Försöksverksamhet med digitala nationella prov

Mellan 2018 och 2021 pågår försöksverksamheten med digitala nationella prov. Nedanstående information riktar sig i första hand till försöksskolorna. Alla skolor ska fortsätta att genomföra de ordinarie nationella proven. Det gäller således även de skolor som kommer att ingå i försöksverksamheten.

Illustration som beskriver arbetet med försöksverksamheten. Den påbörjas hösten 2018 med en kartläggning av tekniken och den digitala kompetensen på skolorna. Hösten 2019 påbörjar vi tester av den digitala lösningen på 100 utvalda skolor. 2022 finns digitala nationella prov på plats i hela landet.

Syfte med försöksverksamheten

Syftet med försöksverksamheten är att underlätta införandet av digitala nationella prov genom att undanröja de huvudsakliga hindren. Försöksverksamheten bidrar även till att underlätta en möjlig övergång till extern bedömning och medbedömning.

Under försöksverksamheten 2018–2021 prövas huvudmäns och skolors förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Skolverket gör tester av den tekniska lösningen och skolans arbetsrutiner kring digitala nationella prov. Vi kommer även att göra tester för att ta fram adekvata krav på en digital infrastruktur på landets skolor. Syftet med försöksverksamheten är att få kunskap om hur genomförandet av proven fungerar i skolorna. Därigenom förbereder vi införandet av digitala nationella prov på alla skolor.

Försöksverksamheten är uppdelad i tre spår:

 • Självskattning
 • Försök med exempelprov
 • Försök med extern bedömning och medbedömning

Kalendarium för aktiviteter för försöksverksamheten

Läsår HT19/VT20

Under våren 2020 kommer skolorna som deltar i försöksverksamheten att starta försöken med exempelprov. Våren 2019 behöver försöksskolorna därför påbörja arbetet med att förbereda för de tekniska förutsättningar som behöver vara på plats. De första försöken kommer att ske inom gymnasieskolan och delar av vuxenutbildningen. Försöksskolor inom grundskolan har ytterligare en termin på sig att förbereda för att kunna genomföra försök med digitala nationella prov.

Aktiviteter för försöksverksamheten läsåret HT19/VT20

Inventering av försöksskolans tekniska förutsättningar

Alla skolor i försöksverksamheten har blivit ombedda att genomföra en självskattning av sina förmågor inom området skolans digitalisering i verktyget LIKA 4.0. De skolor som inte genomfört självskattningen bör göra det, då resultatet ger en bra bild av försöksskolans nuvarande infrastruktur och ger förslag på kompletterande aktiviteter.

Aktiviteter för försöksskolorna under 2019

Nedanstående aktiviteter behöver genomföras av försöksskolorna för att ansluta till provtjänsten inför planerade försök med exempelprov:

April-juni 2019: Dialogmöten med Skolverket kring LIKA Ledning och fördjupad information kring försöksskolans förberedelser för att kunna genomföra försök med digitala nationella prov. Kallelse skickas separat till varje rektor.

Juni 2019: Sista juni 2019 behöver alla försöksskolor inom försöksverksamheten ha kontaktat sin huvudman och tillsammans lagt upp en plan för uppgradering av skolans infrastruktur för att ta emot Skolverkets provtjänst.

Anslutning till en identitetsfederation

De försöksskolor som idag är anslutna till en identitetsfederation kan fortsätta använda den. Försöksskolor som inte är ansluta till en identitetsfederation behöver ansluta sig till en sådan. Alla försöksskolor behöver dessutom vidta vissa åtgärder för att kunna ansluta till provtjänsten:

 • Provtjänsten kräver en tvåfaktorsautentisering för personal hos skolan som ska ha tillgång till provtjänsten. Detta behöver finnas på plats för att berörd personal på försöksskolorna ska kunna logga in till provtjänsten.
 • Försöksskolornas användarregister behöver ha de fält med information som provtjänsten kräver. Skolverket arbetar just nu med att definiera vilken information som användarregisterna måste ha och hur dessa fält ska vara namngivna (det vill säga vilka attribut som ska finnas i listorna). Vi återkommer med information om detta längre fram men det kan vara bra att redan nu titta på vilka möjligheter det finns att uppdatera fälten i befintliga register.

Kalendarium för försök med exempelprov
VT 2020

Kalendariet är framtaget utifrån den planering som finns idag. Vissa justeringar kan komma att göras. Berörda försöksskolor kommer i sådana fall få direkt information om detta.

Grundskolan

Årskurs 3

Inga försök på våren  

Årskurs 6

Inga försök på våren  

Årskurs 9

Inga försök på våren

Gymnasieskolan

Yrkesprogram

Inga försök på våren, endast tekniska tester

Högskoleförberedande program

Inga försök på våren, endast tekniska tester

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen

Inga försök på våren, endast tekniska tester

I samband med att exempelproven genomförs behöver försöksskolan upprätta en provorganisation som även innefattar bedömning. Försöksskolan behöver också delta i efterföljande uppföljningsarbete tillsammans med Skolverket. För att lärare och elever ska kunna förbereda sig kommer vi att ge tillgång till demoprov och en första version av instruktioner för hur provtjänsten fungerar och ska användas.

Under hösten 2019 kommer Skolverket att erbjuda utbildning och vägledning gällande exempelprov för försöksskolorna.

Tekniska förutsättningar

Skolverket har gått ut med information om de förutsättningar som behöver vara på plats för att skolorna ska kunna genomföra digitala nationella prov.

Förutsättningar för skolorna att kunna genomföra digitala nationella prov

Skolverket har förstått att flera tekniska specifikationer är nödvändiga eftersom skolorna har mycket olika förutsättningar. Något slutdatum för när tekniska förutsättningar ska vara implementerade på respektive skola kan därför inte ges.

Försök med exempelprov och försök med extern bedömning och medbedömning

Försök med exempelprov

Utgångspunkten är att ge försöksskolorna tillgång till provtjänsten och använda den för att testa olika scenarier som till exempel:

 • tillgänglighet
 • användarens behov av stöd
 • avbrott
 • administration av prov.

Försök med extern bedömning och medbedömning

Extern bedömning av de nationella proven kommer att prövas i försöksverksamheten. Extern bedömning innebär att en annan lärare än den som undervisar eleven bedömer elevens lösning av ett nationellt prov. Enligt förordningen om försöksverksamheten ska den externa bedömningen organiseras mellan två eller flera skolenheter med olika huvudmän. I Skolverkets uppdrag om att digitalisera de nationella proven ingår inte att ta fram en central funktion för bedömning av nationella prov.

Även medbedömning kommer att prövas i försöksverksamheten. Medbedömning innebär att två lärare bedömer samma elevlösning oberoende av varandra.

Extern bedömning är inte aktuellt i samband med att uppsatser ska skrivas på dator från 29 juni 2018. Däremot ska prov som skrivs på dator avidentifieras så att den bedömande läraren inte vet vem som skrivit provet. 

Samlade frågor och svar

Här finns frågor och svar för de skolor som deltar i försökverksamheten för digitalisering av nationella prov

Frågor och svar om försöksverksamheten med digitala nationella prov

Självskattning med LIKA-verktyget

Under hösten 2018 har försöksskolorna genomfört en självskattning av sina förmågor inom området skolans digitalisering. Baserat på informationen som försöksskolorna lämnat i samband med självskattningen i LIKA-verktyget kommer Skolverket att fortsätta arbetet med att utveckla verktyget så att det kan vara ett stöd i skolors bedömning av sin digitala förmåga. För att få en ökad förståelse för hur försöksskolorna har fyllt i verktyget, kommer Skolverket att kontakta berörda skolor för en dialog kring detta.

Mer om försöksskolornas arbete med LIKA-verktyget

LIKA , it-tempen för skola och förskola (skl.se)länk till annan webbplats

Om försöksverksamheten

Försöksverksamheten regleras i förordningen (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning.

Förordning 2017:1106 (riksdagen.se)länk till annan webbplats

De 100 skolor som deltar i försöksverksamheten kommer att få statsbidrag som kompensation för sin medverkan. Själva deltagandet i försöksverksamheten är obligatoriskt. Statsbidraget ska täcka vissa merkostnader som uppkommer under försöksverksamheten.

Mer om statsbidrag för digitalisering av nationella prov

Ett urval av skolor ingår i försöksverksamheten

Regeringsuppdraget om att digitalisera de nationella proven samt förordningen om försöksverksamhet är centrala för urvalet till försöksverksamheten. Ungefär 100 skolenheter ska omfattas, och enligt förordningen om försöksverksamhet ska Skolverket göra ett ändamålsenligt urval av skolenheter som grundas på faktorer som skolform, årskurs och huvudmannaskap. Urvalet omfattar följande skolformer: grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Enligt förordningen ska Skolverket i urvalet även ta hänsyn till elever med funktionsnedsättning.

Själva deltagandet i försöksverksamheten är obligatoriskt. Som kompensation får skolorna ett statsbidrag som ska täcka vissa merkostnader som uppkommer under försöksverksamheten.

De 100 skolenheter som ingår i försöksverksamheten

Nedan listas de 100 skolenheter som ingår i försöksverksamheten.

Grundskolor

Grundskolor som ingår i försöksverksamheten med digitala nationella prov

Skolenhet

Huvudman

Län

Musikugglan

TANT GRÖN AB

Blekinge län

Forssaängskolan

BORLÄNGE KOMMUN

Dalarnas län

Stenhamreskolan

LJUSDALS KOMMUN

Gävleborgs län

Eketånga Montessoriskola

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

Hallands län

Storebro skola

VIMMERBY KOMMUN

Kalmar län

Strömsnässkolan

MARKARYDS KOMMUN

Kronobergs län

Bokelundaskolan

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

Skåne län

Montessoriskolan Fyrkappan

MONTESSORISKOLAN FYRKAPPAN EKONOMISK FÖRENING

Skåne län

Mölleskolan

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

Skåne län

Humlemadskolan

BURLÖVS KOMMUN

Skåne län

Jens Billeskolan F - 6

BJUVS KOMMUN

Skåne län

Naverlönnskolan 1-2

SVEDALA KOMMUN

Skåne län

Malmö Friskola

MALMÖ FRISKOLA AB

Skåne län

Högastensskolan

HELSINGBORGS KOMMUN

Skåne län

Montessoriskolan i Vaxholm

MONTESSORISKOLAN I VAXHOLM EK. FÖR.

Stockholms län

Dalarö skola

HANINGE KOMMUN

Stockholms län

Ekebyskolan

DANDERYDS KOMMUN

Stockholms län

Glömstaskolan

HUDDINGE KOMMUN

Stockholms län

Johannes skola

STOCKHOLMS KOMMUN

Stockholms län

Vilans skola

NACKA KOMMUN

Stockholms län

Ulriksdalsskolan

SOLNA KOMMUN

Stockholms län

Torsviks skola 7-9

LIDINGÖ KOMMUN

Stockholms län

Ängkärrskolan i Solna

STIFTELSEN NYA ÄNGKÄRRSSKOLAN

Stockholms län

Järvenskolan Tallås

KATRINEHOLMS KOMMUN

Södermanlands län

Kyrkskolan

TROSA KOMMUN

Södermanlands län

Hällberga skola F-6

ESKILSTUNA KOMMUN

Södermanlands län

Lagga skola

KNIVSTA KOMMUN

Uppsala län

S:t Iliansskolan

ENKÖPINGS KOMMUN

Uppsala län

Täfteå skola

UMEÅ KOMMUN

Västerbottens län

Vegaskolan 4-6

VÄNNÄS KOMMUN

Västerbottens län

Gottne Byskola

GOTTNEBYGDENS SAMHÄLLSFÖRENING

Västernorrlands län

Varmsätra skola

SALA KOMMUN

Västmanlands län

Pilträdsskolan

STIFTELSEN KÄLLAN

Västmanlands län

Backa skola

TANUMS KOMMUN

Västra Götalands län

Stenkulan 4-9

LERUMS KOMMUN

Västra Götalands län

Stenhammarskolan

LIDKÖPINGS KOMMUN

Västra Götalands län

Backatorpsskolan

BACKATORPS SKOLKOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING

Västra Götalands län

Svartå skola

DEGERFORS KOMMUN

Örebro län

Kyrkbacksskolan

LJUSNARSBERGS KOMMUN

Örebro län

Vikbolandsskolan 2

NORRKÖPINGS KOMMUN

Östergötlands län
Sameskolor

Sameskolor som ingår i försöksverksamheten med digitala nationella prov

Skolenhet

Huvudman

Län

Sameskolan Kiruna

SAMESKOLSTYRELSEN

Norrbottens län

Specialskolor

Specialskolor som ingår i försöksverksamheten med digitala nationella prov

Skolenhet

Huvudman

Län

Hällsboskolan Umeå

SPSM

Västerbottens län

Gymnasieskolor

Gymnasieskolor som ingår i försöksverksamheten med digitala nationella prov

Skolenhet

Huvudman

Län

Furulundsskolan 2

Sölvesborgs-Bromöllas Kommunalförbund

Blekinge län

Hälsingegymnasiet

Hälsingegymnasiet AB

Gävleborgs län

Borgarskolan

GÄVLE KOMMUN

Gävleborgs län

Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3B

JÄMTLANDS GYMNASIEFÖRBUND

Jämtlands län

Njudungsgymnasiet 4

VETLANDA KOMMUN

Jönköpings län

Praktiska Jönköping

Praktiska Sverige AB

Jönköpings län

Stagneliusskolan 3, SA

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND

Kalmar län

Katedralskolan 3

VÄXJÖ KOMMUN

Kronobergs län

Skanskagymnasiet

Skanskaskolan i Växjö AB

Kronobergs län

Haganässkolan2

ÄLMHULTS KOMMUN

Kronobergs län

Nils Fredriksson Utbildning

SVEDALA KOMMUN

Skåne län

Örkelljunga Utb.centrum, gy.

ÖRKELLJUNGA KOMMUN

Skåne län

Åbyskolan 1

KLIPPANS KOMMUN

Skåne län

Ystad Gymnasium, område 2

YSTAD KOMMUN

Skåne län

Söderslättsgymnasiet Ro 1

TRELLEBORGS KOMMUN

Skåne län

Fria Läroverken Malmö

Fria Läroverken i Sverige AB

Skåne län

Södertörns gymnasium

STEG för framtiden Aktiebolag

Stockholms län

Solna Gymnasium

SOLNA KOMMUN

Stockholms län

Peabskolan Solna

Peabskolan AB

Stockholms län

Nacka gymnasium, Natur & Teknik

NACKA KOMMUN

Stockholms län

Tumba gymnasium

BOTKYRKA KOMMUN

Stockholms län

Värmdö gymnasium

VÄRMDÖ KOMMUN

Stockholms län

Hersby gymnasium

LIDINGÖ KOMMUN

Stockholms län

Globala gymnasiet

STOCKHOLMS KOMMUN

Stockholms län

Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium

STIFTELSEN FRANSKA SKOLAN

Stockholms län

Skärgårdsgymnasiet

Au Claves AB

Stockholms län

Kulturama gymnasium

MEDBORGARSKOLAN STOCKHOLMSREGIONEN

Stockholms län

Cybergymnasiet Stockholm

Cybergymnasiet Stockholm AB

Stockholms län

Elteknikbranschens gymnasium

Elteknikbranschens Gymnasium i Nyköping AB

Södermanlands län

Europaskolan Strängnäs

Europaskolan Utbildning AB

Södermanlands län

Kunskapsgymnasiet Uppsala

KUNSKAPSSKOLAN I SVERIGE AKTIEBOLAG

Uppsala län

Lillerudsgymnasiet

LILLERUDSGYMNASIET AB

Värmlands län

Midgårdsskolan ESEST

UMEÅ KOMMUN

Västerbottens län

Minervagymnasium

MINERVASKOLAN I UMEÅ AB

Västerbottens län

Skvaderns gymnasieskola

NORRLIDENS KUNSKAPSCENTRUM AB

Västernorrlands län

Vadsbogymnasiet

MARIESTADS KOMMUN

Västra Götalands län

Nösnäsgymnasiet 3

STENUNGSUNDS KOMMUN

Västra Götalands län

Lerums Gymnasium, skolenhet 4

LERUMS KOMMUN

Västra Götalands län

Viskastrandsgymnasiet B

BORÅS KOMMUN

Västra Götalands län

Magnus Åbergsgymnasiet 1

Kunskapsförbundet Väst

Västra Götalands län

Västerhöjd enhet 875

SKÖVDE KOMMUN

Västra Götalands län

Uddevalla gymnasieskola

UDDEVALLA KOMMUN

Västra Götalands län

Pihlskolan gymnasium

HÄLLEFORS KOMMUN

Örebro län

Vuxenutbildningar

Vuxenutbildningar som ingår i försöksverksamheten med digitala nationella prov

Skolenhet

Huvudman

Län


OCKELBO KOMMUN

Gävleborgs län


HUDIKSVALLS KOMMUN

Gävleborgs län


VIMMERBY KOMMUN

Kalmar län


STOCKHOLMS KOMMUN

Stockholms län


SIGTUNA KOMMUN

Stockholms län


FLENS KOMMUN

Södermanlands län


HÅBO KOMMUN

Uppsala län


SKELLEFTEÅ KOMMUN

Västerbottens län


SOLLEFTEÅ KOMMUN

Västernorrlands län


HÄRNÖSANDS KOMMUN

Västernorrlands län


KÖPINGS KOMMUN

Västmanlands län


LYSEKILS KOMMUN

Västra Götalands län


STENUNGSUNDS KOMMUN

Västra Götalands län


MÖLNDALS KOMMUN

Västra Götalands län


FALKÖPINGS KOMMUN

Västra Götalands län

Kriterierna för urvalet

Skolor har kommit olika långt i digitaliseringen. Vi strävar efter en bred representation och urvalet av skolor i försöksverksamheten grundar sig på faktorer som Skolverket bedömt relevanta för skolornas förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. I försöksverksamheten ingår 100 slumpmässigt utvalda skolenheter utifrån ett antal faktorer:

Kriterier för urval

Kriterier för urval
 • Vi har valt skolor utifrån huvudmannens storlek, sett till elevantalet och huvudmannatyp. I urvalet ingår även skolenheter som ingår i Skolfederationen. Detta är en anslutning som erbjuder en samlad digital och standardiserad inloggning, som Internetstiftelsen tillhandahåller.
 • Vi har gjort ett proportionerligt urval av skolenheter beroende på hur många skolenheter som finns i landet.
 • Vi har valt att endast inkludera skolenheter med minst 25 elever och som genomför nationella prov i de aktuella ämnen som prövas.
 • I Skolverkets statistik finns det inte uppgifter om elever med funktionsnedsättning. Vi tar hänsyn till elever med funktionsnedsättning genom att inkludera en specialskola och en resursskola. Elever med funktionsnedsättning finns på de allra flesta grundskolor och gymnasieskolor i landet. Därför har vi i urvalet inkluderat en stor kommunal grundskola.
Senast uppdaterad 05 november 2019