Frågor och svar om försöksverksamhet med digitalisering av nationella prov

Här hittar du frågor och svar som samlats in från skolorna som deltar i försöksverksamheten. Informationen på denna sida riktar sig till de skolor som deltar i försöksverksamheten.

Nya frågor publiceras löpande och inaktuella frågor tas bort. Om du har en fråga som inte besvaras nedan, skicka den till vår funktionsbrevlåda:

Skicka e-post till: dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se

Senast uppdaterad 26 augusti 2022

Bedömning


Frågor och svar

Vi kommer att göra försök med medbedömning, där två lärare bedömer oberoende av varandra varav den ena är huvudbedömare. Tekniskt stöd för sambedömning, att lärare bedömer tillsammans, saknas i nuläget.

Ja, det kommer att finnas automaträttade provuppgifter i vissa delprov. I vårt uppdrag att digitalisera nationella prov ingår också att öka antalet automaträttade provuppgifter.

Som undervisande lärare kommer du att ha tillgång till dina elevers lösningar. Återrapporteringen av bedömningen kommer att visa hur elever har presterat rent generellt.

Information och stöd


Frågor och svar

Skolverkets lösning kräver att en identitet är kopplad till ett användarkonto. Identitet och användarkonto tillhandahåller huvudmannen. Det bör finnas rutiner för detta hos huvudmannen och på skolan. Hur snabbt det ska gå att skapa en ny användare om behov för det finns, behöver Skolverket utreda i försöksverksamheten.

Ja, I den digitala samarbetsytan kommer ni att ha möjlighet att kontakta varandra i respektive grupp. Därför ska vi göra vårt bästa för att matcha skolor som kan ha liknande förutsättningar.

Du är alltid välkommen med dina frågor, även tekniska sådana, till dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se.

Teknik


Frågor och svar

Principen är att identifiering sker mot huvudman och huvudmannens organisation. Skolverkets arkitekter håller just nu på att fundera på olika lösningar där identifiering mot Skolverket inte är nödvändigt.

Om eleven byter skolenhet inom samma huvudman kan eleven behålla samma EPPN. Om eleven däremot byter till en skola hos en annan huvudman kommer EPPN att bytas i och med att internetdomänen kommer att tillhöra en ny organisation.

Ni skapar en EPPN med hjälp av exempelvis ett lokalt användar-id, till exempel användar-id@subdomän.kommun.se, men det ska inte vara användarens e-postadress.

Attributet EPPN är det som identifierar användaren i identitetsfederationen och det ska vara unikt för just den användaren. Det innebär att den IdP som skickar data till Skolverket måste ha tillgång till EPPN.

Alla resultat blir tillgängliga i form av rapporter. Med resultat avser Skolverket hela elevlösningen och tillhörande bedömning. Detta kommer att vara tillgängligt för undervisande och betygssättande lärare. Huvudman och rektor kommer att få rapporter. Hur rapporterna kan användas för andra system hos huvudmannen vet vi inte ännu.

Nej, resultaten finns i provtjänsten och därmed på Skolverket.

Vi undersöker frågan om huvudmän kan få möjlighet att gå samman och testa en lösning för dataöverföring till Skolverket. Det är i första hand för försöksverksamheten vi vill göra dessa tester.

Skolverket har publicerat information om tekniska förutsättningar för digitala nationella prov på webben. Dessa gäller även för försöksverksamheten.

Läs mer här.

Vi vill undersöka det tillsammans med försöksskolorna i syfte att komma fram till en rekommendation. Vi kommer också att undersöka konsekvenser för Skolverket.

Det vet vi inte än. Det är något som vi kommer att testa tillsammans med försöksskolorna i syfte att komma fram till en gemensam grundläggande rutin.

Skolon fungerar bra för att ge er tillgång till era system som er huvudman ansvar för. Det kan även ge er tillgång till externa tjänster så som Skolverkets provtjänst om ni är anslutna till Skolfederation. Därför rekommenderar vi att ni verifierar med er teknisk personal om IDP:n är ansluten till Skolfederationen.

Skolverket måste bestämma attributen och meddela dessa. Därefter kan de sista förberedelserna med IdP och identitetsfederation göras. Övriga investeringar finns redan instruktioner för på vår webb. Vi informerar där om vad som behövs men varje försöksskola måste göra en egen inventering och därefter bestämma omfattning av ny investering.

Det kan vi inte svara på rak arm eftersom vi inte kan ge ett generellt svar på detta då varje organisation är unik.

Vi rekommenderar att ni gör ett eget test, det vill säga att ni samlar minst lika många elever som vanligtvis skriver nationella prov samtidigt och ber dem att till exempel strömma youtube. Vi arbetar också för att ta fram en testsida i provtjänsten som ni kan ansluta er mot och därigenom verifiera att er infrastruktur fungerar.

Ett sätt för er att gå vidare är att kartlägga era egna behov och tänka in att digitala nationella prov kan komma att innehålla till exempel en film som då många elever ska kunna titta på samtidigt.

Plattformen (Assessment Master från leverantören SoNet) är en kommersiell produkt och finns på marknaden. Skolverket utvecklar nu tillsammans med SoNet en provtjänst för digitala nationella prov och bedömningsstöd. Den provtjänst som Skolverket utvecklar kommer inte att finnas för alla att skapa och genomföra prov i. Den kommer endast att ta hand om de digitala nationella proven och bedömningsstöden. 

Kontakta den som är utbildningschef eller har en liknande roll hos er huvudman. Skolverket har haft dialogmöten med huvudmän för försöksskolor under september 2019. Syftet med dialogmötena är att informera huvudmän som har en skola i försöksverksamheten om hur de kan stödja er.

Skolverket kommer inte att bestämma vilken typ av autentisering som ska användas men Skolverkets arkitekter håller just nu på att fundera på olika lösningar.

En del av försöksverksamheten är att få syn på vilken support som försöksskolan lokalt har behov av.

Eftersom skolorna styrs av respektive skolhuvudman är det också skolhuvudmannen som styr över den it-miljö som skolan använder sig av och har tillgång till. Skolverket har ingen insyn i olika skolors it-miljö. Det innebär att den enskilda skolan/ huvudmannen kommer att behöva ha kännedom om status i den egna it-miljön under provdagen. Detta gäller till exempel för att vara säker på att nätverket fungerar eller att inga uppdateringar är inplanerade på elevernas datorer på provdagen.

Provtjänsten ersätter inte befintliga tjänster eller produkter som skolan har avtal om. Den är endast avsedd för att användas för nationella prov och bedömningsstöd och behöver, oavsett tidigare system, få användarinformation överfört till sig.

Användarna loggar in federativt till provtjänsten vilket innebär att de loggar in i sin skolmiljö och därigenom får möjlighet att nå provtjänsten utan extra inloggningsförfarande. Därmed är behov av support vid inloggning den som gäller idag på skolan och ska hanteras på sedvanligt sätt inom skolan.

Det bästa är att börja med en inventering/kartläggning, gärna tillsammans med fastighetsägare och försöksskolans huvudman. Är det så att elförsörjningen inte räcker till det som skolan behöver för sin dagliga verksamhet, kommer den sannolikt inte heller att klara ett digitalt provgenomförande.

Skolverket har ännu inte tagit några beslut om backup eller rutiner vid tekniska problem såsom strömavbrott.

Det vet vi inte förrän våra lärosäten har levererat exempelproven. Lärosäten kommer dock att fortsätta utveckla digitala nationella prov under en lång tid framöver. De första proven kommer vara en första version.

Det beror på hur infrastrukturen ser ut i er organisation. Detta är något som huvudmannens tekniska personal kan beräkna.

IdP kan vara en licensfri tjänst som till exempel eduID eller en licensierad tjänst som tillhandahålls av en extern leverantör mot licenskostnad (olika prismodeller). Utöver det tillkommer det integrationskostnader som varierar beroende på om det är anställd eller inhyrd personal som utför arbetet.

Vi har idag ingen möjlighet att erbjuda regelrätt teknisk support men vi tar emot alla frågor via mail till vår funktionsbrevlåda och svarar så fort som möjligt.

De skolor som ingår i försöksverksamheten för digitala nationella prov behöver ha ett nätverket som är stabilt. Om försöksskolan har problem i sin dagliga verksamhet, finns det anledning att undersöka vad detta bero på och åtgärda det.

Förutom bredband behöver det även finnas ett lokalt nätverk som möjliggör för flera att samtidigt koppla upp sig till internet. Det lokala nätverket kan bestå av trådlöst nätverk och/eller nätverk via nätverkskabel.

I de digitala nationella proven ska det vara möjligt för eleverna i en försöksskola att titta på en kortare film samtidigt. Vi vet inte exakt vad som kommer att krävas för det.

En federativ inloggning är en inloggning som görs lokalt i skolan. Federativa mekanismer gör att denna inloggning kan verifieras och godkännas av tjänsten som begärs åtkomst till.

Det handlar också om att ingå ett avtal om tillit och via det avtalet garantera att ett kravramverk uppfylls för säkerhet och kontohantering hos huvudmannen. På så sätt får man tillgång till andra tjänster genom att bara behöva logga in en gång med sin vanliga inloggning.

En stark rekommendation är att titta på den instruktionsvideo som finns på skolfederation.se för att få en grundförståelse för vad en federativ inloggning är och vad det innebär.

Office 365 och Google Apps kommer att kunna anslutas inloggningsmässigt mot en federation, t.ex. Skolfederation.

Den federationen kommer i sin tur att vara ansluten till Skolverkets interfederation FIDUS och på så sätt krävs inga fler inloggningsvägar än de som används inom skolan idag. Alla federationslösningar som uppfyller Skolverkets interfederationslösningskrav för anslutning är välkomna.