dataskyddsförordningen inte spara dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen av uppgifterna. Samtliga uppgifter som du lämnar behandlas så länge du utgör en kontaktperson för ditt bolags räkning. Efter denna tidpunkt kan de uppgifter som du lämnat bevaras för arkiv- och insynsändamål i de fall Skolverket enligt lag är skyldig att bevara materialet.

Grunden för att Skolverket behandlar dina personuppgifter

Regeringen har genom beslut den 21 september 2017 (U2017/03739/GV) gett i uppdrag åt Statens skolverk att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov i grundskolan och på gymnasial nivå i enlighet med vad som anges i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala (prop. 2017/18:14). I det uppdraget ingår också att informera om och kommunicera om arbetet kring att digitalisera de nationella proven. När Skolverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra det uppdraget innebär det att behandlingen har rättslig grund enligt dataskyddsförordningen och den svenska dataskyddslagen, eftersom det är en uppgift av allmänt intresse.

Överföring av uppgifter till tredje land

Nyhetsbrevet görs med hjälp av en extern leverantör som Skolverket har tecknat ett personuppgiftbiträdesavtal med. . Skolverket strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om en sådan överföring ändå skulle bli nödvändig kommer Skolverket att vidta adekvata skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda personuppgifterna.

Dina rättigheter

Du har rätt att från Skolverket begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen eller begära begränsning av behandling av uppgifter som rör dig. Du har också rätt att begära och få rättelse av felaktiga personuppgifter. I praktiken kan våra möjligheter att tillmötesgå dig vad gäller vissa rättigheter såsom radering och rättelse ibland vara begränsade. Detta på grund av att det finns skyldigheter för Skolverket att bevara allmänna handlingar.

Läs mer eller utnyttja dessa rättigheterLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Mejla Skolverkets dataskyddsombud

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen eller den nationella lagstiftningen med kompletterande dataskyddsbestämmelser har du också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för att klaga på det.

Avsluta prenumeration

Du kan när som helst avsluta din prenumeration, då kommer dina uppgifter att raderas.

Jag vill inte längre få detta utskick Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 08 januari 2023