Bedömning av nationella prov när de blir digitala

Bedömningen av de digitala nationella proven och bedömningsstöden kommer att genomföras i Skolverkets provplattform. Här kan du läsa om vad det innebär för rättningen och bedömningen.

Automaträttade uppgifter

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att de digitala nationella proven ska innehålla en så stor andel automaträttade provuppgifter som möjligt, det vill säga att elevsvaren rättas automatiskt i provplattformen.

Provuppgifter som automaträttas är vissa kortsvarsuppgifter samt flervalsuppgifter där eleven väljer ett svarsalternativ. Dessa typer av uppgifter finns redan idag i de nationella proven. När proven blir digitala kommer denna typ av uppgifter att öka i andel. Automaträttade uppgifter bidrar både till att effektivisera bedömningsarbetet och till att öka tillförlitligheten i rättningen.

Bedömning i Skolverkets provplattform

Uppgifter där eleverna får formulera egna svar eller lösningar kommer att bedömas manuellt i provplattformen förutom vissa kortsvarsuppgifter. Exempel på uppgifter som kommer bedömas manuellt i provplattformen är uppgifter där eleverna ska argumentera för en åsikt eller skriva en längre text eller uppsats.

De elevsvar som inte automaträttas i provplattformen ska fördelas till de lärare som ska delta i bedömningsarbetet. Alla svar blir automatiskt anonymiserade för bedömaren.

De muntliga delproven kommer inte att genomföras eller bedömas digitalt. Däremot ska resultaten från dessa prov föras in i provplattformen efter bedömningen så att det totala provresultatet kan beräknas och eleverna kan få ett provbetyg.

Sambedömning

Sambedömning kommer fortsatt vara ett viktigt verktyg i bedömningsprocessen. I provplattformen finns det stöd för en bedömare att flagga ett elevsvar för att lätt hitta tillbaka till det. Vid sambedömning kan de som bedömer lyfta de elevsvar som de har flaggat och diskutera bedömningen. Dock finns det ingen funktion för att skicka elevsvar vidare till en kollega utan det är upp till varje skola att hitta rutiner för hur sambedömning ska gå till när proven blir digitala.

Provbetyget räknas ut automatiskt

För varje uppgift finns ett givet antal poäng som är möjliga att uppnå. Oavsett om bedömningen genomförs automatiskt i provplattformen eller av en bedömare kommer elevens prestation omvandlas till poäng.

Poäng från automaträttade och manuellt bedömda uppgifter sammanställs automatiskt. Utifrån kravgränser omvandlas totalpoängen till ett provbetyg i provplattformen.

Central rättning

På regeringens uppdrag har Skolverket utrett hur central rättning av nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska kan införas. Enligt regeringsuppdraget ska central rättning av de aktuella nationella proven genomföras i Skolverkets provplattform.

Med central rättning avser regeringen att de nationella proven ska rättas av legitimerade och behöriga lärare på uppdrag av en statlig myndighet. De prov som berörs av förslaget är delprov som innehåller uppsatsskrivning för årskurs 9 och de avslutande kurserna i gymnasieskolan.

Redovisning av uppdrag om central rättning av nationella prov

Central rättning av nationella prov kan införas 2026

Central rättning av nationella prov ska göra betygssättningen mer likvärdig, Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Planerat stöd

För dig som ska bedöma elevlösningar i Skolverkets provplattform kommer Skolverket att publicera en webbutbildning där du får lära dig hur du använder Skolverkets provplattform. Utbildningen tar cirka 2-3 timmar att genomföra.

Senast uppdaterad 17 september 2023