Remiss: Förslag till föreskrifter om vilka kurser enligt ämnesplaner som motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner

Nu kan du ta del av Skolverkets förslag till föreskrifter om vilka kurser enligt ämnesplaner som motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner. Förslagen omfattar gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Du kan lämna synpunkter på förslagen från den 13 maj fram till den 10 juni 2024.

Remissens innehåll

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om i vilka fall kurser enligt de ämnesplaner som gäller för utbildning som påbörjats före den 1 juli 2025 motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner som gäller för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

Föreskrifterna berör

  • gymnasieskolan
  • anpassade gymnasieskolan
  • komvux på gymnasial nivå
  • komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

De föreslagna föreskrifterna är tänkta att tillämpas vid bedömning av om kurser motsvaras av nivåer i ämnen i de fall en sådan bedömning ska göras enligt skolförfattningarna.

Föreskrifterna kommer att ha flera olika tillämpningsområden, bland annat vid bedömning av om kurser och nivåer i ämnen kan ingå tillsammans i examensbevis, studiebevis och komvuxbevis samt vid bedömning av om ett betyg på en överliggande nivå ska omfatta lägre nivåer i ämnet när eleven har ett godkänt betyg på en kurs som motsvarar en lägre nivå under perioden 1 juli 2025–30 juni 2030.

Webbinarium om förslagen

Film: Webbinarium om Skolverkets remiss med förslag på kurser som motsvaras av nivåer i ämnen (tid: 19:06).

Den här filmen är ett inspelat webbinarium från den 15 maj om Skolverkets remitterade förslag. I detta inspelade webbinarium får du information om vad remissen innehåller och hur förslagen till föreskrifter kan komma att användas. Tanken är att underlätta för dig som önskar lämna synpunkter på remissen. Webbinariet kommer att finnas tillgängligt under hela remissperioden.

Planeringsstöd

Skolverket avser att utforma ett planeringsstöd för att kunna visa på relationen mellan kurser (Gy11) och ämnesnivåer (Gy25) som inte motsvarar varandra. Planeringsstödet kommer inte att regleras i föreskrifter utan är endast tänkt att vara ett stöd för studieplanering.

Planeringsstödet är indelat i följande kategorier:

  • Kategori 2: Kurs och nivå i ämnet har till viss del motsvarande innehåll
  • Kategori 3: Ingen motsvarighet finns
  • Kategori 4: Nytt innehåll

De kurser och ämnesnivåer som tillhör kategori 1 finns i förslagen till föreskrifter.

Materialet är under utveckling och här kan du se ett exempel på hur det kan komma att se ut:

Exempel på planeringsstöd Excel, 51 kB.

Planeringsstödet är inte en del av remissen men kan vara bra att titta på för att få en förståelse för helheten och i vilket sammanhang som förslagen till föreskrift finns.

Så lämnar du synpunkter

Du skickar dina synpunkter som e-post till remiss.gy25@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se. Ange Skolverkets diarienummer 2024:1306 i ämnesraden.

Skolverket önskar få synpunkter på innehållet i de förslag till föreskrifter inklusive bilagor som ingår i remissen. Det är viktigt att du tydligt anger specifikt vad i förslaget till föreskrifter som du tycker till om.

Du kan lämna dina synpunkter fram till den 10 juni 2024.

Vilken enskild person som helst kan lämna synpunkter på våra förslag. Det går även bra för en organisation eller en grupp att lämna synpunkter.

Efter remissperioden tar vi tillvara alla synpunkter och bearbetar förslagen. Det är många perspektiv som ska balanseras för de slutliga förslagen till föreskrifter som Skolverket sedan avser att besluta om.

Publicerades den .