Självskattningsverktyget LIKA Ledning i försöksverksamheten

Inom försöksverksamheten med digitala nationella prov genomför försöksskolorna en självskattning av sina förmågor inom området skolans digitalisering. Syftet är att försöksskolan ska få en bild av nuläget i förhållande till de krav som digitala nationella prov ställer. Tillsammans med försöksskolorna kommer Skolverket sedan att ta fram stödinsatser inför ett nationellt införande av digitala nationella prov.

Skattningsverktyget som vi har valt att använda är LIKA Ledning. LIKA Ledning är framtaget och förvaltas av Sveriges kommuner och regioner. Skolverket har tillsammans med SKR gått igenom LIKA Ledning för att identifiera de indikatorer som har påverkan när det gäller skolornas förberedelser inför digitaliseringen av de nationella proven. Indikatorerna har taggats med ”DNP” och utifrån DNP-taggningen går det att filtrera resultatet (handlingsplanen) i LIKA Ledning.

Under 2018 fick alla försöksskolor i uppgift att genomföra en första skattning i LIKA Ledning 4.0. Under våren 2019 genomförde Skolverket dialogmöten med försöksskolorna där nya eller reviderade indikatorer för LIKA Ledning diskuterades och i december 2019 lanserades LIKA Ledning 5.0.

LIKA Ledning 5.0 – it-tempen för skola och förskola Länk till annan webbplats.

Om du som representant för en försöksskola har frågor om självskattningsverktyget LIKA Ledning, skriv i meddelandet att ni ingår i Skolverkets försöksverksamhet för digitalisering av nationella prov (DNP).

Ställ frågor om LIKA Ledning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 03 juni 2022