Tekniska förutsättningar för att försöksskolorna ska kunna genomföra försök

Den här informationen riktar sig till de skolor som ingår i försöksverksamheten och som under 2021 ska genomföra försök med exempelprov. Informationen uppdateras kontinuerligt.

För att kunna genomföra försök med digitala exempelprov behöver försöksskolorna ha en digital infrastruktur på plats. Detta behövs dels för att kunna ansluta till provtjänsten på ett säkert sätt, dels för att eleverna ska kunna genomföra exempelproven utan tekniska avbrott eller störningar.

Många försöksskolor har redan idag alla eller delar av de tekniska förutsättningarna som krävs för att kunna genomföra exempelprov. Det är viktigt att försöksskolornas huvudmän fortsätter att vidta åtgärder för att säkerställa att samtliga tekniska förutsättningar finns på plats innan försök med exempelprov ska genomföras.

Det finns en preliminär tidplan för försöken här.länk till annan webbplats

Digitala enheter

Försöksskolan ska ha tillräckligt många datorer (bärbara eller stationära) eller surfplattor så att de elever som kommer att väljas ut för försök med exempelprov kan genomföra försöket samtidigt. De operativsystem på de digitala enheterna som ska användas för exempelproven är: Windows, iOS, MacOS, Android och Chrome OS. Datorerna eller surfplattorna ska ha någon av de vanligaste webbläsarna installerad.

Läs mer om digitala enheter

För att genomföra försöken med exempelprov krävs att alla elever som deltar är vana vid den dator eller surfplatta som de genomför exempelprovet på. Det förutsätter dessutom att undervisande lärare och provledare vid provtillfället är trygga med och kan hantera den digitala utrustning som används.

De datorer eller surfplattor som används för att genomföra digitala exempelprov bör kontrolleras och uppdateras regelbundet.

 • Surfplattor ska ha en skärmstorlek på minst 9,6 tum.
 • Datorer och surfplattor ska ha en skärmupplösning på minst 1366 x 768.
 • Hörlurar ska finnas för att kunna användas i exempelprov som innehåller ljudmaterial.
 • Externa tangentbord ska användas av elever som använder surfplattor.
 • Det kan vara en fördel att ha en datormus kopplad till datorerna eller surfplattorna.

För att genomföra försöken med exempelprov krävs att alla elever som deltar är vana vid den dator eller surfplatta som de genomför exempelprovet på. Det förutsätter dessutom att undervisande lärare och provledare vid provtillfället är trygga med och kan hantera den digitala utrustning som används.

De datorer eller surfplattor som används för att genomföra digitala exempelprov bör kontrolleras och uppdateras regelbundet.

 • Surfplattor ska ha en skärmstorlek på minst 9,6 tum.
 • Datorer och surfplattor ska ha en skärmupplösning på minst 1366 x 768.
 • Hörlurar ska finnas för att kunna användas i exempelprov som innehåller ljudmaterial.
 • Externa tangentbord ska användas av elever som använder surfplattor.
 • Det kan vara en fördel att ha en datormus kopplad till datorerna eller surfplattorna.

Stabil internetuppkoppling

Försöksskolorna behöver ha en stabil internetuppkoppling, dimensionerad för att alla elever som är utvalda att delta i försöket ska kunna genomföra exempelprovet, samtidigt som annan verksamhet pågår som kräver internetuppkoppling. Exempelprovet kan bland annat innehålla ljud- och filmmaterial. Försöksskolorna behöver också säkerställa åtkomst till Skolverkets provtjänst.

Vanligtvis når de digitala enheterna hos försöksskolan internet genom att vara anslutna till ett lokalt nätverk. Det lokala nätverket kan bestå av ett trådlöst nätverk och/eller nätverk via nätverkskabel.

Tänk på det här gällande uppkoppling och nätverk

De som arbetar med it-verksamheten för huvudmannen kan oftast ge råd och stöd i hur bredbands- och nätverkskapaciteten kan säkerställas och vid behov utökas.

Några saker att kontrollera kan vara:

 • Förekommer det störningar i nätverket idag när de vanliga systemen används?
 • Förekommer det störningar i nätverket idag om en hel årskurs, gymnasiekurs eller grupp av komvuxelever strömmar film på sina datorer samtidigt?
 • Finns det tillräckligt med åtkomstpunkter för trådlöst nätverk så att alla kan ansluta sig trådlöst utan problem i lokalerna där proven ska genomföras?
 • Hur är lokalerna utformade? Är det möjligt att nå det lokala nätverket från alla delar av lokalerna där exempelprov ska genomföras?

De som arbetar med it-verksamheten för huvudmannen kan oftast ge råd och stöd i hur bredbands- och nätverkskapaciteten kan säkerställas och vid behov utökas.

Några saker att kontrollera kan vara:

 • Förekommer det störningar i nätverket idag när de vanliga systemen används?
 • Förekommer det störningar i nätverket idag om en hel årskurs, gymnasiekurs eller grupp av komvuxelever strömmar film på sina datorer samtidigt?
 • Finns det tillräckligt med åtkomstpunkter för trådlöst nätverk så att alla kan ansluta sig trådlöst utan problem i lokalerna där proven ska genomföras?
 • Hur är lokalerna utformade? Är det möjligt att nå det lokala nätverket från alla delar av lokalerna där exempelprov ska genomföras?

Register och registervård

Det behöver finnas digitala register som innehåller relevanta uppgifter för försök med exempelprov om elever, lärare, undervisningsinformation och användaridentifieringsuppgifter. Exempel på användare som behöver finnas i registren är de som ska administrera, genomföra och bedöma prov samt de som ska ta del av provresultat.

Förutsättningarna för försöksskolorna ser olika ut och uppgifterna kan finnas i ett eller i flera register. Registren kan till exempel finnas hos försöksskolan eller hos försöksskolans huvudman. Vissa uppgifter finns troligtvis i någon form av skoladministrativt system. Om uppgifterna finns i olika register behöver de kunna sammanställas.

Uppgifterna ska kunna överföras till Skolverkets provtjänst. Överföring kan ske via filöverföring eller via integration. Skyddade personuppgifter får inte delas med Skolverket. Registren behöver uppdateras löpande för att Skolverkets provtjänst ska få aktuella uppgifter. Det är nödvändigt för att hantera inloggning och behörigheter, till exempel att en elev kan logga in i provtjänsten och tilldelas rätt prov.

Uppgifter som behöver hanteras

Uppgifter som behöver finnas i provtjänsten är olika beroende på skolform och användare.

Tabellen visar vilka uppgifter som behövs i testomgång 1 under vårterminen 2021

Etikett

Kommentar

Generella uppgifter om person

Personnummer*

Kan även vara TF eller samordningsnummer och/eller fingerade uppgifter när sekretessmarkering förekommer.

Nationalitetskod

SE sätts om inget annat anges.

Förnamn*

Kan vara fullständigt namn eller tilltalsnamn.

Mellannamn

Frivilligt

Efternamn


EPPN*

Användaridentifierare. Attributet EPPN (eduPersonPrincipalName) är det som identifierar användaren i identitetsfederationen och ska vara unikt för just den användaren. Det innebär att den IdP (Identity Provider) som skickar data till Skolverket måste ha tillgång till EPPN.

E-postadress

Frivilligt. Obligatoriskt om man inte har egen IdP eller multifaktorsautentisering. 

För elever på en skolenhet tillkommer följande information

Skolenhetskod*

Skolenhetskod enligt Skolverkets skolenhetsregister

Startdatum*

Startdatum för inskrivning på skolenhet.

Slutdatum*

Slutdatum för inskrivning på skolenhet.

Skolform*

Skolform för elevens studier (GR, SP, GY osv.).

Årskurs*

Obligatoriskt för elever i grundskola, specialskola och sameskola.

Studievägskod*

Obligatoriskt för elever i gymnasieskola.

Klass

Uppgift om klass är inte obligatorisk men kan lämnas för att underlätta filtrering vid provadministration.

För personalen på en skolenhet tillkommer följande information

Skolenhetskod*

Skolenhetskod enligt Skolverkets skolenhetsregister

Startdatum*

När anställning på skolenhet börjar.

Slutdatum

När anställning på en skolenhet upphör.

Tjänstekategori*

Exempel: Rektor, Skoladministratör, Lärare. Skolverkets tillhandahållande av värdeförråd är under bearbetning.

*Obligatoriskt fält

Överföring av uppgifter

Överföring av uppgifter från digitala register kan ske till Skolverkets provtjänst på två olika sätt:

 1. Manuell överföring av uppgifter till provtjänsten via CSV-fil (semikolonseparerad fil)
 2. Automatisk överföring av uppgifter till provtjänsten via integration mellan register och provtjänstens API. (Automatisk överföring av uppgifter via integration är under utveckling och kommer lanseras under 2021.)

Alternativ 1 – Manuell överföring av uppgifter via CSV-fil

Skolverket tillhandahåller en mall för CSV-filen med tillhörande instruktion. Försöksskolan eller försöksskolans huvudman sammanställer och fyller i de begärda uppgifterna i CSV-filen och laddar upp filen till Skolverkets e-tjänst. Uppgifterna verifieras och förs vidare till provplattformen.

Manuell överföring av uppgifter via CSV-fil passar mindre skolor och huvudmän som inte har möjlighet att göra en systemintegration mellan egna register och Skolverkets provtjänst. Det här alternativet passar även skolor och huvudmän som har uppgifter i olika register och som inte har tekniska lösningar på plats för att sammanställa uppgifterna.

Alternativ 2 – Automatisk överföring av uppgifter till provtjänsten via integration mellan användarregister register och den digitala provtjänstens API

Automatisk överföring av uppgifter via integration är under utveckling och kommer lanseras under 2021. Under testomgång 1 med digitala exempelprov kommer endast manuell överföring av användardata via CSV-fil att vara den metod som används.

Automatisk överföring av uppgifter till Skolverkets provtjänst görs genom en integration mellan register hos huvudman och provtjänstens API. Teknisk information rörande överföring av uppgifter via integration och API uppdateras löpande och befintlig information kommer att ändras över tid.

Krav på Identity provider (IdP)

Försöksskolornas åtkomst till provtjänsten hanteras genom federerad inloggning. Federerad inloggning möjliggör inloggning till provtjänsten med konton i skolans användarkatalog. Detta sker utan krav på direktkoppling mellan skolans användarkatalog och Skolverkets provtjänst, inloggningsuppgifter hanteras därför lokalt hos skolan och huvudmannen.

För att möjliggöra federerad inloggning behöver skolan ha en identifieringstjänst, även kallad Identity provider (IdP) som agerar ombud för skolans användarkatalog. Vid inloggning behöver inloggningsuppgifterna i försöksskolornas användarkatalog stämma överens med uppgifterna som överförts till Skolverkets provtjänst.

Det finns flera alternativa lösningar för IdP. Huvudmannen kan ha en egen IdP eller köpa IdP som tjänst från en leverantör. Några olika typer av IdP kan vara:

 • IdP i egen regi
 • IdP i molnet
 • IdP som tjänst

För de försöksskolor och huvudmän som saknar en identifieringstjänst (IdP) så utreder Skolverket alternativa lösningar, såsom eduID.

Krav på identitetsfederation

En identitetsfederation är en samling identitetsleverantörer, tjänsteleverantörer och registerhållare som tillsammans utgör ett system för identiteter på nätet. Det är en teknisk lösning som säkerställer att personen som loggar in till tjänsten kommer från en betrodd användarorganisation.

Försöksskolorna behöver vara anslutna till en identitetsfederation. Det kommer att vara möjligt att ansluta till provtjänsten för försök med digitala exempelprov genom olika identitetsfederationer.

Skolverket har upprättat en nationell identitetsfederation för utbildning och skola som heter FIDUS. Idag finns det två federationsoperatörer i FIDUS, Skolfederation och SWAMID. Fler operatörer kan tillkomma.

Skolfederation kan användas för att ansluta till provtjänsten för digitala nationella prov. Många skolor är redan idag anslutna till Skolfederation för att kunna använda andra digitala tjänster i sin verksamhet, såsom digitala läromedel.

SWAMID är en identitetsfederation som omfattar de flesta lärosäten, forskningsinstitut och andra myndigheter som är relaterade till svensk forsknings- och utbildningssektor.

Den federerade inloggningen som provtjänsten för digitala nationella prov baseras på autentiseringsmetoden SAML 2.0.

Skolfederationlänk till annan webbplats

SWAMID - Swedish academic identity federationlänk till annan webbplats

Multifaktorsautentisering (MFA) för skolpersonal

Multifaktorsautentisering (MFA) för skolpersonal är inte obligatoriskt för testomgång 1 under våren 2021.

Försöksskolor som använder MFA behöver meddela Skolverket det.

För att personalen på försöksskolan ska kunna administrera prov, ta del av provresultat och bedömningsstöd med mera behövs en förstärkt inloggning för att skydda provsekretess och elevintegritet. Detta innebär att personalen behöver logga in med multifaktorsautentisering (MFA).

Multifaktorsautentisering ingår inte i provtjänsten utan behöver finnas på skol- eller huvudmannanivå i IdPn i federationen. Om försöksskolan saknar multifaktorsautentisering till IdPn kommer försöksskolans personal inte kunna logga in till Skolverkets provtjänst.

Det pågår arbete tillsammans med andra myndigheter för att kartlägga vilka lösningar för multifaktorsautentisering som är godkända. Alla e-legitimationer som DIGG har godkänt på tillitsnivå 2–4 får användas. Exempel på sådana är Freja eID+ och BankID. Om BankID används vid inloggning så behöver det signaleras i SAML-biljetten för att Skolverket ska kunna säkerställa att ingen id-växling görs.

Om försöksskolan eller försöksskolans huvudman saknar godkänd lösning för multifaktorautentisering (MFA) i anslutning till sin identifieringstjänst kan eduID användas.

Tillitsnivåer för e-legitimeringlänk till annan webbplats

Ordlista

Hos Internetstiftelsen finns en ordlista att ta del av: Ordlistalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 30 september 2021

Innehåll på denna sida