Frågor och svar om försöksverksamhet med digitalisering av nationella prov

Här hittar du frågor och svar som samlats in från skolorna som deltar i försöksverksamheten. Informationen på denna sida riktar sig till de skolor som deltar i försöksverksamheten.

Nya frågor publiceras löpande och inaktuella frågor tas bort. Om du har en fråga som inte besvaras nedan, skicka den till vår funktionsbrevlåda:

Skicka e-post till: dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se

Senast uppdaterad 28 juni 2019

Resultat

 

Frågor och svar

Proven görs ju i Skolverkets plattform så Skolverket kommer att ha det övergripande ansvaret för att bevara elevlösningarna.

Elevlösningarna kommer att finnas i provplattformen under ett tag, vi vet inte riktigt hur länge än, men under 6 månader till 1 års tid ungefär.

Efter det kommer elevlösningarna att flyttas till ett e-arkiv där de bevaras permanent. Skolorna kommer alltså alltid att på ett eller annat vis kunna få tag på elevlösningarna.

Inloggning

 

Frågor och svar

En federativ inloggning är en inloggning som görs lokalt i skolan. Federativa mekanismer gör att denna inloggning kan verifieras och godkännas av tjänsten som begärs åtkomst till.

Det handlar också om att ingå ett avtal om tillit och via det avtalet garantera att ett kravramverk uppfylls för säkerhet och kontohantering hos huvudmannen. På så sätt får man tillgång till andra tjänster genom att bara behöva logga in en gång med sin vanliga inloggning.

En stark rekommendation är att titta på den instruktionsvideo som finns på skolfederation.se för att få en grundförståelse för vad en federativ inloggning är och vad det innebär.

Office 365 och Google Apps kommer att kunna anslutas inloggningsmässigt mot en federation, t.ex. Skolfederation.

Den federationen kommer i sin tur att vara ansluten till Skolverkets interfederation FIDUS och på så sätt krävs inga fler inloggningsvägar än de som används inom skolan idag. Alla federationslösningar som uppfyller Skolverkets interfederationslösningskrav för anslutning är välkomna.

Stöd

 

Frågor och svar

En sådan organisation kommer inte att ordnas av Skolverket, men huvudmän kan själva välja att organisera det så.

Du är alltid välkommen med dina frågor, även tekniska sådana, till dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se.

Tidslinje

 

Frågor och svar

Här finns information om försöksverksamheten och viktiga datum

Vi uppdaterar löpande med viktiga datum som försöksskolorna måste förhålla sig till.

Försöksverksamheten bedrivs i tre spår som vart och ett motsvarar ett steg mot slutresultatet, det vill säga samlade erfarenheter som återanvänds som instruktioner, nationella insatser eller aktivitetsstöd till övriga skolor inför lanseringen av digitala nationella prov.

Spåren är:

  • Självskattning som syftar på att få syn på försöksskolans förutsättningar. Arbetet med självskattningen är initierat.
  • Försök med digitala exempelprov (ej riktiga nationella prov) som syftar till att organisera och utforska olika användningsscenarier med hjälp av provtjänsten.
  • Försök med extern bedömning och medbedömning som syftar till att få praktiska erfarenheter av att organisera bedömning mellan huvudmän och att låta lärare bedöma anonyma prov.

På vår webb finns viktiga datum när arbetet på försöksskolan ska genomföras eller vara klart. Under hösten 2018 är det två viktiga aktiviteter: självskattning i LIKA och delning av värderingen med sin huvudman samt nulägesenkät om extern bedömning.


Prov

 

Frågor och svar

Vilka funktioner i provtjänsten som kommer att användas i ett prov avgörs vid provkonstruktionen. Det kommer säkert att variera mellan olika ämnen och prov hur man väljer att använda olika funktioner såsom lyssna på och läsa text.

Ja, det stämmer. De första testerna som berör eleverna planeras äga rum tidigast höstterminen 2019.

Ordinarie nationella prov (pappersprov) ska göras enligt Skolverkets direktiv. Försöksverksamheten ändrar inte på detta. När försök med exempelprov ska genomföras från och med hösten 2019, är det inte hela prov utan just exempel på prov eller provuppgifter som kommer att användas. Ordinarie nationella prov ska genomföras under hela tiden för försöksverksamheten.

Försöken med exempelprov kommer att initieras höstterminen 2019. För närvarande håller Skolverket på att planera dessa försök. Vi har i dagsläge inte ett tillräckligt bra underlag för att informera om hur många tester som kommer att genomföras.

Det är ännu inte planerat exakt hur försöken med extern bedömning och medbedömning ska utformas.

Deltagande

 

Frågor och svar

Eftersom digitaliseringen av nationella prov berör både elever i årskurs 6 och i årskurs 9 är det lämpligt att skolenhet F-9 deltar i försöksverksamheten. Det är viktigt att vi får information om eventuell ny skolenhetskod.

En särskild skolenhet är utvald att delta i försöksverksamheten och detta är obligatoriskt för skolenheten. Övriga skolenheter inom skolan kan om de vill och har möjlighet även delta i försöksverksamheten. Det är viktigt att notera att statsbidraget för digitalisering av nationella prov kan endast rekvireras för den utvalda skolenheten.

Nej. Försöksverksamheten är ett regeringsuppdrag som är obligatoriskt för de utvalda försöksskolorna.

Urvalet är utformat för att få en så stor bredd som möjligt. Du kan läsa mer om urvalet på https://www.skolverket.se/temasidor/digitalisering/digitala-nationella-prov/forsoksverksamhet-med-digitala-nationella-prov#h-Etturvalavskoloringariforsoksverksamheten

Nej, det gör det inte. Det är din skolenhet som är utvald att delta i försöksverksamheten inte du personligen i egenskap av lärare. Utprövning av nationella prov är ett samarbete mellan dig och ett lärosäte medan försöksverksamheten är ett samarbete mellan er skola och Skolverket.

Samarbetena har två olika syften. Utprövningen syftar att verifiera innehållet i proven men försöksverksamheten syftar att verifiera skolenhetens användning av provtjänsten (ej innehåll i proven). Försöksverksamheten är obligatoriskt och det är er huvudman som beslutar vilka lärare som deltar i försöksverksamheten.

Friskola ska be sin huvudman att skapa ett huvudmannakonto. Det finns andra alternativ om man redan samarbetar med kommunen i vilken skolan ligger, men om ett sådant samarbete inte finns, ska enskild huvudman skapa ett eget konto. Mer information finns på vår webb.

Nätverk

 

Frågor och svar

De skolor som ingår i försöksverksamheten för digitala nationella prov behöver ha ett nätverket som är stabilt. Om försöksskolan har problem i sin dagliga verksamhet, finns det anledning att undersöka vad detta bero på och åtgärda det.

Förutom bredband behöver det även finnas ett lokalt nätverk som möjliggör för flera att samtidigt koppla upp sig till internet. Det lokala nätverket kan bestå av trådlöst nätverk och/eller nätverk via nätverkskabel.

I de digitala nationella proven ska det vara möjligt för eleverna i en försöksskola att titta på en kortare film samtidigt. Vi vet inte exakt vad som kommer att krävas för det.

Vuxenutbildning och sfi

 

Frågor och svar

Vi är väl medvetna om att motivationen att genomföra tester kan vara låg. Vi behöver därför tillsammans med er komma på metoder för att komma runt det.

Inte just nu. Att digitalisera sfi-proven ingår inte i Skolverkets uppdrag.