Frågor och svar

Kommer exempelproven vara lika de ordinarie proven?

Vi jobbar för att de ska vara det. Både provinnehåll och genomförande ska vara så provlikt som möjligt.