Digitalisering av de nationella proven – övergripande information

Skolverket tar fram digitala nationella prov. För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats. Skolverket ger huvudmän och skolor stöd i förberedelsearbetet.

Införandet av digitala nationella prov

Införandet av digitala nationella prov kommer att ske successivt med start år 2024 och berör tusentals skolor och hundratusentals elever. Alla skolor behöver ha nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt. Även verksamheter inom kommunal vuxenutbildning berörs av digitala nationella prov – digitalisering av sfi-proven ingår dock inte i Skolverkets uppdrag.

Se tidplan för införandet

Utveckling av provtjänst och förändringsarbete i skolorna

Det finns två centrala delar i digitaliseringen av nationella prov: den digitala provtjänsten och det förändringsarbete som behöver göras på skolorna.

Hela provgenomförandet inklusive bedömningen kommer att genomföras i en webbaserad provtjänst som Skolverket tillhandahåller. Skolorna kommer som en del av förberedelserna i förväg få möjlighet att testa och bekanta sig med den nya digitala provtjänsten.

Just nu pågår en försöksverksamhet i 100 skolor. Syftet är att underlätta införandet av digitala nationella prov genom att undanröja de huvudsakliga hindren. Försöksverksamheten bidrar även till att underlätta en möjlig övergång till extern bedömning, vilket innebär att en annan lärare än den som undervisar eleven bedömer elevens lösning av ett nationellt prov.

Försöksverksamhet med digitala nationella prov

Syfte och uppdrag

Syftet med digitaliseringen är att öka likvärdighet vid bedömning av nationella prov genom bland annat fler automaträttade uppgifter, att öka tillgängligheten samt att få till en mer effektiv hantering av proven.

Beslutet om att de nationella proven ska digitaliseras tog regeringen år 2017 och gav uppdraget till Skolverket. I juli 2021 ändrade regeringen i vårt uppdrag.

Uppdrag att digitalisera de nationella proven från (regeringen.se, 2017) Länk till annan webbplats.

Ändring av uppdraget att digitalisera de nationella proven (regeringen.se, 2021) Länk till annan webbplats.

Fördelar med digitala nationella prov

Med de digitala nationella proven blir hanteringen av proven enklare. Här är exempel på fördelar jämfört med dagens prov i pappersformat:

 • minskad arbetstid för bedömning och resultathantering
 • en papperslös distribution vilket bidrar både till en effektivare och mer hållbar hantering av proven
 • automatisk inrapportering av provresultat
 • flera delar av kursplaner kan prövas i proven
 • ökad användbarhet och tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning genom tekniska lösningar
 • förenklad data- och resultathantering
 • en fördelning av elevlösningar för extern bedömning

Tidplan

De nationella proven kommer att genomföras i Skolverkets webbaserade provtjänst. Via provtjänsten ges även tillgång till nya digitala nationella bedömningsstöd i vissa ämnen. Befintliga och nya bedömningsstöd hämtas fortfarande i e-tjänsten för bedömningsstöd/bedömningsportalen.

I tabellen ser du när olika nationella prov och bedömningsstöd planeras bli digitala.

2024 och framåt

Vårterminen

 • Digitala bedömningsstöd
  Årskurs 6: biologi, fysik, kemi, samhällskunskap

Höstterminen

 • Digitala nationella prov
  Gymnasieskolan: engelska 5, engelska 6, svenska 3/svenska som andraspråk 3
2025 och framåt

Vårterminen

 • Digitala nationella prov
  Årskurs 6: engelska, svenska/svenska som andraspråk
  Årskurs 9: SO-ämnen, NO-ämnen
 • Digitala bedömningsstöd
  Årskurs 9 och gymnasieskolan: moderna språk 2 (franska, spanska, tyska)

Höstterminen

 • Digitala nationella prov
  Gymnasieskolan: matematik 1–4, svenska 1/svenska som andraspråk 1
  Komvux på gymnasial nivå: matematik 1–4, svenska 1/svenska som andraspråk 1, svenska 3/ svenska som andraspråk 3, engelska 5, engelska 6
2026 och framåt

Vårterminen

 • Digitala nationella prov
  Årskurs 3: matematik, svenska/svenska som andraspråk
  Årskurs 6: matematik
  Årskurs 9: engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk

Prov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan och sameskolan inkluderar motsvarande årskurser i specialskolan.

Komvux på gymnasial nivå från hösten 2025

Komvux har andra förutsättningar än gymnasium och grundskola, bland annat då det inte finns fasta provdatum samt att komvuxutbildning ofta bedrivs av en annan anordnare än hemkommunen. Digitala nationella prov kommer att tillgängliggöras inom komvux på gymnasial nivå från och med hösten 2025.

Rätt förutsättningar för de digitala proven

För att de nationella proven ska kunna genomföras digitalt krävs rätt förutsättningar. För att nå dit gör Skolverket ett stort arbete med att utveckla provtjänsten. Huvudmän och skolor behöver också förbereda sig för att skaffa sig tillräcklig digital kompetens, teknisk utrustning och fungerade teknisk infrastruktur.

Huvudmännen behöver se till att skolorna har rätt teknik

Många skolor har redan idag alla eller delar av de digitala förutsättningarna som krävs för att kunna genomföra digitala nationella prov. För de delar som fortfarande saknas behöver huvudmännen vidta åtgärder för att skolorna ska kunna vara redo att genomföra digitala nationella prov.

Tekniska förutsättningar för skolorna att kunna genomföra digitala nationella prov

Läs mer om behovet av digital kompetens

Provsituationen kommer att förändras i och med digitaliseringen av de nationella proven, och det ställer nya krav på kompetens. Vi har sammanställt information på sidorna nedan.

Vilken digital kompetens behöver du som lärare ha? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilken digital kompetens behöver elever ha?

Vilken digital kompetens behöver du som rektor eller skolchef ha? Länk till annan webbplats.

Detta gör skolverket när det gäller skolans digitalisering

Vad gör Skolverket och vad behöver skolorna ha på plats?

Bilden ovan illustrerar att Skolverket bland annat tar fram en tjänst med säker inloggning och ger stöd till skolorna. Skolorna behöver se till att de har rätt förutsättningar, tekniskt och organisatoriskt i allt från inloggning, enheter att genomföra proven på och internetuppkoppling till digital kompetens och it-infrastruktur.

Stöd i förberedelserna

Som ett stöd inför digitaliseringen av de nationella proven har vi tagit fram en checklista. Checklistan riktar sig till huvudmannanivån och syftet är att den ska kunna vara ett stöd i förberedelsearbetet. Vi har även tagit fram ett självskattningsverktyg som riktar sig till till rektorer. 

Läs mer om förberedelserna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Checklista Länk till annan webbplats.

Självskattning, Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Kalendarium

Vi har tagit fram ett kalendarium som visar planerade stöd för huvudmän och skolor inför genomförandet av digitala nationella prov.

Planerat stöd till huvudmän och skolor

Nyhetsbrev för information till huvudmän

Som huvudman behöver du hålla dig uppdaterad om digitaliseringen av de nationella proven. Vi har skapat en kontaktväg till alla huvudmän för att löpande informera om digitala nationella prov.

Anmäl dig till nyhetsbrevet Länk till annan webbplats.

De nationella proven förändras när de blir digitala

Ett nationellt prov tar vanligtvis ungefär två år att konstruera. Men i ett helt nytt medium tar det längre tid. Det är idag 28 nationella prov som ska bli digitala i några ämnen och årskurser. I och med att proven blir digitala kommer de att kunna utformas på ett nytt sätt. De lärosäten som idag utvecklar proven arbetar även med att ta fram digitala nationella prov.

Det är många saker att ta hänsyn till för att proven ska bli träffsäkra mot det som ska prövas. När de nationella proven ska genomföras digitalt är det viktigt att de är tillgängliga för så många elever som möjligt och att de prövar rätt saker. Det betyder att proven ska mäta elevens kunskaper utifrån kurs- eller ämnesplanen, inget annat.

En rak poängmodell kommer användas

Att göra på detta sätt borgar för den mest tillförlitliga bedömningen av proven. Och träffsäkerheten i gränserna mellan stegen i provbetyget är möjliga genom stora utprövningar och ett professionellt konstruktionsarbete.

Blir alla proven digitala?

I dagsläget kan vi inte säga att alla delar av proven blir digitala. Om det i utprövningarna skulle visa sig att elever inte är vana vid att till exempel redovisa längre matematiska lösningar digitalt, så riskerar vi att pröva något annat än matematikkunskaper, nämligen hur framgångsrika elever är på att redovisa hur man löser problem på en dator. Elever riskerar i detta och liknande fall att misslyckas med uppgifter som de skulle klara av på papper.

Tid för elever och lärare att träna

För att ge eleverna ökade möjligheter att klara av de digitala nationella proven, kommer alla elever och lärare kunna träna på så kallade demoprov i Skolverkets provtjänst. Här kommer man kunna bekanta sig med frågetyperna. Vår förhoppning är att de digitala nationella proven kommer bli ett ännu bättre redskap för läraren vid bedömning och betygssättning. Och att eleven på ett mer rättvist sätt har möjlighet att visa all den kunskap som man har tillägnat sig.

Översättningar till engelska upphör när proven blir digitala

De nationella proven ska framöver konstrueras utifrån högre kvalitetskrav. De nya kraven kommer att tillämpas för de prov som successivt ges digitalt från och med 2024.

Förändringen innebär också att översättning av elevuppgifter till engelska för de elevuppgifter som idag erbjuds på engelska (i NO-, SO-prov och i matematik) inte längre kommer att tas fram när proven blir digitala.

För att konstruera prov som översätts till engelska och lever upp till de nya kvalitetskraven krävs utprövningar bland hundratals elever och bedömning av elevlösningar. Detta är svårgenomfört, tidskrävande och dyrt, sett till den relativt begränsade elevgrupp som både får undervisning på engelska och genomför de nationella proven på engelska.

De nya högre kvalitetskraven ställs för att proven ska uppfylla sitt syfte, vilket är att stödja lärares betygssättning så att resultatet särskilt kan beaktas vid betygssättning.

Bedömning av nationella prov när de blir digitala

Läs mer om digitala nationella prov riktat mot lärare i olika ämnen Länk till annan webbplats.

Film: En första titt i provplattformen Länk till annan webbplats.

Synpunkter från elevrådsorganisationer om digitala nationella prov

Under våren 2020 etablerade Skolverket kontakt med elevrådsorganisationer (Sveriges elevråd, Sveriges elevkårer, Sveriges elevråd-SVEA) för att utbyta information kring digitala nationella prov. Under mötet framkom följande viktiga synpunkter:

 • Elevrådsorganisationerna lyfter vikten av att de digitala nationella proven och förberedelser inför dessa främjar likvärdigheten mellan olika huvudmän och skolor.
 • Elevrådsorganisationerna framhåller att det överlag finns en relativt hög grundnivå av digital kompetens bland elever vilket borde innebära att det digitala formatet inte ska utgöra ett problem i sig. Dock framhålls det att det fortfarande finns skillnader i förutsättningar till och möjligheter att använda digitala verktyg mellan olika huvudmän, skolor och årskurser.
 • Elevrådsorganisationerna framhåller vikten av att utnyttja det digitala formatet på ett sätt som gagnar alla elever inklusive elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
 • Elevrådsorganisationerna framför att undervisning och bedömningssituationer i matematik idag inte sker digitalt. De lyfter frågan om på vilket sätt de framtida nationella proven i matematik kommer påverka elevernas förutsättningar att visa sina kunskaper.

Om digitala nationella prov för lärare, skolchef och rektor

Vi har skapat informationssidor om digitala nationella prov (DNP) riktat mot dig som är lärare, skolchef respektive rektor.

Information om DNP till lärare

Information om DNP till rektor

Information om DNP till skolchef

Har du frågor om digitala nationella prov?

För frågor om digitala nationella prov, kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

För frågor om försöksverksamhet med digitala nationella prov, ställ din fråga till dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se

Senast uppdaterad 26 januari 2023

Frågor och svar

Regeringen beslutade 2017 att de nationella proven ska digitaliseras. Syftet med digitaliseringen är att öka likvärdighet vid bedömning av nationella prov genom bland annat fler automaträttade uppgifter, att öka tillgängligheten samt att få till en mer effektiv hantering av proven. De nationella proven inom sfi omfattas inte av uppdraget om digitalisering. 

De nationella proven kommer att genomföras i Skolverkets webbaserade provtjänst. Via provtjänsten ges även tillgång till nya nationella bedömningsstöd i vissa ämnen.

Införandet sker stegvis, där de första proven och bedömningsstöden blir digitala under år 2024. I tidplanen ser du när olika nationella prov och bedömningsstöd planeras bli digitala.

Här kan du ta del av tidplanen Länk till annan webbplats.

De nationella proven kommer att genomföras i Skolverkets provtjänst. Det innebär att planering, genomförande, bedömning och resultathantering kommer att ske i provtjänsten. Dock kan vissa svar uppgifter och elevsvar komma att genomföras utanför provtjänsten såsom vissa större utredande uppgifter i matematik, laborationer i NO- ämnen och vid muntliga delprov.

Nej, det är viktigt att hålla isär det som vi kallar skrivprov på dator eller annan digital enhet från 2018 och digitala nationella prov. Men att genomföra uppsatserna på dator som sker i vissa ämnen idag, är ett första steg mot att arbeta digitalt med nationella prov.

Införandet av digitala nationella prov har försenats på grund av EU-domen Schrems II, där man upphävde ramverket ”Privacy Shield” som tidigare hade kunnat användas som säkerhetsmekanism när personuppgifter överfördes från EU/EES till USA.

Skolverket har nu hanterat effekterna av domen och har publicerat en ny tidplan.

De nationella proven skulle enligt tidigare tidplan ha börjat genomföras 2023. Den nya tidplanen innebär ett successivt införande av digitala nationella prov från och med hösten 2024.

Ta del av tidplanen

Så här påverkar Schrems II-domen överföringar till tredje land Länk till annan webbplats. (länk till Integritetsskyddsmyndighetens webbplats)

Läs delredovisning för regeringsuppdraget Länk till annan webbplats. (U2017/03739/GV)

Vi uppdaterar löpande denna webbplats, skolverket.se/dnp, med ny information. Du får också information via Skolverkets övriga kanaler, som nyhetsbrev och sociala medier. Missa inte heller de webbinarier vi arrangerar.

I vår direktkanal till huvudman informerar vi löpande om digitaliseringen av nationella prov. Om du inte redan har anmält dig/din huvudman till dessa utskick, så gör det via länken nedan.

Direktkanal för information Länk till annan webbplats.

Hitta fler vanliga frågor och svar om digitala nationella prov.

Vanliga frågor från lärare

Vanliga frågor från rektor och skolchef

Har du andra frågor om digitala nationella prov, kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

För frågor om försöksverksamhet med digitala nationella prov, ställ din fråga till dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se

Målbilden för Skolverket är att provtjänsten för digitala nationella prov i framtiden ska kunna följa standarden fullt ut. Som ett första steg på vägen utvecklar Skolverket stöd för överföring av användardata utifrån datamodellen i standarden SS12000:2020. Det innebär att de användardata som skolan överför till Skolverkets API ska vara i enlighet med datamodellen i standarden SS12000:2020.

Framöver kommer vi kunna ge mer detaljerad information kring frågor som berör hur och när Skolverket tar andra nödvändiga steg för att provtjänsten för digitala nationella prov så småningom ska kunna följa standarden fullt ut.

Skolverket rekommenderar en gemensam teknisk standard – ska underlätta för skolor Länk till annan webbplats.

Sektorsansvar för skolans digitalisering