Frågor och svar

Hur överförs resultaten från de digitala nationella proven till andra system såsom SCB, BER, med flera?

Alla resultat blir tillgängliga i form av rapporter. Med resultat avser Skolverket hela elevlösningen och tillhörande bedömning. Detta kommer att vara tillgängligt för undervisande och betygssättande lärare. Huvudman och rektor kommer att få rapporter. Hur rapporterna kan användas för andra system hos huvudmannen vet vi inte ännu.