Digitala nationella prov – vilken digital kompetens behöver du som rektor eller skolchef ha?

De digitala nationella proven kommer att genomföras i en webbaserad provtjänst som Skolverket tillhandahåller. Det ställer nya krav på skolorna. Utöver att säkerställa att digital infrastruktur finns på plats behöver alla i organisationen, inklusive ledningen, ha adekvat digital kompetens. Som rektor och skolchef har du en viktig roll i detta arbete.

Resultaten från nationella prov ska enligt gällande bestämmelser särskilt beaktas vid betygssättning. Det innebär att provresultaten behöver vara tillförlitliga och att alla elever ska ha så likvärdiga förutsättningar som möjligt att genomföra proven. Alla elever behöver därför ha adekvat digital kompetens för att kunna visa sina kunskaper i aktuellt ämne vid provtillfället.

Överblicka behoven

Förutsättningarna för skolornas organisatoriska och digitala förberedelser kan se väldigt olika ut. En del skolor har många års erfarenhet av att arbeta digitalt medan andra skolor befinner sig i en tidig utvecklingsfas. Som rektor eller skolchef behöver du skapa dig en överblick över vilka behov av digital kompetens som finns hos elever, lärare och övrig personal inom skolan. För att kunna göra det kan du behöva se över din egen digitala kompetens så att du på bästa sätt kan leda det arbetet.

Skapa förutsättningar

Som rektor eller skolchef behöver du ge goda förutsättningar för kompetensutveckling i syfte att lärare och annan berörd personal utvecklar en adekvat digital kompetens. Detta för att eleverna ska få en undervisning som går i linje med styrdokumentens skrivningar. Det är viktigt att rektor och skolchef samarbetar för att arbetet ska ge god effekt.

Läs mer om digital kompetens för lärare och elever här:

Vilken digital kompetens behöver elever ha? Länk till annan webbplats.

Vilken digital kompetens behöver lärare ha?

Informationen uppdateras kontinuerligt

Digitaliseringen av de nationella proven är ett utvecklingsarbete och Skolverket uppdaterar kontinuerligt vår information samtidigt som vi tar fram olika former av stöd till våra målgrupper.

Exempel på adekvat digital kompetens för rektor och skolchef

Oavsett om du arbetar i en stor eller liten organisation innebär övergången till digitala nationella prov ett förändringsarbete som ställer vissa krav på digital kompetens. För dig som rektor eller skolchef kan det till exempel innefatta:

 • Kunskap om hur digital kompetens beskrivs i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.
 • Kännedom om hela provprocessen för genomförandet av digitala nationella prov – från förberedelse, provgenomförande, bedömning till att ta del av resultatsammanställning.
 • Förmåga att urskilja vilka krav införandet av de digitala nationella proven ställer på den egna organisationen. Detta gäller både tekniska krav och krav på kompetensförsörjning.
 • Förmåga att kommunicera de tekniska kraven till relevanta mottagare med ansvar för teknisk infrastruktur.
 • Beställarkompetens kopplat till digitalisering och den infrastruktur som krävs för genomförandet av digitala nationella prov.
 • Förmåga att planera för och genomföra utvecklingsarbete på skolan för att säkerställa ett lyckat provgenomförande.

Att leda och organisera skolans förberedande arbete – vad kan rektor och skolchef göra?

Nedan följer ett antal exempel på aktiviteter du som rektor eller skolchef kan leda och genomföra på skolan, i syfte att förbereda inför övergången till digitala nationella prov.

Eftersom aktiviteterna kan organiseras på olika sätt är det viktigt att rektor och skolchef samarbetar kring planering och genomförande. Flertalet av aktiviteterna kan genomföras redan idag.

 • Säkerställa att utvecklingsarbetet inom digitalisering är en naturlig del av skolans systematiska kvalitetsarbete.
 • Säkerställa att nyckelpersoner inom verksamheten tar del av och är uppdaterade kring digitaliseringens möjligheter och utvecklingen av digitala nationella prov.
 • Inventera skolans utbud av digitala enheter och lärresurser, både utifrån ett undervisningsperspektiv och utifrån perspektivet tekniska förutsättningar vid digitala nationella prov.
 • Utvärdera den digitala kompetensen hos elever, lärare och övrig personal. Skapa förutsättningar för kompetensutveckling och kännedom om vilket stöd som finns, exempelvis genom Skolverket.
 • Säkerställa att skolans organisation kan hantera vanliga tekniska problem som kan uppstå när man arbetar digitalt.
 • Se till att de rutiner för teknisk support som sätts upp inför provgenomförandet är tydliga för all personal som är inblandad vid provtillfället, när sådan information finns tillgänglig.

Stöd till rektor och skolchef

På Skolverkets lärportal finns ett processtöd som heter Leda digitalisering som riktar sig till rektorer och skolchefer. Det är ett stöd som hjälper till att inventera den egna verksamheten samtidigt som det ger ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter på organisationsnivå.

Leda digitalisering Länk till annan webbplats.

På lärportalen finns även processtödet Leda förändring. Det riktar sig också till rektorer och skolchefer och ger fördjupade kunskaper och vägledning i att leda ett förändringsarbete.

Leda förändring Länk till annan webbplats.

På SKR:s webbplats finns Skoldigiguide. Det är ett verktyg vars syfte är att stötta huvudmän att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet.

Skoldigiguide hos SKR Länk till annan webbplats.

Mer läsning om digitalisering

Checklista för huvudman Länk till annan webbplats.

Nationell digitaliseringsstrategi Länk till annan webbplats.

Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå Länk till annan webbplats.

Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 04 maj 2022

Relaterat