Frågor och svar

Hur säkerställer Skolverket att personuppgifter i provplattformen kommer att hanteras på ett rättssäkert sätt?

Skolverket har under våren utrett hanteringen av personuppgifterna i provplattformen med stöd av leverantören. Vår utredning omfattar både tekniska, juridiska och verksamhetsmässiga aspekter med anledning av Schrems II-domen.

Vi gör bedömningen att hanteringen av personuppgifter i den upphandlade provplattformen kommer att kunna ske i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Denna bedömning gör vi på grund av att leverantören nu har åtagit sig att göra förändringar så att provplattformen bedöms kunna leva upp till kraven i EU:s dataskyddsförordning. Skolverket har därför beslutat att, i fortsatt samarbete med den upphandlade leverantören, fördjupa analyserna och att genomföra förändringar av avtalet med leverantören.

Skolverket kommer även att färdigställa en konsekvensbedömning enligt EU:s dataskyddsförordning och samverka med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om hanteringen av personuppgifter i provplattformen.