Snart är det dags för digitala nationella prov. Är ni redo?

Gör vår checklista och självskattning. Inför att de nationella proven kommer att börja genomföras digitalt behöver huvudmän och skolor förbereda sig organisatoriskt och tekniskt.

Stöd i förberedelserna

 

Självskattning

Gör vår självskattning och få en nyanserad bild av ert nuläge inför att de nationella proven blir digitala. Självskattningen ger er anpassade rekommendationer och tips på stödresurser samt en sammanställning av ert behov av förberedelser inom fyra olika områden:

  • kommunikation
  • tekniska förutsättningar
  • organisation
  • digital kompetens

Självskattningen riktar sig till dig som rektor och skolledare inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning och görs på skolenhetsnivå. Självskattningen finns på Skolverkets utbildningsplattform.

Självskattning, Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Checklista

Vi har tagit fram en checklista som ett stöd inför digitaliseringen av de nationella proven. Det är huvudmannen som ansvarar för att genomförandet av proven sker på ett likvärdigt sätt. Checklistan riktar sig därför till huvudmannanivån och syftet är att den ska kunna vara ett stöd i förberedelsearbetet med att identifiera områden som behöver planering och åtgärder. 

Checklista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Huvudmannens ansvar

Du som är skolchef eller rektor behöver sätta dig in i vad som behövs för att kunna genomföra digitala nationella prov.

Sedan behöver du göra en analys av ert nuläge för att kunna planera arbetet och bygga upp de resurser ni behöver för att genomföra proven digitalt.

Det handlar om allt från infrastruktur och registerhantering till digital kompetens hos elever och personal.

Mer information att ta del av

Digitaliseringen av de nationella proven är ett utvecklingsarbete och vi uppdaterar kontinuerligt vår information om arbetet och vi tar fram olika former av stöd till våra målgrupper.

Tekniska förutsättningar

De digitala proven kommer att genomföras via en provtjänst som Skolverket tar fram och tillhandahåller. För att kunna genomföra digitala nationella prov behöver skolorna ha en teknisk infrastruktur på plats. Dels för att kunna ansluta till provtjänsten på ett säkert sätt och dels för att eleverna ska kunna genomföra de digitala nationella proven utan tekniska avbrott eller störningar.

Tekniska förutsättningar för att genomföra digitala nationella prov

Digital kompetens

Provsituationen kommer att förändras i och med digitaliseringen av de nationella proven, och det ställer nya krav på lärarens kompetens. Här kan ni läsa om vilken digital kompetens lärare behöver ha:

Digital kompetens för lärare Länk till annan webbplats.

Eleverna kommer att genomföra de nationella proven i Skolverkets provtjänst. För att säkerställa att eleverna får likvärdiga förutsättningar att genomföra proven behöver eleven en ändamålsenlig digital kompetens. Här kan ni läsa om vilken digital kompetens eleverna behöver ha:

Digital kompetens för elever Länk till annan webbplats.

De digitala nationella proven ställer nya krav på skolorna. Utöver att säkerställa att digital infrastruktur finns på plats behöver alla i organisationen, inklusive ledningen, ha adekvat digital kompetens. Som rektor och skolchef har du en viktig roll i detta arbete. Här kan du läsa vilken digital kompetens rektor eller skolchef behöver ha:

Digital kompetens för rektor eller skolchef

Senast uppdaterad 21 december 2022