Utbildning viktigt för att nå målen för hållbar utveckling

God utbildning för alla. Det är ett av målen i Agenda 2030, en global färdplan som ska visa vägen till ett hållbart samhälle och en rättvis framtid. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Redan 1999 antog Sveriges riksdag 16 nationella miljökvalitetsmål som ligger i linje med den ekologiska dimensionen i Agenda 2030.

Två elever sitter i ett klassrum och tittar framåt

2015 antog FN:s generalförsamling en gemensam färdplan i form av Agenda 2030. Agendan synliggör de utmaningar som mänskligheten står inför och formulerar en vision i form av 17 mål och 169 delmål. Ambitionen med planen är att visa vägen och konkretisera hur gemensamma problem kan lösas. Ett av målen rör god utbildning för alla.

Målen för hållbar utveckling

Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot ett hållbart samhälle och en rättvis framtid. Regeringen vill att Sverige ska vara ledande i att genomföra agendan. Det innebär en successiv omställning av Sverige till en modern och hållbar välfärdsstat. I en handlingsplan för åren 2018–2020 beskriver regeringen ett antal åtgärder för att underlätta omställningen.

Agenda 2030

  • Agenda 2030 är en färdplan för att nå hållbar utveckling.
  • FN antog Agenda 2030 redan år 2015.
  • Inom agendan finns 17 hållbarhetsmål, som preciseras med 169 delmål.

Handlingsplan Agenda 2030, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

17 globala mål för hållbar utveckling , regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

God utbildning för alla

Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja livslångt lärande för alla. Tillgången på kvalificerade lärare och kvaliteten i utbildningens innehåll spelar en viktig roll. Dessa är några av förutsättningarna för att uppnå målen inom flera områden i 2030-agendanMänniskor behöver lära sig under hela livet och i vuxen ålder är det särskilt kopplat till möjligheten att delta i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling.

Det finns sju delmål som betonar vikten av allas rätt att lära sig läsa, skriva och räkna samt pojkars och flickors lika rätt till utbildning och möjlighet att välja yrke. I ett delmål preciseras vad en god utbildning för hållbar utveckling innebär. Målen i våra styrdokument överensstämmer väl med dessa delmål, främst i de delar som berör skolformernas värdegrund och uppdrag.

Mål 4 – God utbildning för alla, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Miljö och hållbarhet i undervisningen

Svenska skolan berörs i olika delar av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Miljöundervisning och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, kurs- och ämnesplanerna. Miljö och hållbar utveckling är inte ett eget ämne i grundskole- och gymnasieutbildningen. Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven jämte de historiska, internationella och etiska perspektiven ska genomsyra all undervisning oberoende av kurs eller ämne.

Läroplaner, se avsnitt om skolans värdegrund och uppdrag

Det finns inga direkta hänvisningar i styrdokumenten till Agenda 2030. Däremot finns det i läroplanernas inledande avsnitt tydliga kopplingar till områden som demokrati, jämställdhet, entreprenörskap och hållbar utveckling, vilka är centrala i Agenda 2030. När det gäller de nationella miljömålen har vi gjort en översyn så att det framgår hur de olika miljömålen knyter an till olika moment i styrdokumenten. Det gör det lättare att i undervisningen utgå från de nationella miljömål som prioriterats i den egna kommunen eller regionen.

Sammantaget innebär detta att i princip alla verksamheter inom skolans värld arbetar med frågor som på ett eller annat sätt relaterar till Agenda 2030.

Skolinspektionen har i en granskningsrapport om skolors arbete med lärande för hållbar utveckling, i åk 7-9, bland annat tittat på
i vilken utsträckning frågor som berör hållbar utveckling hanteras på ett sätt som ger eleverna möjlighet till delaktighet och inflytande.

Läs rapporten hos Skolinspektionen Länk till annan webbplats.

Så bidrar vi till målen

På vår lärportal finns kompetensutveckling i hållbar utveckling för lärare i grundskola och gymnasieskola. Syftet är att stimulera till didaktiska diskussioner om hur undervisningen om hållbar utveckling kan organiseras i respektive verksamhet. På lärportalen finns också material för kompetensutveckling till skolledare om att leda förändring. Det kan användas för att organisera skolors arbete om hållbar utveckling.

Hållbar utveckling, åk 1-6, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Hållbar utveckling, åk 7-9, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Hållbar utveckling, gymnasiet, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Leda förändring, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Hållbar utveckling samt hälsa och rörelse i förskolan

Teknisk förändring och hållbar utveckling - årskurs 7-9, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Teknisk förändring och hållbar utveckling - årskurs 4-6, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Hållbar designprocess - årskurs 1-3, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Främja likabehandling Länk till annan webbplats.

För rektorer

Fortbildning för rektorer

Film: Lärande för hållbar utveckling (tid: 10:13)

Lotta Dessen Jankell, gymnasielärare och forskare vid Stockholms universitet, presenterar modulen Hållbar utveckling som hon har varit med och tagit fram. Hon berättar om varför det är viktigt att undervisa om hållbar utveckling, vad det innebär samt hur det kan gå till.

Skola för hållbar utveckling

Vi driver sedan 2004 utmärkelsen Skola för hållbar utveckling, som genom åren aktiverat cirka 600 skolor. Vi deltar även aktivt i nätverket lärande för hållbar utveckling tillsammans med andra myndigheter, kommuner och icke vinstdrivande organisationer ingår.

Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Samverkan

Dessutom samverkar vi med andra myndigheter och frivilligorganisationer om frågor som rör hållbar utveckling och fungerar som bollplank då dessa tar fram undervisningsmaterial inom området.

Vårt arbete med miljö och hållbar utveckling

Webbplatsen Håll Sverige rent Länk till annan webbplats.

Nationella miljömål

Sveriges miljökvalitetsmål beslutades av riksdagen 1999. Målen bidrar till att vi uppnår den ekologiska dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål med preciseringar och ett tjugotal aktuella etappmål. Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Miljömålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till, och etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Miljökvalitets- och etappmålen följs upp varje år. Sedan 2017 redovisas hur årets insatser per miljökvalitetsmål bidrar till att nå de globala målen i samband med den årliga uppföljningen av de nationella miljömålen.

Naturvårdsverket har ansvar för samordning av uppföljningen av sju av miljökvalitetsmålen, Havs- och vattenmyndigheten för tre och Boverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning har ansvar för samordning av uppföljningen av ett var av de övriga sex målen. Naturvårdsverket har dessutom ett ansvar att samordna hela miljömålsuppföljningen.

Svenska miljömålssystemet, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Sveriges miljömål, Naturvårdsverket i samarbete med andra myndigheter Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 22 juni 2023