EU-dom försenar digitala nationella prov

På grund av Schrems II-domen försenas införandet av digitala nationella prov då provplattformen inte längre uppfyller kraven på hantering av personuppgifter. En uppdaterad tidplan kommer att presenteras under våren 2021.

Höstens försök med exempelprov kommer därför inte att genomföras då det var tänkt att vi skulle använda den provplattform som påverkas av Schrems II-domen.

Läs mer i pressmeddelandetlänk till annan webbplats

Observera att vi kommer att omarbeta informationen på den här sidan.

Frågor och svar om försöksverksamhet med digitalisering av nationella prov

Här hittar du frågor och svar som samlats in från skolorna som deltar i försöksverksamheten. Informationen på denna sida riktar sig till de skolor som deltar i försöksverksamheten.

Nya frågor publiceras löpande och inaktuella frågor tas bort. Om du har en fråga som inte besvaras nedan, skicka den till vår funktionsbrevlåda:

Skicka e-post till: dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se

Senast uppdaterad 01 mars 2021

Bedömning


Frågor och svar

Vi kommer att göra försök med medbedömning, där två lärare bedömer oberoende av varandra varav den ena är huvudbedömare. Tekniskt stöd för sambedömning, att lärare bedömer tillsammans, saknas i nuläget.

Ja, det kommer att finnas automaträttade provuppgifter i vissa delprov. I vårt uppdrag att digitalisera nationella prov ingår också att öka antalet automaträttade provuppgifter.

Som undervisande lärare kommer du att ha tillgång till dina elevers lösningar. Återrapporteringen av bedömningen kommer att visa hur elever har presterat rent generellt.

Exempelproven som används i försöksverksamheten kommer inte att vara betygsstödjande, men ge ett visst underlag för bedömning av elevens kunskaper.

Enligt förordningen:
extern bedömning: en lärare som inte är elevens undervisande lärare bedömer elevens lösning av ett nationellt prov.

Extern bedömning ska organiseras mellan två eller flera skolenheter med olika huvudmän. I de fall detta inte är möjligt får
den externa bedömningen organiseras på annat sätt.

medbedömning: två lärare, där en är huvudansvarig och en är medbedömande, bedömer oberoende av varandra elevens lösning
av ett nationellt prov, varvid den huvudansvariga läraren ska vara en annan än den som undervisat eleven i ämnet.

Vid medbedömning ska den huvudansvariga läraren avgöra vilken bedömning som ska gälla om de två lärarna är oense när det gäller bedömningen. Rektorn ansvarar för att det finns en huvudansvarig respektive medbedömande lärare.

Central rättning ska inte undersökas i försöksverksamheten.

Det finns inga andra krav på bedömare av exempelprov än på bedömare av ordinarie nationella prov. Rektor utser även de bedömare som ska utföra bedömningen av exempelproven inom försöksverksamheten.

Det är inte Skolverket som kan fatta beslut om central rättning utan det är en politisk fråga.

Ja. Vi kommer att låta vissa skolor i försöksverksamheten byta prov med andra huvudmän.

Lika många exempelprov som eleverna på skolan har genomfört kommer tillbaka till skolan för att bedömas.

Information och stöd


Frågor och svar

Skolverkets lösning kräver att en identitet är kopplad till ett användarkonto. Identitet och användarkonto tillhandahåller huvudmannen. Det bör finnas rutiner för detta hos huvudmannen och på skolan. Hur snabbt det ska gå att skapa en ny användare om behov för det finns, behöver Skolverket utreda i försöksverksamheten.

Ja, I den digitala samarbetsytan kommer ni att ha möjlighet att kontakta varandra i respektive grupp. Därför ska vi göra vårt bästa för att matcha skolor som kan ha liknande förutsättningar.

Nej, inte inom försöksverksamheten. Ni är alltid välkomna att kontakta oss via vår brevlåda dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se så ordnar vi en träffa antingen på plats eller via Skype.

Ja, det kommer att bli flera. Det är ett arbetssätt vi tillämpar för försöksverksamheten.

Vi kommer att fortsätta kommunicera via webben, e-post och från och med hösten 2019 också via en digital samarbetsyta.

Vi publicerar information på webben och vi mejlar alltid till försöksskolorna när vi lägger ut ny information. Om ni inte får våra mejl har vi antagligen inte rätt mejladress till er. Kontakta oss så uppdaterar vi vår mejllista.

Försöksverksamheten bedrivs i tre spår som vart och ett motsvarar ett steg mot slutresultatet, det vill säga samlade erfarenheter som återanvänds som instruktioner, nationella insatser eller aktivitetsstöd till övriga skolor inför lanseringen av digitala nationella prov.

Spåren är:

 • Självskattning som syftar på att få syn på försöksskolans förutsättningar. Arbetet med självskattningen är initierat.
 • Försök med digitala exempelprov (ej riktiga nationella prov) som syftar till att organisera och utforska olika användningsscenarier med hjälp av provtjänsten.
 • Försök med extern bedömning och medbedömning som syftar till att få praktiska erfarenheter av att organisera bedömning mellan huvudmän och att låta lärare bedöma anonyma prov.

På vår webb finns viktiga datum när arbetet på försöksskolan ska genomföras eller vara klart.

Här finns information om försöksverksamheten och viktiga datum

Vi uppdaterar löpande med viktiga datum som försöksskolorna måste förhålla sig till.

Du är alltid välkommen med dina frågor, även tekniska sådana, till dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se.

En sådan organisation kommer inte att ordnas av Skolverket, men huvudmän kan själva välja att organisera det så.

Exempelprov


Frågor och svar

Det sker inga förändringar från dagens provsystem. Det kan dock komma justeringar av provperioder eller upplägg i delprov.

Det kommer vi att ta reda på tillsammans med försöksskolorna under våra försök. En bra start för en provorganisation är att genomföra nationella skrivprov på digitala enheter.

Demonstrationsmaterial kommer att finnas för försöksverksamheten.

Skolverket har planerat försöken utifrån följande:

 1. för att ge deltagande skolor rimliga arbetsuppgifter har vi planerat att begränsa hur många elevgrupper skolorna kommer att göra försöken med. Då detta innebär stora organisatoriska uppgifter för skolorna, vill vi dock ge skolor möjligheten att involvera fler elever, om de så önskar. Vi är dock intresserade av de grupper vi bett om i första hand.
 2. de grupper vi specificerat och bett skolorna ta med i försöket, är de grupper vi främst är intresserade av. De försök som görs behöver vara så provlika som möjligt, för att generera så säkra resultat som möjligt. Om skolorna bedömer att det blir mer provlikt att genomföra försöket med fler elever är detta alltså möjligt.

Vi jobbar för att de ska vara det. Både provinnehåll och genomförande ska vara så provlikt som möjligt.

Skolverket har planerat försöken utifrån följande:

 1. för att ge deltagande skolor rimliga arbetsuppgifter har vi planerat att begränsa hur många elevgrupper skolorna kommer att göra försöken med. Då detta innebär stora organisatoriska uppgifter för skolorna, vill vi dock ge skolor möjligheten att involvera fler elever, om de så önskar. Vi är dock intresserade av de grupper vi bett om i första hand.
 2. de grupper vi specificerat och bett skolorna ta med i försöket, är de grupper vi främst är intresserade av. De försök som görs behöver vara så provlika som möjligt, för att generera så säkra resultat som möjligt. Om skolorna bedömer att det blir mer provlikt att genomföra försöket med fler elever är detta alltså möjligt.

Interaktiva prov innehåller uppgifter som gör det möjligt för eleven att påverka uppgiften på något sätt, t ex att text eller bild ändras beroende på vilket val eleven gör. Uppgiften ska då få eleven att nå en djupare insikt genom att interagera.

Vi vet ännu inte i vilken grad proven kommer att vara interaktiva. De första digitala nationella prov måste ses som en första generation. Våra lärosäten kommer att fortsätta utveckla digitala nationella prov under flera år framöver.

Som skolledare får du stöd i kalendariet på webbsidan för försöksverksamheten samt enskilt e-posts utskick med fler detaljer.

Se kalendariet på försöksverksamhetens sidalänk till annan webbplats

Vi publicerar vilka exempelprov vi vill genomföra som försök på försöksverksamhetens webbsida. Ett exempelprov är beräknat att ta halva ordinarie provtid och ungefär hälften av bedömningstiden för ett ordinarie prov.

Se kalendariet på försöksverksamhetens sida

Vår avsikt är att eleverna ska ha fått tillgång till demonstrationsmaterial innan de gör exempelprov.

Det innebär att skolan planerar för ett försök med exempelprov på samma sätt som att det skulle vara ett ordinarie nationellt prov. Både personal och elever behöver ha känslan av att detta är viktigt och göra sitt yttersta för att tillfället ska vara likt hur skolan annars är organiserad när det är prov.

Som försöksskola kommer man att få rapportera till Skolverket hur försöket har gått. Vi planerar att informera om hur uppföljningen kommer att genomföras och om det även kommer att involvera huvudmän. Vi vet inte ännu om eleverna också kommer att vara involverade i uppföljningen.

Enligt vår nuvarande plan inleds försöken med svenska/svenska som andra språk 1 (yrkesprogram) och engelska 6 (studieförberedandeprogram) i gymnasieskolan och engelska 6 i vuxenutbildningen. Detaljerad information om övriga exempelprov meddelas respektive försöksskola i god tid innan försöken.

Exempelproven är

 • en miniversion av ett ordinarie digitalt prov (det vill säga med färre provuppgifter, sammanställda till en helhet som påminner om ett skarpt nationellt prov)
 • ett prov vars genomförande bör ta högst halva tiden av genomförande av ett ordinarie prov
 • ett icke betygsstödjande prov
 • ett prov som ger någon form av bedömningsunderlag i formativt syfte.

Tanken bakom genomförande av försök med exempelprov på försöksskolorna är att simulera en så verklig provsituation som möjligt. Denna simulering motiveras av två syften:

 1. Kunna fastställa grundläggande organisatoriska förutsättningar som måste finnas på skolan för att kunna genomföra digitala nationella prov med hjälp av Skolverkets provtjänst .
 2. Kunna fastställa grundläggande behov av support från Skolverket, huvudmannen och på skolan.

För försöksskolans del ska vi försöka planera så att ingen gör något försök i onödan. Det innebär att Skolverket i så hög utsträckning som möjligt kombinerar våra två syften med försöken. Dessutom genererar försöken med exempelprov ett underlag (elevlösning) som används för att genomföra försök med extern bedömning och medbedömning.

Det är ännu inte planerat exakt hur försöken med extern bedömning och medbedömning ska utformas.

Vilka funktioner i provtjänsten som kommer att användas i ett prov avgörs vid provkonstruktionen. Det kommer säkert att variera mellan olika ämnen och prov hur man väljer att använda olika funktioner såsom lyssna på och läsa text.

Provtjänsten

Frågor och svar

Nej. Assessment Master som tillhandahålls av Skolverket kommer endast att användas för digitala nationella prov och bedömningsstöd.

Företaget SoNet som äger Assessment Master är ett kommersiellt företag som säljer produkter och tjänster.

Om en användares nätverk skulle gå ned under en kort tid, finns en lösning i provtjänsten för det.

Om eleven lämnar provtjänsten under pågående prov kommer det att märkas.

Vad som kommer att krävas vid ett provgenomförande vet vi inte ännu. Detta är en av de saker vi vill ta reda på genom försöksverksamheten.

Nej. Skolverkets provtjänst kommer endast att användas för digitala nationella prov och bedömningsstöd.

Skolverket vill inte ha personuppgifter om elever vars uppgifter är sekretessbelagda. Det går till exempel bra med det namn som används på skolan, alltså inte det riktiga namnet. Om elevens eller personalens uppgifter blir sekretessbelagda efter det att personen är registrerad i provtjänsten, görs en registrering av ny identitet och den gamla försvinner.

Det vet vi inte än. Det är något som vi kommer att testa tillsammans med försöksskolorna i syfte att komma fram till en gemensam grundläggande rutin.

Ja det kommer att finnas flera roller. I dagsläget vet vi inte vilka de är än. Dock kommer inte vem som helst kunna vara vakt vid provgenomförandet eftersom det krävs kunskaper om provtjänsten.

Muntliga delprov eller laborationer ingår inte i försöksverksamheten. I kommande digitala nationella prov tror vi att instruktioner och material för muntliga delprov tillhandahålls i provtjänsten och att läraren sedan genomför muntligt delprov såsom idag. Skillnaden är resultatrapporteringen som ska göras i provtjänsten.

Det kommer inte att ingå i exempelproven i försöksverksamheten. Beräkning inom matematikproven är under utredning inför det nationella införandet av digitala nationella prov.

Huvudansvaret att upptäcka fusk ligger på skolan och hos huvudman. I viss mån kommer vi att testa det i försöksverksamheten för att kunna kommunicera vilken digital kompetens som en provvakt kan komma att behöva.

Provens utformning vad gäller slumpade provuppgifter fungerar på samma sätt som idag, det är lika för alla elever.

Teknik


Frågor och svar

Principen är att identifiering sker mot huvudman och huvudmannens organisation. Skolverkets arkitekter håller just nu på att fundera på olika lösningar där identifiering mot Skolverket inte är nödvändigt.

Om eleven byter skolenhet inom samma huvudman kan eleven behålla samma EPPN. Om eleven däremot byter till en skola hos en annan huvudman kommer EPPN att bytas i och med att internetdomänen kommer att tillhöra en ny organisation.

Ni skapar en EPPN med hjälp av exempelvis ett lokalt användar-id, till exempel användar-id@subdomän.kommun.se, men det ska inte vara användarens e-postadress.

Attributet EPPN är det som identifierar användaren i identitetsfederationen och det ska vara unikt för just den användaren. Det innebär att den IdP som skickar data till Skolverket måste ha tillgång till EPPN.

Alla resultat blir tillgängliga i form av rapporter. Med resultat avser Skolverket hela elevlösningen och tillhörande bedömning. Detta kommer att vara tillgängligt för undervisande och betygssättande lärare. Huvudman och rektor kommer att få rapporter. Hur rapporterna kan användas för andra system hos huvudmannen vet vi inte ännu.

Nej, resultaten finns i provtjänsten och därmed på Skolverket.

Skolverket har noterat att huvudman har lång ledtid innan leverans. Vi undersöker frågan om huvudmän kan få möjlighet att gå samman och testa en lösning för dataöverföring till Skolverket. Det är i första hand för försöksverksamheten vi vill göra dessa tester.

Skolverket har publicerat information om tekniska förutsättningar för digitala nationella prov på webben. Dessa gäller även för försöksverksamheten.

Läs mer här.

Vi vill undersöka det tillsammans med försöksskolorna i syfte att komma fram till en rekommendation. Vi kommer också att undersöka konsekvenser för Skolverket.

Det vet vi inte än. Det är något som vi kommer att testa tillsammans med försöksskolorna i syfte att komma fram till en gemensam grundläggande rutin.

Skolon fungerar bra för att ge er tillgång till era system som er huvudman ansvar för. Det kan även ge er tillgång till externa tjänster så som Skolverkets provtjänst om ni är anslutna till Skolfederation. Därför rekommenderar vi att ni verifierar med er teknisk personal om IDP:n är ansluten till Skolfederationen.

Skolverket måste bestämma attributen och meddela dessa. Därefter kan de sista förberedelserna med IdP och identitetsfederation göras. Övriga investeringar finns redan instruktioner för på vår webb. Vi informerar där om vad som behövs men varje försöksskola måste göra en egen inventering och därefter bestämma omfattning av ny investering.

Det kan vi inte svara på rak arm eftersom vi inte kan ge ett generellt svar på detta då varje organisation är unik.

Vi rekommenderar att ni gör ett eget test, det vill säga att ni samlar minst lika många elever som vanligtvis skriver nationella prov samtidigt och ber dem att till exempel strömma youtube. Vi arbetar också för att ta fram en testsida i provtjänsten som ni kan ansluta er mot och därigenom verifiera att er infrastruktur fungerar.

Ett sätt för er att gå vidare är att kartlägga era egna behov och tänka in att digitala nationella prov kan komma att innehålla till exempel en film som då många elever ska kunna titta på samtidigt.

Nej, det är tyvärr inte möjligt.

Skolverket har emellertid bildat en referensgrupp med några av försöksskolorna. Gruppen består av personer från huvudmannen eller från skolan med teknisk kompetens som kan hjälpa Skolverkets egen tekniska personal att se på provtjänsten ur skolans synvinkel. Syftet är att bistå Skolverket med att förbättra sina instruktioner och checklistor eftersom vi inte har alla svar.

Vi försöker på alla sätt hitta vägar till det vi kan stödja med. Fokus för oss är de skolor som finns i försöksverksamheten. Här arbetar vi just nu med information, checklistor och kartläggning i form av LIKA Ledning. Nästa steg är att huvudman tydligare ska få klart för sig vad som behöver göras och planeras för.


Plattformen (Assessment Master från leverantören SoNet) är en kommersiell produkt och finns på marknaden. Skolverket utvecklar nu tillsammans med SoNet en provtjänst för digitala nationella prov och bedömningsstöd. Den provtjänst som Skolverket utvecklar kommer inte att finnas för alla att skapa och genomföra prov i. Den kommer endast att ta hand om de digitala nationella proven och bedömningsstöden. 

Kontakta den som är utbildningschef eller har en liknande roll hos er huvudman. Skolverket har haft dialogmöten med huvudmän för försöksskolor under september 2019. Syftet med dialogmötena är att informera huvudmän som har en skola i försöksverksamheten om hur de kan stödja er.

Skolverket kommer inte att bestämma vilken typ av autentisering som ska användas men Skolverkets arkitekter håller just nu på att fundera på olika lösningar.

En del av försöksverksamheten är att få syn på vilken support som försöksskolan lokalt har behov av.

Eftersom skolorna styrs av respektive skolhuvudman är det också skolhuvudmannen som styr över den it-miljö som skolan använder sig av och har tillgång till. Skolverket har ingen insyn i olika skolors it-miljö. Det innebär att den enskilda skolan/ huvudmannen kommer att behöva ha kännedom om status i den egna it-miljön under provdagen. Detta gäller till exempel för att vara säker på att nätverket fungerar eller att inga uppdateringar är inplanerade på elevernas datorer på provdagen.

Provtjänsten ersätter inte befintliga tjänster eller produkter som skolan har avtal om. Den är endast avsedd för att användas för nationella prov och bedömningsstöd och behöver, oavsett tidigare system, få användarinformation överfört till sig.

Användarna loggar in federativt till provtjänsten vilket innebär att de loggar in i sin skolmiljö och därigenom får möjlighet att nå provtjänsten utan extra inloggningsförfarande. Därmed är behov av support vid inloggning den som gäller idag på skolan och ska hanteras på sedvanligt sätt inom skolan.

Det bästa är att börja med en inventering/kartläggning, gärna tillsammans med fastighetsägare och försöksskolans huvudman. Är det så att elförsörjningen inte räcker till det som skolan behöver för sin dagliga verksamhet, kommer den sannolikt inte heller att klara ett digitalt provgenomförande.

Skolverket har ännu inte tagit några beslut om backup eller rutiner vid tekniska problem såsom strömavbrott.

Det vet vi inte förrän våra lärosäten har levererat exempelproven. Lärosäten kommer dock att fortsätta utveckla digitala nationella prov under en lång tid framöver. De första proven kommer vara en första version.

Det beror på hur infrastrukturen ser ut i er organisation. Detta är något som huvudmannens tekniska personal kan beräkna.

IdP kan vara en licensfri tjänst som till exempel eduID eller en licensierad tjänst som tillhandahålls av en extern leverantör mot licenskostnad (olika prismodeller). Utöver det tillkommer det integrationskostnader som varierar beroende på om det är anställd eller inhyrd personal som utför arbetet.

Vi har idag ingen möjlighet att erbjuda regelrätt teknisk support men vi tar emot alla frågor via mail till vår funktionsbrevlåda och svarar så fort som möjligt.

De skolor som ingår i försöksverksamheten för digitala nationella prov behöver ha ett nätverket som är stabilt. Om försöksskolan har problem i sin dagliga verksamhet, finns det anledning att undersöka vad detta bero på och åtgärda det.

Förutom bredband behöver det även finnas ett lokalt nätverk som möjliggör för flera att samtidigt koppla upp sig till internet. Det lokala nätverket kan bestå av trådlöst nätverk och/eller nätverk via nätverkskabel.

I de digitala nationella proven ska det vara möjligt för eleverna i en försöksskola att titta på en kortare film samtidigt. Vi vet inte exakt vad som kommer att krävas för det.

En federativ inloggning är en inloggning som görs lokalt i skolan. Federativa mekanismer gör att denna inloggning kan verifieras och godkännas av tjänsten som begärs åtkomst till.

Det handlar också om att ingå ett avtal om tillit och via det avtalet garantera att ett kravramverk uppfylls för säkerhet och kontohantering hos huvudmannen. På så sätt får man tillgång till andra tjänster genom att bara behöva logga in en gång med sin vanliga inloggning.

En stark rekommendation är att titta på den instruktionsvideo som finns på skolfederation.se för att få en grundförståelse för vad en federativ inloggning är och vad det innebär.

Office 365 och Google Apps kommer att kunna anslutas inloggningsmässigt mot en federation, t.ex. Skolfederation.

Den federationen kommer i sin tur att vara ansluten till Skolverkets interfederation FIDUS och på så sätt krävs inga fler inloggningsvägar än de som används inom skolan idag. Alla federationslösningar som uppfyller Skolverkets interfederationslösningskrav för anslutning är välkomna.

Vuxenutbildning och sfi

 

Frågor och svar

Vi är väl medvetna om att motivationen att genomföra tester kan vara låg. Vi behöver därför tillsammans med er komma på metoder för att komma runt det.

Inte just nu. Att digitalisera sfi-proven ingår inte i Skolverkets uppdrag.