Digitala nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som lärare ha?

Provsituationen kommer att förändras i och med digitaliseringen av de nationella proven, och det ställer nya krav på lärarens kompetens. Du som lärare behöver förbereda dig inför förändringen. Skolverket kommer löpande informera om vilka krav som kommer att ställas på lärares kompetens utifrån lärdomar från försöksverksamheten för digitala nationella prov.

Digitala nationella prov kommer att ställa krav på huvudmännens och skolornas organisatoriska och digitala förberedelser. Digitaliseringen innebär ett annat arbetssätt med de nationella proven. Beredskapen på skolorna för detta ser olika ut idag. Det handlar bland annat om digital kompetens hos lärare och elever för att kunna genomföra proven.

Digitalisering av de nationella proven

Vilken digital kompetens behöver elever ha?

Film: Vad behöver du som lärare kunna? (tid: 03:07 min)

Generell och specifik digital kompetens

När de nationella proven blir digitala behöver du som lärare ha både en grundläggande generell digital kompentens och en specifik digitala kompetens. Vi kommer att informera och erbjuda kompetensutvecklingsstöd om specifik digital kompetens.

Det är viktigt att du som lärare får förutsättningar att genomföra den kompetensutveckling du behöver för att uppnå en grundläggande generell digital kompetens samt förutsättningar att ta del av det kompetensutvecklingsmaterial kring specifik digital kompetens när detta blir aktuellt. Det är rektor och huvudmannen som ansvarar för att se till att du får möjlighet till kompetensutveckling.

Fyra aspekter av digital kompetens

Digitalisering är beskrivet i läroplanerna och utöver ämnesspecifikt innehåll har Skolverket sedan tidigare fastställt fyra aspekter av digital kompetens:

 • Kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen.
 • Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier.
 • Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.
 • Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

Fyra aspekter av digital kompetens

Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå

Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå

Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen

Skolverkets stödmaterial för generell digital kompetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på generell digital kompetens

Om du som är lärare har en generell digital kompetens kan du i din undervisning använda digitala verktyg i de sammanhang där de tillför ett mervärde. Om du inte redan har denna form av kompetens kan du utveckla den nu och på så sätt vara bättre rustad inför genomförandet av digitala nationella prov. Här följer exempel på digital kompetens som du redan idag kan förhålla dig till. Det kan till exempel handla om att:

 • utveckla en vana av att hantera de digitala enheter som eleverna använder i undervisningen och kommer att använda vid provgenomförandet.
 • ha förståelse för och kunskap om skillnaden av att läsa text på skärm och att läsa i till exempel en bok. Detta innebär att läraren behöver undervisa eleverna om läsning både på skärm och på papper.
 • ha kunskap om och vana vid att använda assisterande teknik i undervisningen för att stötta elever i behov av anpassningar och särskilt stöd. Det gäller till exempel talsyntes och rättstavningsprogram.
 • erfarenhet av att hantera vanliga tekniska problem som kan uppstå när man arbetar digitalt, till exempel vid inloggning och uppkoppling samt att veta var du som lärare kan få hjälp med att lösa problemen.
 • ha erfarenhet av att använda digitala bedömningsuppgifter i någon form med elever. Digital bedömning kan ske antingen i prov- och bedömningstjänster, digitala verktyg eller ordbehandlingsprogram.

Exempel på specifik digital kompetens

De digitala nationella proven kommer att genomföras via Skolverkets webbaserade provtjänst, som vi tar fram och tillhandahåller. Skolverket kommer att etablera en organisation för support och kompetensutveckling för att stödja införandet av de digitala proven. Inför lanseringen av webbtjänsten kommer skolor och huvudmän behöva förbereda sig. Det kommer att behövas en specifik digital kompetens för att genomföra de nationella proven digitalt. Det kan till exempel handla om att:

 • ha kännedom om hur administrationen av proven sker digitalt och vad du som lärare behöver göra. I provtjänsten, som Skolverket tillhandahåller, hanteras alla delar som hör till ett digitalt nationellt prov. Det innebär inloggning, provgenomförande, bedömning och resultatrapportering.
 • kunna använda och navigera i Skolverkets provtjänst med säkerhet, inklusive kunskap om vilka möjligheter till individanpassade inställningar som finns samt kunna använda ämnesspecifika funktioner så som exempelvis miniräknare och källhänvisningar.
 • kunna använda monitoreringsvyn i provtjänsten. Det innebär att läraren övervakar provgenomförandet på den egna digitala enheten.
 • ha kunskap om och erfarenhet av att ha använt Skolverkets demoprov tillsammans med eleverna före provtillfället, när detta finns tillgängligt. Syftet är att bli förtrogen med provtjänsten inför provgenomförandet.
 • ha förståelse för vikten av att följa de föreskrifter och anvisningar som Skolverket kommer att ta fram, för att upprätthålla säkerhet och sekretess kring de digitala nationella proven. Digitala prov medför andra risker för spridning än prov i pappersform.
 • vara insatt i de rutiner för teknisk support som sätts upp inför provgenomförandet.
Senast uppdaterad 01 december 2022