Försöksverksamhet med digitala nationella prov

Mellan 2018 och 2021 pågår försöksverksamheten med digitala nationella prov. Nedanstående information riktar sig i första hand till försöksskolorna. Alla skolor ska fortsätta att genomföra de ordinarie nationella proven. Det gäller således även de skolor som kommer att ingå i försöksverksamheten.

Illustration som beskriver arbetet med försöksverksamheten. Den påbörjas hösten 2018 med en kartläggning av tekniken och den digitala kompetensen på skolorna. Hösten 2019 påbörjar vi tester av den digitala lösningen på 100 utvalda skolor. 2022 finns digitala nationella prov på plats i hela landet.

Syfte med försöksverksamheten

Syftet med försöksverksamheten är att underlätta införandet av digitala nationella prov genom att undanröja de huvudsakliga hindren. Försöksverksamheten bidrar även till att underlätta en möjlig övergång till extern bedömning och medbedömning.

Under försöksverksamheten 2018–2021 prövas huvudmäns och skolors förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. Skolverket gör tester av den tekniska lösningen och skolans arbetsrutiner kring digitala nationella prov. Vi kommer även att göra tester för att ta fram adekvata krav på en digital infrastruktur på landets skolor. Syftet med försöksverksamheten är att få kunskap om hur genomförandet av proven fungerar i skolorna. Därigenom förbereder vi införandet av digitala nationella prov på alla skolor.

Försöksverksamheten är uppdelad i två spår:

 • Försök med exempelprov
 • Försök med extern bedömning och medbedömning

Aktiviteter för försöksverksamheten

Tekniksnack om digitalisering av nationella prov

Den 11 mars hölls en dag med information och samtal kring tekniska förutsättningar för digitala nationella prov.

Här finns filmade presentationer och annan information från tekniksnacket

Vårterminen 2020

Försöksskolornas förberedelsearbete pågår. Ett sätt att värdera hur långt försöksskolan har kommit i sina förberedelser är att använda den nya versionen av LIKA Ledning 5.0 som lanserades i december 2019.

Webbaserad frågestund för tekniker om försöksverksamheten med digitala nationella prov

Den 16 och 23 juni bjöd vi in tekniskt kunnig personal och huvudmän för en försöksskola till ett webbinarium och en frågestund som fokuserade på tekniska förutsättningar för att kunna genomföra exempelprov i Skolverkets provtjänst. Frågestundens syfte var att svara på era frågor så det fortsatta arbetet med att ansluta till provtjänsten kan fortgå.

Presentationer från frågestund för tekniker 16 och 23 juni PDF (pdf, 5 MB)

Inloggningstest till Skolverkets provtjänst

För att kunna genomföra försök med exempelprov behöver skolorna inom försöksverksamheten med digitala nationella prov kunna logga in i en testmiljö av Skolverkets provtjänst. Därför har försöksskolorna under våren genomfört inloggningstest med federativ inloggning. Testet utfördes av försöksledaren för att ge oss en bild av nuläget. Syftet var att ta reda på hur förberedd försöksskolan var när testet utfördes. Vi kommer att följa upp testresultatet vid kommande dialogmöte tillsammans med huvudman.

Försöksledare och kontaktperson

Skolverket vill skapa förutsättningar för dialog och samarbete med en försöksledare på varje försöksskola. Vi ser försöksledaren som en funktion och den behöver inte kopplas till en enskild individ. Funktionen som försöksledare innebär att en eller flera personer på skolan tar ett större ansvar för de aktiviteter som kommer att ingå i försöksverksamheten. Försöksledare får också möjlighet att ingå i nätverk med andra försöksledare.

Skolverkets förväntningar på funktionen som försöksledare innebär att försöksledaren kan:

 • fungera som försöksskolans kontaktperson med Skolverket och ingå i nätverksarbete med andra försöksledare,
 • hålla sig uppdaterad om Skolverkets instruktioner, tidplan och aktiviteter för försöksverksamheten,
 • i samarbete med rektor skapa förutsättningar på försöksskolan för att genomföra aktiviteter enligt instruktioner och tidplan från Skolverket.

Förutom en försöksledare har Skolverket också identifierat att vi behöver säkerställa att det finns en kontaktperson hos huvudman för försöksverksamheten med digitala nationella prov. Det är viktigt att huvudmannen för en försöksskola skiljer på det arbete som görs inom försöksverksamheten och det nationella införandet av digitala nationella prov.

Försöksledare och kontaktperson är anmälda via försöksskolans rektor och försöksskolans huvudman.

Film: Information till försöksledare (7:18 min)

I den här filmen får du information om försöksledaren som en funktion och om samarbetsverktyget MS Teams. En PDF med Presentationen med klickbara länkar hittar du i MS Teams.

Kalendarium

VT 2020

Kalendariet är framtaget utifrån den planering som finns idag. Vissa justeringar kan komma att göras. Berörda försöksskolor kommer i sådana fall få direkt information om detta.

Grundskolan

Årskurs 3

Inga försök på våren. Inloggningstest genomförs

Årskurs 6

Inga försök på våren. Inloggningstest genomförs

Årskurs 9

Inga försök på våren. Inloggningstest genomförs

Gymnasieskolan

Yrkesprogram

Inga försök på våren. Inloggningstest genomförs

Högskoleförberedande program

Inga försök på våren. Inloggningstest genomförs

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen

Inga försök på våren. Inloggningstest genomförs

HT 2020

Grundskolan

Årskurs 3

Dialogmöten, inbjudan skickas efter sommaren

Årskurs 6

Dialogmöten, inbjudan skickas efter sommaren

Årskurs 9

Dialogmöten, inbjudan skickas efter sommaren

Gymnasieskolan

Yrkesprogram

Dialogmöten, inbjudan skickas efter sommaren

Högskoleförberedande program

Dialogmöten, inbjudan skickas efter sommaren

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen

Dialogmöten, inbjudan skickas efter sommaren

VT 2021

Grundskolan

Årskurs 3

Inga försök på våren

Årskurs 6

Inga försök på våren

Årskurs 9

Inga försök på våren

Gymnasieskolan

Yrkesprogram


Högskoleförberedande program


Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen


HT 2021

Grundskolan

Årskurs 3

Försök med exempelprov

Årskurs 6

Försök med exempelprov

Årskurs 9

Försök med exempelprov

Gymnasieskolan

Yrkesprogram

Försök med exempelprov

Högskoleförberedande program

Försök med exempelprov

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen

Försök med exempelprov

Tekniska förutsättningar

Skolverket har gått ut med information om de förutsättningar som behöver vara på plats för att skolorna ska kunna genomföra digitala nationella prov.

Förutsättningar för skolorna att kunna genomföra digitala nationella prov

Skolverket har förstått att flera tekniska specifikationer är nödvändiga eftersom skolorna har mycket olika förutsättningar. Något slutdatum för när tekniska förutsättningar ska vara implementerade på respektive skola kan därför inte ges.

Försök med exempelprov och försök med extern bedömning och medbedömning

Försök med exempelprov

Utgångspunkten är att ge försöksskolorna tillgång till provtjänsten och använda den för att testa olika scenarier som till exempel:

 • tillgänglighet
 • användarens behov av stöd
 • avbrott
 • administration av prov.

Utgångspunkten är att ge försöksskolorna tillgång till provtjänsten och använda den för att testa olika scenarier som till exempel:

 • tillgänglighet
 • användarens behov av stöd
 • avbrott
 • administration av prov.

Försök med extern bedömning och medbedömning

Extern bedömning av de nationella proven kommer att prövas i försöksverksamheten. Extern bedömning innebär att en annan lärare än den som undervisar eleven bedömer elevens lösning av ett nationellt prov. Enligt förordningen om försöksverksamheten ska den externa bedömningen organiseras mellan två eller flera skolenheter med olika huvudmän.

Även medbedömning kommer att prövas i försöksverksamheten. Medbedömning innebär att två lärare bedömer samma elevlösning oberoende av varandra.

Extern bedömning är inte aktuellt i samband med att uppsatser ska skrivas på dator från 29 juni 2018. Däremot ska prov som skrivs på dator avidentifieras så att den bedömande läraren inte vet vem som skrivit provet. 

Extern bedömning av de nationella proven kommer att prövas i försöksverksamheten. Extern bedömning innebär att en annan lärare än den som undervisar eleven bedömer elevens lösning av ett nationellt prov. Enligt förordningen om försöksverksamheten ska den externa bedömningen organiseras mellan två eller flera skolenheter med olika huvudmän.

Även medbedömning kommer att prövas i försöksverksamheten. Medbedömning innebär att två lärare bedömer samma elevlösning oberoende av varandra.

Extern bedömning är inte aktuellt i samband med att uppsatser ska skrivas på dator från 29 juni 2018. Däremot ska prov som skrivs på dator avidentifieras så att den bedömande läraren inte vet vem som skrivit provet. 

Samlade frågor och svar

Här finns frågor och svar för de skolor som deltar i försöksverksamheten för digitalisering av nationella prov. Om du har en fråga som inte besvarats, skicka den till vår funktionsbrevlåda. Skicka e-post till: dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se

Frågor och svar om försöksverksamheten med digitala nationella prov

Självskattning med LIKA-verktyget

Försöksskolorna har under läsåret 2018/2019 arbetat med självskattningsverktyget LIKA Ledning. Nu finns en ny version baserat på det arbetet. Skolverket kommer att fortsätta att utveckla verktyget tillsammans med SKR så att det kan vara ett stöd i skolors bedömning av sin digitala förmåga.

Mer om försöksskolornas arbete med LIKA-verktyget

LIKA , it-tempen för skola och förskola länk till annan webbplats

Om försöksverksamheten

Försöksverksamheten pågår fram till december 2021 och regleras i förordningen (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning.

Förordning 2017:1106 (riksdagen.se)länk till annan webbplats

Ett urval av skolor ingår i försöksverksamheten

Regeringsuppdraget om att digitalisera de nationella proven samt förordningen om försöksverksamhet är centrala för urvalet till försöksverksamheten. Ungefär 100 skolenheter ska omfattas, och enligt förordningen om försöksverksamhet ska Skolverket göra ett ändamålsenligt urval av skolenheter som grundas på faktorer som skolform, årskurs och huvudmannaskap. Urvalet omfattar följande skolformer: grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Enligt förordningen ska Skolverket i urvalet även ta hänsyn till elever med funktionsnedsättning.

Själva deltagandet i försöksverksamheten är obligatoriskt. Som kompensation får skolorna ett statsbidrag som ska täcka vissa merkostnader som uppkommer under försöksverksamheten.

Regeringsuppdraget om att digitalisera de nationella proven samt förordningen om försöksverksamhet är centrala för urvalet till försöksverksamheten. Ungefär 100 skolenheter ska omfattas, och enligt förordningen om försöksverksamhet ska Skolverket göra ett ändamålsenligt urval av skolenheter som grundas på faktorer som skolform, årskurs och huvudmannaskap. Urvalet omfattar följande skolformer: grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Enligt förordningen ska Skolverket i urvalet även ta hänsyn till elever med funktionsnedsättning.

Själva deltagandet i försöksverksamheten är obligatoriskt. Som kompensation får skolorna ett statsbidrag som ska täcka vissa merkostnader som uppkommer under försöksverksamheten.

De 100 skolenheter som ingår i försöksverksamheten

Nedan listas de 100 skolenheter som ingår i försöksverksamheten.

Grundskolor

Grundskolor som ingår i försöksverksamheten med digitala nationella prov

Skolenhet

Huvudman

Län

Musikugglan

Tant grön AB

Blekinge län

Forssaängskolan

Borlänge kommun

Dalarnas län

Stenhamreskolan 7-9

Ljusdals kommun

Gävleborgs län

Eketånga Montessoriskola

Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola

Hallands län

Storebro skola

Vimmerby kommun

Kalmar län

Strömsnässkolan F-6 och 7-9

Markaryds kommun

Kronobergs län

Bokelundaskolan

Örkelljunga kommun

Skåne län

Montessoriskolan Fyrkappan

Montessoriskolan Fyrkappan Ekonomisk förening

Skåne län

Mölleskolan

Östra Göinge kommun

Skåne län

Humlemadskolan

Burlövs kommun

Skåne län

Jens Billeskolan F - 9

Bjuvs kommun

Skåne län

Naverlönnskolan 7-9

Svedala kommun

Skåne län

Malmö Friskola

Malmö friskola AB

Skåne län

Högastensskolan

Helsingborgs kommun

Skåne län

Montessoriskolan i Vaxholm

Montessoriskolan i Vaxholm ek. för.

Stockholms län

Dalarö skola

Haninge kommun

Stockholms län

Ekebyskolan

Danderyds kommun

Stockholms län

Glömstaskolan

Huddinge kommun

Stockholms län

Johannes skola

Stockholms kommun

Stockholms län

Vilans skola

Nacka kommun

Stockholms län

Ulriksdalsskolan

Solna kommun

Stockholms län

Torsviks skola F-9

Lidingö kommun

Stockholms län

Ängkärrskolan i Solna

Stiftelsen Nya Ängkärrsskolan

Stockholms län

Järvenskolan

Katrineholms kommun

Södermanlands län

Kyrkskolan

Trosa kommun

Södermanlands län

Hällberga skola F-6

Eskilstuna kommun

Södermanlands län

Lagga skola

Knivsta kommun

Uppsala län

S:t Iliansskolan

Enköpings kommun

Uppsala län

Täfteå skola

Umeå kommun

Västerbottens län

Vegaskolan 4-6

Vännäs kommun

Västerbottens län

Gottne Byskola

Gottnebygdens Samhällsförening

Västernorrlands län

Varmsätra skola

Sala kommun

Västmanlands län

Pilträdsskolan

Stiftelsen Källan

Västmanlands län

Backa skola

Tanums kommun

Västra Götalands län

Stenkulan 4-9

Lerums kommun

Västra Götalands län

Stenhammarskolan

Lidköpings kommun

Västra Götalands län

Backatorpsskolan

Backatorps Skolkooperativ ekonomisk förening

Västra Götalands län

Svartå skola

Degerfors kommun

Örebro län

Kyrkbacksskolan 6-9

Ljusnarsbergs kommun

Örebro län

Vikbolandsskolan 2

Norrköpings kommun

Östergötlands län
Grundskolor som ingår i försöksverksamheten med digitala nationella prov

Skolenhet

Huvudman

Län

Musikugglan

Tant grön AB

Blekinge län

Forssaängskolan

Borlänge kommun

Dalarnas län

Stenhamreskolan 7-9

Ljusdals kommun

Gävleborgs län

Eketånga Montessoriskola

Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola

Hallands län

Storebro skola

Vimmerby kommun

Kalmar län

Strömsnässkolan F-6 och 7-9

Markaryds kommun

Kronobergs län

Bokelundaskolan

Örkelljunga kommun

Skåne län

Montessoriskolan Fyrkappan

Montessoriskolan Fyrkappan Ekonomisk förening

Skåne län

Mölleskolan

Östra Göinge kommun

Skåne län

Humlemadskolan

Burlövs kommun

Skåne län

Jens Billeskolan F - 9

Bjuvs kommun

Skåne län

Naverlönnskolan 7-9

Svedala kommun

Skåne län

Malmö Friskola

Malmö friskola AB

Skåne län

Högastensskolan

Helsingborgs kommun

Skåne län

Montessoriskolan i Vaxholm

Montessoriskolan i Vaxholm ek. för.

Stockholms län

Dalarö skola

Haninge kommun

Stockholms län

Ekebyskolan

Danderyds kommun

Stockholms län

Glömstaskolan

Huddinge kommun

Stockholms län

Johannes skola

Stockholms kommun

Stockholms län

Vilans skola

Nacka kommun

Stockholms län

Ulriksdalsskolan

Solna kommun

Stockholms län

Torsviks skola F-9

Lidingö kommun

Stockholms län

Ängkärrskolan i Solna

Stiftelsen Nya Ängkärrsskolan

Stockholms län

Järvenskolan

Katrineholms kommun

Södermanlands län

Kyrkskolan

Trosa kommun

Södermanlands län

Hällberga skola F-6

Eskilstuna kommun

Södermanlands län

Lagga skola

Knivsta kommun

Uppsala län

S:t Iliansskolan

Enköpings kommun

Uppsala län

Täfteå skola

Umeå kommun

Västerbottens län

Vegaskolan 4-6

Vännäs kommun

Västerbottens län

Gottne Byskola

Gottnebygdens Samhällsförening

Västernorrlands län

Varmsätra skola

Sala kommun

Västmanlands län

Pilträdsskolan

Stiftelsen Källan

Västmanlands län

Backa skola

Tanums kommun

Västra Götalands län

Stenkulan 4-9

Lerums kommun

Västra Götalands län

Stenhammarskolan

Lidköpings kommun

Västra Götalands län

Backatorpsskolan

Backatorps Skolkooperativ ekonomisk förening

Västra Götalands län

Svartå skola

Degerfors kommun

Örebro län

Kyrkbacksskolan 6-9

Ljusnarsbergs kommun

Örebro län

Vikbolandsskolan 2

Norrköpings kommun

Östergötlands län
Sameskolor

Sameskolor som ingår i försöksverksamheten med digitala nationella prov

Skolenhet

Huvudman

Län

Sameskolan Kiruna

Sameskolstyrelsen

Norrbottens län

Sameskolor som ingår i försöksverksamheten med digitala nationella prov

Skolenhet

Huvudman

Län

Sameskolan Kiruna

Sameskolstyrelsen

Norrbottens län

Specialskolor

Specialskolor som ingår i försöksverksamheten med digitala nationella prov

Skolenhet

Huvudman

Län

Hällsboskolan Umeå

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Västerbottens län

Specialskolor som ingår i försöksverksamheten med digitala nationella prov

Skolenhet

Huvudman

Län

Hällsboskolan Umeå

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Västerbottens län

Gymnasieskolor

Gymnasieskolor som ingår i försöksverksamheten med digitala nationella prov

Skolenhet

Huvudman

Län

Furulundsskolan 2

Sölvesborgs-Bromöllas Kommunalförbund

Blekinge län

Hälsingegymnasiet

Hälsingegymnasiet AB

Gävleborgs län

Borgarskolan

Gävle kommun

Gävleborgs län

Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3C

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands län

Njudungsgymnasiet 4

Vetlanda kommun

Jönköpings län

Praktiska Jönköping

Praktiska Sverige AB

Jönköpings län

Stagneliusskolan 3, SA

Kalmarsunds Gymnasieförbund

Kalmar län

Katedralskolan 3

Växjö kommun

Kronobergs län

Skanskagymnasiet

Skanskaskolan i Växjö AB

Kronobergs län

Haganässkolan2

Älmhults kommun

Kronobergs län

Nils Fredriksson Utbildning

Svedala kommun

Skåne län

Örkelljunga Utb.centrum, gy.

Örkelljunga kommun

Skåne län

Åbyskolan 1

Klippans kommun

Skåne län

Ystad Gymnasium, område 2

Ystad kommun

Skåne län

Söderslättsgymnasiet

Trelleborgs kommun

Skåne län

Fria Läroverken Malmö

Fria Läroverken i Sverige AB

Skåne län

Södertörns gymnasium

STEG för framtiden Aktiebolag

Stockholms län

Solna Gymnasium

Solna kommun

Stockholms län

Peabskolan Solna

Peabskolan AB

Stockholms län

Nacka gymnasium

Nacka kommun

Stockholms län

Tumba gymnasium

Botkyrka kommun

Stockholms län

Värmdö gymnasium

Värmdö kommun

Stockholms län

Hersby gymnasium

Lidingö kommun

Stockholms län

Globala gymnasiet 76054399

Stockholms kommun

Stockholms län

Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium

Stiftelsen Franska skolan

Stockholms län

Skärgårdsgymnasiet

Au Claves AB

Stockholms län

Kulturama gymnasium

Medborgarskolan Stockholmsregionen

Stockholms län

Cybergymnasiet Stockholm

Cybergymnasiet Stockholm AB

Stockholms län

Elteknikbranschens gymnasium

Elteknikbranschens Gymnasium i Nyköping AB

Södermanlands län

Europaskolan Strängnäs

Europaskolan Utbildning AB

Södermanlands län

Kunskapsgymnasiet Uppsala

Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag

Uppsala län

Lillerudsgymnasiet

Lillerudsgymnasiet AB

Värmlands län

Midgårdsskolan ESEST

Umeå kommun

Västerbottens län

Minervagymnasium

Minervaskolan i Umeå AB

Västerbottens län

Skvaderns gymnasieskola

Norrlidens Kunskapscentrum AB

Västernorrlands län

Vadsbogymnasiet

Mariestads kommun

Västra Götalands län

Nösnäsgymnasiet 3

Stenungssunds kommun

Västra Götalands län

Lerums Gymnasium, skolenhet 4

Lerums kommun

Västra Götalands län

Viskastrandsgymnasiet B

Borås kommun

Västra Götalands län

Magnus Åbergsgymnasiet 1

Kunskapsförbundet Väst

Västra Götalands län

Västerhöjd enhet 873

Skövde kommun

Västra Götalands län

Uddevalla gymnasieskola Östrabo 1 NA

Uddevalla kommun

Västra Götalands län

Pihlskolan gymnasium

Hällefors kommun

Örebro län

Gymnasieskolor som ingår i försöksverksamheten med digitala nationella prov

Skolenhet

Huvudman

Län

Furulundsskolan 2

Sölvesborgs-Bromöllas Kommunalförbund

Blekinge län

Hälsingegymnasiet

Hälsingegymnasiet AB

Gävleborgs län

Borgarskolan

Gävle kommun

Gävleborgs län

Jämtlands Gymn, Fyrvalla 3C

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands län

Njudungsgymnasiet 4

Vetlanda kommun

Jönköpings län

Praktiska Jönköping

Praktiska Sverige AB

Jönköpings län

Stagneliusskolan 3, SA

Kalmarsunds Gymnasieförbund

Kalmar län

Katedralskolan 3

Växjö kommun

Kronobergs län

Skanskagymnasiet

Skanskaskolan i Växjö AB

Kronobergs län

Haganässkolan2

Älmhults kommun

Kronobergs län

Nils Fredriksson Utbildning

Svedala kommun

Skåne län

Örkelljunga Utb.centrum, gy.

Örkelljunga kommun

Skåne län

Åbyskolan 1

Klippans kommun

Skåne län

Ystad Gymnasium, område 2

Ystad kommun

Skåne län

Söderslättsgymnasiet

Trelleborgs kommun

Skåne län

Fria Läroverken Malmö

Fria Läroverken i Sverige AB

Skåne län

Södertörns gymnasium

STEG för framtiden Aktiebolag

Stockholms län

Solna Gymnasium

Solna kommun

Stockholms län

Peabskolan Solna

Peabskolan AB

Stockholms län

Nacka gymnasium

Nacka kommun

Stockholms län

Tumba gymnasium

Botkyrka kommun

Stockholms län

Värmdö gymnasium

Värmdö kommun

Stockholms län

Hersby gymnasium

Lidingö kommun

Stockholms län

Globala gymnasiet 76054399

Stockholms kommun

Stockholms län

Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium

Stiftelsen Franska skolan

Stockholms län

Skärgårdsgymnasiet

Au Claves AB

Stockholms län

Kulturama gymnasium

Medborgarskolan Stockholmsregionen

Stockholms län

Cybergymnasiet Stockholm

Cybergymnasiet Stockholm AB

Stockholms län

Elteknikbranschens gymnasium

Elteknikbranschens Gymnasium i Nyköping AB

Södermanlands län

Europaskolan Strängnäs

Europaskolan Utbildning AB

Södermanlands län

Kunskapsgymnasiet Uppsala

Kunskapsskolan i Sverige Aktiebolag

Uppsala län

Lillerudsgymnasiet

Lillerudsgymnasiet AB

Värmlands län

Midgårdsskolan ESEST

Umeå kommun

Västerbottens län

Minervagymnasium

Minervaskolan i Umeå AB

Västerbottens län

Skvaderns gymnasieskola

Norrlidens Kunskapscentrum AB

Västernorrlands län

Vadsbogymnasiet

Mariestads kommun

Västra Götalands län

Nösnäsgymnasiet 3

Stenungssunds kommun

Västra Götalands län

Lerums Gymnasium, skolenhet 4

Lerums kommun

Västra Götalands län

Viskastrandsgymnasiet B

Borås kommun

Västra Götalands län

Magnus Åbergsgymnasiet 1

Kunskapsförbundet Väst

Västra Götalands län

Västerhöjd enhet 873

Skövde kommun

Västra Götalands län

Uddevalla gymnasieskola Östrabo 1 NA

Uddevalla kommun

Västra Götalands län

Pihlskolan gymnasium

Hällefors kommun

Örebro län

Vuxenutbildningar

Vuxenutbildningar som ingår i försöksverksamheten med digitala nationella prov

Skolenhet

Huvudman

Län


Ockelbo kommun

Gävleborgs län


Hudiksvalls kommun

Gävleborgs län


Vimmerby kommun

Kalmar län


Stockholms kommun

Stockholms län


Sigtuna kommun

Stockholms län


Flens kommun

Södermanlands län


Håbo kommun

Uppsala län


Skellefteå kommun

Västerbottens län


Sollefteå kommun

Västernorrlands län


Härnösands kommun

Västernorrlands län


Köpings kommun

Västmanlands län


Lysekils kommun

Västra Götalands län


Stenungsunds kommun

Västra Götalands län


Mölndals kommun

Västra Götalands län


Falköpings kommun

Västra Götalands län

Vuxenutbildningar som ingår i försöksverksamheten med digitala nationella prov

Skolenhet

Huvudman

Län


Ockelbo kommun

Gävleborgs län


Hudiksvalls kommun

Gävleborgs län


Vimmerby kommun

Kalmar län


Stockholms kommun

Stockholms län


Sigtuna kommun

Stockholms län


Flens kommun

Södermanlands län


Håbo kommun

Uppsala län


Skellefteå kommun

Västerbottens län


Sollefteå kommun

Västernorrlands län


Härnösands kommun

Västernorrlands län


Köpings kommun

Västmanlands län


Lysekils kommun

Västra Götalands län


Stenungsunds kommun

Västra Götalands län


Mölndals kommun

Västra Götalands län


Falköpings kommun

Västra Götalands län

Kriterierna för urvalet

Skolor har kommit olika långt i digitaliseringen. Vi strävar efter en bred representation och urvalet av skolor i försöksverksamheten grundar sig på faktorer som Skolverket bedömt relevanta för skolornas förutsättningar att genomföra digitala nationella prov. I försöksverksamheten ingår 100 slumpmässigt utvalda skolenheter utifrån ett antal faktorer:

Kriterier för urval

Kriterier för urval
 • Vi har valt skolor utifrån huvudmannens storlek, sett till elevantalet och huvudmannatyp. I urvalet ingår även skolenheter som ingår i Skolfederationen. Detta är en anslutning som erbjuder en samlad digital och standardiserad inloggning, som Internetstiftelsen tillhandahåller.
 • Vi har gjort ett proportionerligt urval av skolenheter beroende på hur många skolenheter som finns i landet.
 • Vi har valt att endast inkludera skolenheter med minst 25 elever och som genomför nationella prov i de aktuella ämnen som prövas.
 • I Skolverkets statistik finns det inte uppgifter om elever med funktionsnedsättning. Vi tar hänsyn till elever med funktionsnedsättning genom att inkludera en specialskola och en resursskola. Elever med funktionsnedsättning finns på de allra flesta grundskolor och gymnasieskolor i landet. Därför har vi i urvalet inkluderat en stor kommunal grundskola.
Kriterier för urval
 • Vi har valt skolor utifrån huvudmannens storlek, sett till elevantalet och huvudmannatyp. I urvalet ingår även skolenheter som ingår i Skolfederationen. Detta är en anslutning som erbjuder en samlad digital och standardiserad inloggning, som Internetstiftelsen tillhandahåller.
 • Vi har gjort ett proportionerligt urval av skolenheter beroende på hur många skolenheter som finns i landet.
 • Vi har valt att endast inkludera skolenheter med minst 25 elever och som genomför nationella prov i de aktuella ämnen som prövas.
 • I Skolverkets statistik finns det inte uppgifter om elever med funktionsnedsättning. Vi tar hänsyn till elever med funktionsnedsättning genom att inkludera en specialskola och en resursskola. Elever med funktionsnedsättning finns på de allra flesta grundskolor och gymnasieskolor i landet. Därför har vi i urvalet inkluderat en stor kommunal grundskola.
Senast uppdaterad 22 september 2020
 • Digitalisering

  Digitaliseringen av nationella prov

  Skolverket tar fram användarvänliga och rättssäkra digitala nationella prov.

 • Nationella prov

  Här hittar du information om nationella proven för respektive skolform, till exempel om att genomföra och bedöma nationella prov.