Frågor och svar

Kan huvudmän  och tekniker eller it-pedagoger blir inbjudna till Skolverket för att få mer information?

Nej, det är tyvärr inte möjligt.

Skolverket har emellertid bildat en referensgrupp med några av försöksskolorna. Gruppen består av personer från huvudmannen eller från skolan med teknisk kompetens som kan hjälpa Skolverkets egen tekniska personal att se på provtjänsten ur skolans synvinkel. Syftet är att bistå Skolverket med att förbättra sina instruktioner och checklistor eftersom vi inte har alla svar.