Frågor och svar

Vad är det för skillnad mellan medbedömning, extern bedömning och central rättning?

Enligt förordningen:
extern bedömning: en lärare som inte är elevens undervisande lärare bedömer elevens lösning av ett nationellt prov.

Extern bedömning ska organiseras mellan två eller flera skolenheter med olika huvudmän. I de fall detta inte är möjligt får
den externa bedömningen organiseras på annat sätt.

medbedömning: två lärare, där en är huvudansvarig och en är medbedömande, bedömer oberoende av varandra elevens lösning
av ett nationellt prov, varvid den huvudansvariga läraren ska vara en annan än den som undervisat eleven i ämnet.

Vid medbedömning ska den huvudansvariga läraren avgöra vilken bedömning som ska gälla om de två lärarna är oense när det gäller bedömningen. Rektorn ansvarar för att det finns en huvudansvarig respektive medbedömande lärare.

Central rättning ska inte undersökas i försöksverksamheten.