Remiss: Ändrade kursplaner i grundsärskolan och i specialskolan

Skolverket vill nu få in synpunkter på förslag till ändrade kursplaner i grundsärskolan och i fem kursplaner för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning i specialskolan.

Målet med ändringarna är att kursplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna och att varje elev ska få undervisning utifrån de kursplaner som ger bäst förutsättningar för lärandet.

Vi föreslår ändringar i alla 22 kursplaner i grundsärskolan och i fem kursplaner för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning i specialskolan. Nu går förslagen ut på remiss. Remissen kommer att ligga ute mellan den 15 oktober och den 16 november 2020. De ändrade kursplanerna ska börja att gälla den 1 juli 2021.

De viktigaste ändringarna i kursplanerna är att

 • fakta och förståelse betonas mer
 • skillnaden mellan stadier i det centrala innehållet är tydligare
 • kunskapskraven är mindre detaljerade
 • ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden
 • kursplanerna är samordnade med varandra, både inom grundsärskolan och med kursplanerna i grundskolan och specialskolan.

Remissen innehåller

Remissen innehåller förslag till ändringar i följande föreskrifter:

 • Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden.
 • Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:29) om kunskapskrav för grundsärskolans ämnen och ämnesområden.
 • Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:66) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning.
 • Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:67) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning.

Kursplanerna och kunskapskraven regleras i olika föreskrifter, men förslagen på ändringar i kursplanerna och kunskapskraven hänger samman. De ska därför läsas som en helhet.

Ta del av våra förslag

Grundsärskolan

Bild GRSABIL01PDF (pdf, 107 kB)

Engelska GRSAENG01PDF (pdf, 168 kB)

Estetisk verksamhet GRSAEST01PDF (pdf, 128 kB)

Hem och konsumentkunskap GRSAHKK01PDF (pdf, 123 kB)

Idrott och hälsa GRSAIDR01PDF (pdf, 137 kB)

Kommunikation GRSAKOM01Word (word, 45 kB)

Matematik GRSAMAT01PDF (pdf, 135 kB)

Modersmål finska som nationellt minoritetsspråk GRSAMOR01PDF (pdf, 197 kB)

Modersmål jiddisch som nationellt minoritetsspråk GRSAMOS01PDF (pdf, 196 kB)

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk GRSAMOM01PDF (pdf, 197 kB)

Modersmål romani chib som nationellt minoritetsspråk GRSAMOA01PDF (pdf, 200 kB)

Modersmål utom nationella minoritetsspråk GRSAMOE01PDF (pdf, 130 kB)

Motorik GRSAMOT01PDF (pdf, 120 kB)

Musik GRSAMUS01PDF (pdf, 125 kB)

Naturorienterande ämnen GRSANAT01PDF (pdf, 131 kB)

Samhällsorienterande ämnen GRSASAM01PDF (pdf, 137 kB)

Slöjd GRSASLJ01PDF (pdf, 127 kB)

Svenska GRSASVE01PDF (pdf, 143 kB)

Svenska som andraspråk GRSASVA01PDF (pdf, 149 kB)

Teknik GRSATEK01PDF (pdf, 125 kB)

Vardagsaktiviteter GRSAVAR01PDF (pdf, 124 kB)

Verklighetsuppfattning GRSAVER01PDF (pdf, 125 kB)

SKOLFS 2011-28 remiss kursplan GRSÄRPDF (pdf, 1016 kB)

SKOLFS 2011-29 remiss kunskapskrav GRSÄRPDF (pdf, 498 kB)

Specialskolan

Engelska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning GRSPENU01PDF (pdf, 131 kB)

Kommunikation för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning GRSPKOU01PDF (pdf, 130 kB)

Rörelse och drama för elever med utvecklingsstörning GRSPDRU01PDF (pdf, 123 kB)

Svenska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning GRSPSVU01PDF (pdf, 144 kB)

Teckenspråk för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning GRSPTSU01PDF (pdf, 142 kB)

SKOLFS 2011-66 remiss kursplan SPECPDF (pdf, 348 kB)

SKOLFS 2011-67 remiss kunskapskrav SPECPDF (pdf, 115 kB)

Gemensamma

KonsekvensutredningPDF (pdf, 249 kB)

MissivPDF (pdf, 108 kB)

SändlistaPDF (pdf, 108 kB)

Så lämnar du synpunkter

Skicka dina synpunkter senast den 16 november 2020 till revideringsremiss2020@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se. Ange diarienummer 2020:1466. Det är viktigt att du tydligt anger vilka förslag och ändringar som du tycker till om.

Kontakt

Har du frågor? Välkommen att meja till revideringsremiss2020@skolverket.se.

Publicerades den 15 oktober 2020 klockan 08:00.

Frågor och svar

 • Vårt mål är att kursplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Det centrala innehållet kommer bland annat att bli mer anpassat till undervisningstiden och till de olika stadierna. Kunskapskraven ska också bli ett bättre stöd för lärarna när de skriver omdömen eller sätter betyg. 
 • Genom att samordna kursplanerna med varandra – både inom grundsärskolan och med kursplanerna i grundskolan och specialskolan – kommer skolorna att kunna skapa mer flexibla lösningar så att varje elev får undervisning utifrån de kursplaner som ger bäst förutsättningar i lärandet. 
 • Med bättre och samordnade kursplaner vill vi också bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen.

Samordnade kursplaner ökar elevernas möjlighet att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden, eller något ämne i grundskolan. Det säkerställer också ett inkluderande arbetssätt i klasser där elever undervisas efter flera kursplaner. Samordningen gör det också möjligt för lärare i grundsärskolan och grundskolan att planera och bedöma tillsammans.

Vi tar fram webbaserat material som ger förslag på hur du som är skolchef eller rektor kan planera och organisera för arbetet med kursplanerna. Det publiceras i samband med att vi också sänder webbinarier för skolchefer den 26 oktober.

Vi tar fram webbaserat material som ger förslag på hur du som är rektor kan planera och organisera för arbetet med kursplanerna. Det publiceras i samband med att vi också sänder webbinarier för rektorer den 27 oktober.

Ja, våra bedömningsstöd Gilla Matematik och Gilla Läsa Skriva tar hänsyn till ändringarna i kursplanerna. De går därför bra att använda.