Vad behöver du som är it-ansvarig veta om digitala nationella prov?

Skolverket tar fram digitala nationella prov (DNP). De nationella proven och nya nationella bedömningsstöd i vissa ämnen kommer att genomföras digitalt via en webbaserad provtjänst som Skolverket tillhandahåller. Här samlar vi den information om DNP som riktar sig till dig som är it-ansvarig.

Digitaliseringen av de nationella proven är ett utvecklingsarbete och vi uppdaterar kontinuerligt vår information om arbetet. Längst ned på sidan ser du när den är uppdaterad senast. Där kan du också se en sammanfattning över vilka områden som uppdaterats.

Läs även vår övergripande information

För att kunna genomföra proven digitalt behöver skolorna ha en ändamålsenlig infrastruktur på plats. Detta behövs dels för att kunna ansluta till provtjänsten på ett säkert sätt, dels för att eleverna ska kunna genomföra proven utan tekniska avbrott eller störningar.

Många skolor har redan idag delar av de tekniska förutsättningar som krävs för att kunna genomföra digitala nationella prov. Huvudmännen behöver dock vidta åtgärder för att skolorna ska kunna genomföra nationella prov i Skolverkets provtjänst.

Film: Vilken infrastruktur behöver skolorna? (tid: 02:50)

Stöd i förberedelserna

Som ett stöd inför digitaliseringen av de nationella proven har vi tagit fram en checklista. Det är huvudmannen som ansvarar för att genomförandet av proven sker på ett likvärdigt sätt. Checklistan riktar sig därför till huvudmannanivån och syftet är att den ska kunna vara ett stöd i förberedelsearbetet.

Läs mer och gör checklistan Länk till annan webbplats.

Vi har tagit fram en kalender för 2021 som visar årets planerade stöd för huvudmän och skolor inför genomförandet av digitala nationella prov.

Planerat stöd till huvudmän och skolor Länk till annan webbplats.

Digitala enheter

De nationella proven ska genomföras på en digital enhet, dator eller surfplatta, som eleven och skolpersonalen är van vid. Skolan ska ha tillräckligt många digitala enheter så att alla elever i en årskurs, gymnasiekurs eller grupp av komvuxelever kan genomföra proven samtidigt. De operativsystem som kan användas är Windows, iOS, MacOS, Android och Chrome OS. Datorerna eller surfplattorna ska ha någon av de vanligaste webbläsarna. De två senaste versionerna av respektive webbläsare kommer att stödjas av provtjänsten.

 • Surfplattor ska ha en skärmstorlek på minst 9,6 tum.
 • Datorerna och surfplattorna ska ha en skärmupplösning på minst 1366 x 768.
 • Hörlurar ska finnas för att kunna användas i prov som innehåller ljudmaterial.
 • Externa tangentbord ska användas av elever som använder surfplattor.

Datorer eller surfplattor som används för att genomföra digitala nationella prov bör, med god framförhållning, kontrolleras och uppdateras regelbundet. Detta gäller även övrig teknisk utrustning.

Stabil internetuppkoppling

Skolorna behöver ha en stabil internetuppkoppling som är dimensionerad för att alla elever i en årskurs, gymnasiekurs eller grupp av komvuxelever ska kunna genomföra proven samtidigt som annan verksamhet som kräver internetuppkoppling pågår. Digitala nationella prov kan innehålla ljudmaterial, och på sikt, även filmmaterial.

Vanligtvis når de digitala enheterna på skolan internet genom att vara anslutna till ett lokalt nätverk. Det lokala nätverket kan bestå av ett trådlöst nätverk och/eller nätverk via nätverkskabel.

Några saker att kontrollera kan vara:

 • Förekommer det störningar i nätverket idag?
 • Klarar nätverket att en hel årskurs, gymnasiekurs eller grupp av komvuxelever samtidigt strömmar film eller genomför annan aktivitet som kräver mycket bandbredd?
 • Finns det tillräckligt med åtkomstpunkter för trådlöst nätverk så att alla kan ansluta sig trådlöst utan problem i lokalerna där proven ska genomföras?
 • Går det att nå det lokala nätverket från alla delar av lokalerna där ett digitalt nationellt prov ska genomföras?

Uppgifter att föra över till Skolverkets provtjänst

Uppgifter som Skolverket begär och som behöver finnas i provtjänsten vid genomförande av digitala nationella prov är olika beroende på skolform och användare. Nedan redovisas en preliminär lista över dessa uppgifter. En mer utförlig lista med exempelvis vad som är obligatoriska fält, specifikt för olika skolformer eller kategori av användare, presenteras under 2021.

 • Personnummer
 • Förnamn, mellannamn, efternamn
 • Federationsanvändarnamn (EPPN)
 • E-postadress
 • Skolenhetskod
 • Start- och slutdatum till exempel för inskrivning på skolenhet
 • Skolform
 • Årskurs
 • Studievägskod
 • Klass
 • Undervisningsgrupp med information om till exempel kurskod eller lärare
 • Personalkategori

Provisionering

Provisionering, vilket innebär överföring av uppgifter, från skolans eller huvudmannens digitala register till Skolverkets provtjänst kan ske på två sätt:

 • Överföring av uppgifter till provtjänsten via säker filöverföring (csv-fil).
 • Överföring av uppgifter till provtjänsten via integration (API).

Register och registervård

Det behöver finnas register på skolorna och/eller hos huvudmannen som innehåller relevanta uppgifter om dem som ska planera, genomföra eller ta del av resultat av nationella prov. Innan proven genomförs behöver uppgifter om användarna föras över digitalt till Skolverkets provtjänst.

Det är vanligt att uppgifterna finns i flera register. Innan de förs över till Skolverkets provtjänst behöver de sammanställas. Eftersom uppgifterna i registret behöver uppdateras då förändring sker kommer överföring av uppgifter ske upprepade gånger. Repeterbara och effektiva rutiner för sammanställning och överföring av uppgifter blir därför nödvändiga.

Händer som skriver på ett tangentbord

Krav på federerad inloggning

Skolornas åtkomst till Skolverkets provtjänst sker genom federerad inloggning. Federerad inloggning möjliggör inloggning till flera olika tjänster (bland annat Skolverkets provtjänst) med konton i den användarkatalog som skolan använder. Inloggningsuppgifter hanteras därför lokalt hos skolan eller dess huvudman.

För att möjliggöra federerad inloggning behövs en inloggningstjänst som agerar ombud för skolans användarkatalog. Inloggningstjänsten benämns ofta med förkortningen IdP som står för identity provider. IdP:n behöver kunna hantera federationsanvändarnamn (EPPN), som är en användaridentifierare i Skolverkets provtjänst. För att inloggningen till Skolverkets provtjänst ska fungera behöver det vara samma EPPN vid provisionering som vid inloggning.

Det finns flera alternativa lösningar för IdP. Skolan eller dess huvudman kan ha en egen IdP eller teckna ett avtal om IdP som en tjänst från en leverantör. För de skolor och huvudmän som saknar en IdP utreder Skolverket alternativa lösningar.

Identitetsfederation

En identitetsfederation är en sammanslutning av organisationer som har gjort en överenskommelse om att lita på varandras elektroniska identiteter för att säkerställa att personen som loggar in till en tjänst kommer från en betrodd organisation.

En användare i en organisation kan därmed logga in till de olika tjänsterna som finns i federationen med sin vanliga inloggning. Det underlättar användarnas åtkomst till tjänster samtidigt som den personliga integriteten skyddas. Det är möjligt att använda Skolverkets provtjänst genom olika identitetsfederationer. Provtjänsten finns i nuläget tillgänglig via identitetsfederationerna Skolfederation och SWAMID. Fler identitetsfederationer kan tillkomma.

För de skolor eller huvudmän som saknar medlemskap i en identitetsfederation utreder Skolverket alternativa lösningar, samt information om hur skolorna behöver förbereda sig.

Multifaktorautentisering för skolpersonal

Multifaktorautentisering (MFA) innebär att det förutom inloggning med användarnamn och lösenord ställs krav på ytterligare säkerhet vid inloggningen, vilket ger ökad möjlighet att fastställa vem som använder en elektronisk identitet. Skolverket utreder inloggning till provtjänsten med multifaktorautentisering, så att personalen på skolan och hos huvudmannen ska kunna hantera prov, provresultat, elevinformation och behörigheter på ett säkert sätt.

Tekniksnack om digitalisering av nationella prov

Den 11 mars 2020 hölls en dag med information och samtal kring tekniska förutsättningar för digitala nationella prov.

Här finns filmade presentationer och annan information från tekniksnacket Länk till annan webbplats.

Ordlista

Hos Internetstiftelsen finns en utförlig ordlista att ta del av: Ordlista Länk till annan webbplats.

Sammanfattning av de senaste förändringarna på sidan:

 • Vi anger att film på sikt kommer att användas i proven
 • Information gällande sammanställning av uppgifter i register
 • Information om vilka uppgifter registerna behöver innehålla
 • Information om provisionering
 • Information om att IdP:n behöver kunna hantera EPPN
 • Ytterligare information om identitetsfederation
 • Information om MFA för skolpersonal

Vi arbetar med att se över förutsättningarna för att skolor på ett säkert sätt ska kunna logga in i Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov. Vårt mål är att erbjuda flera alternativ för inloggning, med utgångspunkt från de lösningar som skolorna använder sig av idag. Vi kommer att informera mer om detta så snart som möjligt.

Senast uppdaterad 22 oktober 2021