Frågor och svar

Vad innebär den förändrade tidplanen för huvudmän och skolor?

Det innebär att proven kommer att genomföras i pappersform under längre tid än vad som angavs i den preliminära tidsplanen. Den förändrade tidplanen beror framför allt på att Skolverket behöver mer tid för att säkerställa att de juridiska aspekterna av Schrems II-domen uppfylls.

Ta del av tidplanen

För att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i enlighet med den nationella digitaliseringsstrategin är det viktigt att huvudmän och skolor fortsätter arbetet med att förbereda inför digitala nationella prov och bedömningsstöd. Det handlar bland annat om att säkerställa att det finns en adekvat digital kompetens hos personalen, likvärdig tillgång till digitala enheter och en ändamålsenlig infrastruktur.

Skolverket rekommenderar att huvudmän och skolor tar del av information om det fortsatta arbetet med digitaliseringen av de nationella proven som publiceras via direktkanal för huvudmanlänk till annan webbplats och på Skolverkets webbplats. Vi kommer att anpassa information och stödinsatser efter de behov som uppstår i och med den förändrade tidsplanen.

Skolverket gör även en kartläggning under våren 2021 som handlar om att ta reda på huvudmännens förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Resultatet blir ett underlag för Skolverkets fortsatta arbete med att ta fram stöd och vägledningar till huvudmännen i sina förberedelser inför digitala nationella prov.