Revidering av gymnasieskolans yrkesprogram

Just nu reviderar vi flera av gymnasieskolans yrkesprogram. Vi föreslår ändringar i åtta program och bearbetar nu de inkomna remissynpunkterna.

Regeringen har redan fattat beslut om det som rör programgemensamma ämnen och inriktningsnamn. Skolverkets förslag omfattar innehåll i inriktningar, programfördjupningar och ämnesplaner. Skolverkets generaldirektör fattar beslut den 11 mars 2020.

Samtliga förändringar kan tillämpas från och med den 1 juli 2021 med undantag för ämnesplanen i vård- och omsorgspecialisering som kan tillämpas från 1 juli 2020 inom vuxenutbildningen.

Regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats

Bakgrund

Skolverket har haft i uppdrag att föreslå förändringar i examensmål, utbudet av inriktningar, programstrukturer och förslag på nya och reviderade ämnen för åtta nationella yrkesprogram inom gymnasieskolan. De nya och reviderade ämnesplanerna omfattar även vuxenutbildningen. Syftet var att anpassa utbildningarna utifrån efterfrågan från elever och samtidigt en anpassning utifrån arbetslivets behov. Förslagen utgår från Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). Förslagen är framtagna i samarbete med de nationella programråden, branschrepresentanter, referensgrupper, expertgrupper och myndigheter.

Regeringen har fattat beslut om ändringar i examensmålen för yrkesprogrammen i gymnasieförordningen, inriktningsnamn och programgemensamma ämnen.

Gymnasieförordningenlänk till annan webbplats

Skolverket kommer att fatta beslut om ämnesplaner, innehållet i inriktningar och innehållet i programfördjupningar efter avslutad remissrunda.

Gemensamma bilagor för BF, FT, HT, HV, NB, RL och VF

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Regeringen har beslutat att inriktningarna pedagogiskt arbete respektive socialt arbete slås samman till den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete. Genom dessa förändringar bedömer Skolverket, bland annat efter samråd med det nationella programrådet för barn- och fritidsprogrammet, att programmet ger en bättre grund för anställning eftersom både det pedagogiska och det sociala perspektivet beaktas utifrån dagens behov inom förskola och skola samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Eftersom inriktningarna slås samman föreslår Skolverket att ämnet socialt arbete revideras och kurserna socialt arbete 1 och socialt arbete 2 skapas.

Programstruktur för Barn- och fritidsprogrammetPDF (pdf, 247 kB)

Ämnesplan socialt arbetePDF (pdf, 275 kB)

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Regeringen har beslutat att inriktningen godshantering tas bort då inriktningen är mycket liten med totalt sju elever läsåret 2018/19. Vidare har det nationella programrådet för fordons- och transportprogrammet framfört att inriktningen bör läggas ned. Skolverket föreslår att de kurser som inte längre finns inom inriktningen i stället läggs i programmets programfördjupning.

Programstruktur för Fordons-_och_transportprogrammetPDF (pdf, 289 kB)

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Regeringen har beslutat att hotell- och turismprogrammets inriktningar, hotell och konferens samt turism och resor ska slås samman. Programmet blir då utan inriktningar. Skolverket har efter samtal med skolhuvudmän gjort bedömningen att sammanslagningen av hotell- och turismprogrammets inriktningar ger utrymme både för yrkeskurser och grundläggande behörighet och att kursen hållbar turism kan läggas till bland de programgemensamma ämnena för att öka fokus på hållbarhetsfrågor inom hotell- och turismbranschen. Skolverket föreslår också att utöka ämnena inom programfördjupningen med bland annat ämnet eventteknik och ämnet dryckeskunskap för att öka programmets flexibilitet.

Programstruktur för Hotell- och turismprogrammetPDF (pdf, 220 kB)

Hantverksprogrammet (HV)

Regeringen har beslutat att inriktningen frisör byter namn till frisör, barberare och hår- och makeupstylist. Tidigare har frisör varit en egen inriktning samtidigt som hår- och makeupstylist låg i inriktningen övriga hantverk. Då styrdokumenten för inriktningen övriga hantverk innehåller en rad olika yrkesutgångar och är generellt skrivna, så upplevs den inte ge önskad styrning för hår- och makeupstylister. Frisörbranschen har länge drivit frågan om en utbildning till barberaryrket och har nu i och med den beslutade inriktningen fått gehör för sina önskemål. Skolverket föreslår därför nya kurser i ämnet hantverk med barberare 2–6a samt hår- och makeupstylist 2–4.

Programstruktur för HantverksprogrammetPDF (pdf, 269 kB)

Ämnesplan_HantverkPDF (pdf, 2 MB)

Naturbruksprogrammet (NB)

Regeringen har beslutat att en ny inriktning naturturism skapas, med ett nytt ämne, naturturism och att inriktningen djur delas i inriktningarna djurvård respektive hästhållning. Inriktningen skog byter namn till skogsbruk. Samtidigt utökas samtliga inriktningars poängomfattning till mellan 500–700 poäng.

Både elever och arbetsgivare har uppfattat dagens naturbruksprogram som otydligt eftersom programmets innehåll kan variera stort mellan skolor och att en större likvärdighet är att föredra. En omfördelning av poäng från programfördjupningen till inriktningarna anses kunna bidra till detta.

Programstruktur för naturbruksprogrammetPDF (pdf, 281 kB)

Ämnesplan_NaturbrukPDF (pdf, 229 kB)

Ämnesplan_NaturturismPDF (pdf, 306 kB)

Ämnesplan_SkogsmaskinerPDF (pdf, 363 kB)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

Regeringen har beslutat att inriktningen färskvaror, delikatess och catering tas bort från programmet eftersom endast en skola i landet erbjuder den. . Kurserna som ingår i dagens inriktning kommer att finnas kvar i programfördjupningen och därmed vara möjlig för elever att läsa även i fortsättningen.

Programstruktur för_Restaurang_och_livsmedelsprogrammetPDF (pdf, 275 kB)

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Efter synpunkter från Skolverket har regeringen beslutat att det programgemensamma ämnet ellära med kursen praktisk ellära ersätts av ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik. Inriktningen ventilationsteknik byter namn till ventilation med ämnet ventilation – installation. I ämnet ventilation – installation ingår kurserna ventilationsisolering 100 poäng, ventilationsmontering 1, 100 poäng, ventilationsmontering 2, 200 poäng och ventilationsservice, 100 poäng. Inriktningens omfattning ökar från 300 poäng till 500 poäng. I inriktningarna fastighet och kyl- och värmepumpsteknik byts ämnet elektroteknik med kursen elkraftteknik ut mot ämnet ellära med kursen praktiskt ellära.

Programstruktur_för VVS-_och_fastighetsprogrammetPDF (pdf, 282 kB)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Regeringen har beslutat att programstrukturen för vård- och omsorgsprogrammet ändras så att omfattningen av de programgemensamma ämnena inom programmet utökas från 1 100 till 1 400 gymnasiepoäng. Med anledning av dessa ändringar föreslår Skolverket en ändrad programstruktur för vård- och omsorgsprogrammet som bland annat innehåller sju nya ämnen och fem reviderade ämnen. Fem av dagens ämnen föreslås upphävas och innehållet från dessa flyttas istället över till något eller några av de nya ämnena. Syftet med dessa förändringar är att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete som undersköterska som Socialstyrelsen föreslagit.

Konsekvensutredning VOPDF (pdf, 308 kB)

Missiv VOPDF (pdf, 2 MB)

Remissversion_Anatomi_och_fysiologi_ANOPDF (pdf, 256 kB)

Remissversion_Barn-_och_ungdomsvård_BAOPDF (pdf, 301 kB)

Remissversion_Funktionsförmåga_och_funktionsnedsättning_FUTPDF (pdf, 322 kB)

Remissversion_Gerontologi_och_geriatrik_GERPDF (pdf, 283 kB)

Remissversion_Hälso-_och_sjukvård_HAOPDF (pdf, 266 kB)

Remissversion_Hälsovård_HAAPDF (pdf, 304 kB)

Remissversion_Omvårdnad_OMVPDF (pdf, 264 kB)

Remissversion_Pedagogik_i_vård_och_omsorg_PEAPDF (pdf, 248 kB)

Remissversion_Psykiatri_PSYPDF (pdf, 283 kB)

Remissversion_Rättspsykiatri_RATPDF (pdf, 261 kB)

Remissversion_Social omsorg_SOAPDF (pdf, 288 kB)

Remissversion_Vård-_och_omsorg_specialisering_VADPDF (pdf, 239 kB)

Ändringsföreskrift SKOLFS 2012 4PDF (pdf, 240 kB)

Ändringsföreskrift vård- och omsorgsprogrammetPDF (pdf, 235 kB)