Frågor och svar

Hur säkerställer Skolverket att personuppgifter i provplattformen kommer att hanteras på ett rättssäkert sätt?

Skolverket har under våren utrett hanteringen av personuppgifterna i provplattformen med stöd av leverantören. Vår utredning omfattar både tekniska, juridiska och verksamhetsmässiga aspekter med anledning av Schrems II-domen.

Vi gör bedömningen att hanteringen av personuppgifter i den upphandlade provplattformen kommer att kunna ske i enlighet med EU:s dataskyddsförordning under förutsättning av att EU-kommissionen fattar ett så kallat adekvansbeslut beträffande Storbritannien.

Denna bedömning gör vi på grund av att leverantören nu har åtagit sig att göra förändringar av provplattformen som bedöms kunna leva upp till kraven i EU:s dataskyddsförordning. Skolverket har därför beslutat att, i fortsatt samarbete med den upphandlade leverantören, fördjupa analyserna av och bevaka nödvändiga förutsättningar för att genomföra förändringar av avtalet med leverantören.

Vi kommer att färdigställa en konsekvensbedömning enligt EU:s dataskyddsförordning och samråda med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om hanteringen av personuppgifter i provplattformen.