Självskattningsverktyget LIKA i försöksverksamheten

Inom försöksverksamheten med digitala nationella prov genomför försöksskolorna en självskattning av sina förmågor inom området skolans digitalisering. Syftet är att Skolverket ska få en bild av skolornas nuläge i förhållande till de krav som digitala nationella prov kommer att ställa.

Som en del av försöksverksamheten med digitala nationella prov behöver försöksskolorna genomföra och reflektera över en självskattning av sina förmågor inom området skolans digitalisering. Självskattningen syftar till att ge Skolverket ett underlag för att identifiera försöksskolornas nuläge i förhållande till de krav som digitala nationella prov kommer att ställa. Målet är sedan att vi i samverkan med försöksskolorna ska ta fram stödinsatser inför införandet av digitala nationella prov.

Skattningsverktyget som vi har valt att använda är LIKA. LIKA är framtaget och förvaltas av Sveriges kommuner och regioner. Skattningsverktyget kan vara ett sätt att se var organisationen befinner sig just nu inom området digitalisering och en god hjälp för att ta sig vidare.

Ett arbete är gjort tillsammans med SKR för att lyfta fram de indikatorer som har direkt eller indirekt påverkan när det gäller skolornas förberedelser inför att de nationella proven blir digitala. Indikatorerna har fått en taggning utifrån om de har direkt eller indirekt påverkan. Det går att filtrera handlingsplanen utifrån taggningen.

LIKA 4.0 – it-tempen för skola och förskolalänk till annan webbplats

Arbetet med LIKA – i tre steg

  1. Genomför en skattning: rektor och en utvald grupp på försöksskolan skattar organisationens förmåga utifrån indikatorer.
  2. Dela värderingsresultatet: rektor delar resultatet med sin huvudman. På det viset kan Skolverket också ta del av det.
  3. Reflektioner: rektor får möjlighet att lämna synpunkter och tillsammans med oss diskutera sitt värderingsresultat.

För att Skolverket och försöksskolorna ska kunna arbeta tillsammans med LIKA, behöver huvudmannen skapa ett huvudmannakonto i självskattningsverktyget. Det är först när rektorn delar sitt värderingsresultat med huvudmannen som Skolverket kan nå de uppgifter vi behöver för att kunna gå vidare med vårt arbete att skapa stöd för skolorna.

Konto för kommunal huvudman

Ta reda på om det redan finns ett konto för huvudmannen, ett så kallat "kommunkonto”. Vid osäkerhet – ställ frågor direkt via verktyget under Synpunkter och frågor.

Ställ frågor om LIKA länk till annan webbplats

Skriv i meddelandet att ni ingår i Skolverkets försöksverksamhet för digitalisering av nationella prov (DNP).

Konto för enskild huvudman

Om försöksskolan tillhör en enskild huvudman finns det två alternativ för arbetet med LIKA-verktyget.

Alternativ 1

Organisationen eller koncernen läggs upp som en egen ”kommun” i verktyget. Det här kan SKR göra åt organisationen, men de behöver organisationsnummer, namn och e-postadress till den som ska ansvara för kontot.

Alternativ 1 är att föredra om skolan ingår i en organisation som planerar för att arbeta gemensamt med digitaliseringsfrågor eller om enheten är helt frikopplad från kommunens verksamhet.

Alternativ 2

Enheten läggs in under den kommun i vilken skolan är lokaliserad. Det här kan den som har kommunkontot göra och för det behövs skolenhetskod, från SCB, och namn på skolan.

Alternativ 2 är att föredra om skolan på olika sätt ingår i kommunens arbete och planerar för att arbeta tillsammans kring digitaliseringsfrågor.

Få hjälp i att välja ett alternativ som passar försöksskolan

För att beställa huvudmannakonto (”kommunkonto”) eller resonera kring vilket alternativ som passar bäst, skicka ett meddelande via Synpunkter och frågor.

Skriv i meddelandet att ni ingår i Skolverkets försöksverksamhet för digitalisering av nationella prov (DNP).

Ställ frågor om LIKA länk till annan webbplats

Allmän handling

Värderingsresultatet i LIKA delas mellan huvudman och SKR. Skolverket kommer därefter att ta del av resultatet. Vi vill påminna om att värderingen är en allmän handling och att offentlighetsprincipen för myndigheter då gäller.

Senast uppdaterad 06 december 2019