Remiss: Förslag till allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Skolverket vill gärna få in synpunkter på förslag som handlar om reviderade allmänna råd med kommentarer om arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Remisstiden pågår till den 23 april 2021.

Remissen innehåller

Förslag till allmänna råd med kommentarer som innehåller rekommendationer för hur förskollärare, lärare, övrig skolpersonal, rektorer och huvudmän kan arbeta med stödinsatser i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen och särskilt stöd samt med åtgärdsprogram för att leva upp till författningarnas krav.

De allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram gäller för förskoleklass, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt i viss mån kommunal vuxenutbildning.

Ta del av förslaget i sin helhet

MissivPDF (pdf, 117 kB)

Förslag till reviderade allmänna råd med kommentarerPDF (pdf, 170 kB)

KonsekvensutredningPDF (pdf, 227 kB)

SändlistaPDF (pdf, 93 kB)

Så lämnar du synpunkter

Skolverket välkomnar synpunkter på förslaget till reviderade allmänna råd med kommentarer. Senast den 23 april 2021 vill vi ha dina synpunkter.

  • Du mailar dina synpunkter till registrator@skolverket.se
  • Ange Skolverkets diarienummer 2019:1947.
  • Det är viktigt att du tydligt anger vilka förslag och ändringar du tycker till om.

Kontakt

Vid frågor kontakta gärna Marie Wiberg Scott marie.wiberg@skolverket.se

Publicerades den .