Förändringar och digital kompetens i styrdokument

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen.

Varför digitalisera skolan, förskolan och vuxenutbildningen?

Det finns flera skäl till varför alla barn och elever ska få möjlighet att utveckla en digital kompetens:

  • Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.
  • För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs en digital kompetens. För att förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv.
  • För att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar

  Olof Andersson och Maria Skoglöf berättar om varför och vad i styrdokumenten har ändrats och vad digital kompetens är. Det är att

  • kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

  Förändringar i styrdokumenten

  De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

  Förändringarna gäller från den 1 juli 2018.

  Läs mer på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

  Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan

  Läroplanerna har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under rubriken ”Rektorns ansvar”.

  Grundskolan

  Kursplanerna i flera ämnen ändras. Det gäller: biologi, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik.

  Inga ändringar i grundskolans ämnen bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, moderna språk, modersmål och musik. Kunskapskraven har inte ändrats.

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2017 och 2018)

  Se vilka förändringar som har gjorts

  Här kan du läsa mer om förändringarna. Det finns streck i vänstermarginalen i de stycken där det har gjorts förändringar:

  Läroplan för grundskolan med kursplanerPDF (pdf, 2 MB)

  Läroplan för grundsärskolanPDF (pdf, 379 kB)

  Läroplan för specialskolanPDF (pdf, 376 kB)

  Läroplan för sameskolanPDF (pdf, 355 kB)

  Grundsärskolan

  De kursplaner för ämnen som är förändrade är idrott, matematik, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska, svenska som andraspråk och teknik. Dessutom finns det förändringar i alla kursplaner för ämnesområden i inriktningen träningsskolan.

  Läroplan för grundsärskolan 2011 (reviderad 2017 och 2018)

  Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

  Läroplanen har förändrats i sin första och andra del, bland annat den del som heter ”Skolans uppdrag” och under rubriken ”Rektorns ansvar”.

  Läroplan för gymnasieskolan

  Läroplan för gymnasiesärskolan

  Det har skett förändringar i flera av gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen:

  • Historia
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk

  Inga ändringar i ämnena engelska och idrott och hälsa.

  Kunskapskraven har mindre ändringar i ämnena historia, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk - men ändringarna beror inte på att digital kompetens har skrivits in i ämnesplanerna.

  Läs om ämnesplanerna i programmering som trädde ikraft 1 juli 2017 länk till annan webbplats

  Det finns också ändringar i examensmålen för alla de nationella programmen.

  Från den här sidan hittar du till examensmålen under varje program

  Vuxenutbildningen

  Läroplanen för vuxenutbildningen har förändrats i sin första och andra del, bland annat ”Perspektiv i utbildningen” och ”Rektorns ansvar”.

  Läroplan för vuxenutbildningen (reviderad 2017 med digitalisering)länk till annan webbplats

  Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

  Inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå har förändringar skett i

  • historia
  • matematik
  • naturkunskap
  • religionskunskap
  • samhällskunskap
  • svenska
  • svenska som andraspråk

  Här kan du läsa mer om förändringarna. Det finns streck i vänstermarginalen i de stycken där det har gjorts förändringar:

  Läroplan för vuxenutbildningenPDF (pdf, 359 kB)

  För ändringar i ämnesplaner se gymnasieskolan i stycket ovanför.

  Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

  Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå har förändringar skett i:

  • biologi
  • fysik
  • kemi
  • matematik
  • samhällskunskap
  • svenska
  • svenska som andraspråk

  Kursplaner för vuxenutbildning på grundläggande nivå

  Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

  I kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare har förändringar som rör digital kompetens skett under rubriken Utbildningens mål och karaktär.

  Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrarePDF (pdf, 76 kB)

  Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

  I särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå har förändringar skett i samtliga kursplaner, såväl de som motsvarar utbildning som ges i grundsärskolan, som utbildning som ges i träningsskolan inom grundsärskolan.

  Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

  Förskolan

  Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Nu har vi fått ett nytt uppdrag att göra en total översyn av förskolans läroplan och där ingår även att skriva in digital kompetens. Förslaget redovisades till regeringen våren 2018.

  Mer om revideringen av läroplanen

  Bakgrund

  I september 2015 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att lämna förslag till förstärkningar och tydliggöranden i styrdokumenten. Syftet var att stärka barns och elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Skolverket lämnade sitt förslag till regeringen i juni 2016 och regeringen fattade beslut den 9 mars 2017.

  Kontakt

  Peter Karlberg, undervisningsråd
  – om stöd och kompetensutveckling.
  08-527 331 67
  peter.karlberg@skolverket.se

  Maria Skoglöf, undervisningsråd
  – om vuxenutbildningen.
  08-527 335 97
  maria.skoglof@skolverket.se

  Senast uppdaterad 01 juli 2019