Remiss: Förslag till ändrade timplaner och förändringar i elevens val, skolans val och språkval

Skolverket har utarbetat förslag till ändringar i timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Målet med förslagen är att skapa en bättre balans mellan kursplanernas centrala innehåll och den undervisningstid som är avsatt för varje ämne i timplanen. Vi föreslår också ändringar som ska främja att fler elever läser språk utöver svenska och engelska.

Remissen skickas till berörda remissinstanser den 18 december 2020 (se sändlista). Svar ska lämnas senast den 29 januari 2021.

Förslagen i korthet

  • De samhällsorienterande och de naturorienterande ämnena får fler undervisningstimmar. Särskilt betonas ämnena historia och samhällskunskap. Även bild, musik, slöjd samt hem- och konsumentkunskap får mindre tillägg.
  • Elevens val tas bort för att skapa utrymme för att omfördela undervisningstid.
  • Moderna språk inom ramen för elevens val blir moderna språk inom ramen för skolans val.
  • Språkvalet får förändrade valalternativ i grundskolan och sameskolan.

Remissen innehåller

  • Författningsförslag skollagen (2010:800)
  • Författningsförslag skolförordningen (2011:85)
  • Förslag till timplaner för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (bilagor till skolförordningen 2011:85)
  • Konsekvensutredning
  • Missiv
  • Sändlista

Ta del av förslagen

Kontakt

Har du frågor? Välkommen att kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Skolverkets upplysningstjänst

Publicerades den 18 december 2020 klockan 13:08.

Frågor och svar

Utökningen av tid för bildämnet beror på att Skolverket föreslår att undervisningstiden i elevens val fördelas på övriga ämnen.

En del elever väljer i dag aktiviteter inom de så kallade praktisk-estetiska ämnena på tiden för elevens val, särskilt elever i låg- och mellanstadiet. Skolverket föreslår därför att en del av tiden från elevens val ska förstärka dessa ämnen för de yngre eleverna. I grundskolan föreslår vi att bild, musik och i viss mån hem- och konsumentkunskap får fler timmar. I de andra skolformerna finns det andra prioriteringar.

Att fem av de femton nya timmarna i bild i lågstadiet flyttas från högstadiet beror framför allt på att vi vill samordna timplanerna för grundskolan och grundsärskolan. På så sätt blir det lika när elever från grundsärskolan går integrerat i grundskolan. Men det beror också på att de kommande kursplanernas centrala innehåll i bild förändras och förstärks för de yngre eleverna. Det gäller innehåll om upphovsrätt samt normer och värderingar som i dagens kursplaner enbart behandlas i högstadiet.