Frågor och svar

Kommer alla prov genomföras digitalt?

De nationella proven kommer att genomföras i Skolverkets provtjänst. Det innebär att planering, genomförande, bedömning och resultathantering kommer att ske i provtjänsten. Dock kan vissa svar uppgifter och elevsvar komma att genomföras utanför provtjänsten såsom vissa större utredande uppgifter i matematik, laborationer i NO- ämnen och vid muntliga delprov.