Vad behöver du som lärare veta om digitala nationella prov?

Skolverket tar fram digitala nationella prov (DNP). För att eleverna ska kunna genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats. Skolverket ger huvudmän och skolor stöd i förberedelsearbetet. Här samlar vi den information om DNP som riktar sig till dig som är lärare.

Digitaliseringen av de nationella proven är ett utvecklingsarbete och vi uppdaterar kontinuerligt vår information om arbetet. Längst ned på sidan ser du när den är uppdaterad senast. Läs även vår övergripande information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nationella proven kommer att förändras när de blir digitala

Det är många saker att ta hänsyn till för att proven ska bli träffsäkra mot det som ska prövas. När de nationella proven ska genomföras digitalt är det viktigt att de är tillgängliga för så många elever som möjligt och att de prövar rätt saker. Det betyder att proven ska mäta elevens kunskaper utifrån kurs- eller ämnesplanen, inget annat.

Filminspelningar och webbinarier

Inför att de nationella proven ska genomföras digitalt behöver huvudmän och skolor förbereda sig organisatoriskt och tekniskt. Som stöd producerar Skolverket filmer och webbinarier som informerar om olika aspekter kring förberedelsearbetet.

Här kan du ta del av vår filmserie "Kort om DNP" och få en första titt in i provplattformen

Webbinarier med information om digitala nationella prov

Film: Vad händer med de nationella proven när de blir digitala? (02:34 min)

Bedömning av digitala nationella prov

Syftet med de nationella proven är att stödja en rättvisande och likvärdig betygssättning. Detta syfte kvarstår även då de nationella proven blir digitala.

Bedömning av nationella prov när de blir digitala

Vi säkerställer att proven är tillgängliga

Ett av Skolverkets uppdrag är att säkerställa provens tillgänglighet och användbarhet. Detta innebär att både användargränssnittet och de nationella proven ska uppfylla de krav som ställs. Precis som vid nuvarande nationella prov är det provets syfte som avgör vilka anpassningar som kan genomföras.

Tillgänglighet och användbarhet

Testa demoprov

Inför att nationella proven digitaliseras kommer det finnas demoprov för att eleven ska få bekanta sig med hur uppgifter kan se ut i olika ämnen och i olika årskurser. Syftet med demoprov är att eleven övar på och blir bekant med funktioner och uppgiftsformat i provplattformen, till exempel att byta bakgrundsfärg, förstora texten och reglera avståndet mellan raderna.

Eleven kommer kunna testa att använda olika typer av räknare samt mediaspelare för ljudmaterial. Inga elevlösningar sparas och samma demoprov kan göras valfritt antal gånger. Demoprov kommer att tillgängliggöras på vår webbplats i god tid innan elevernas första digitala genomförande av nationella prov och bedömningsstöd.

Vilken digital kompetens behöver du ha?

Provsituationen kommer att förändras i och med digitaliseringen av de nationella proven, och det ställer nya krav på lärarens kompetens. Du som lärare behöver förbereda dig inför förändringen. Skolverket kommer löpande informera om vilka krav som kommer att ställas på lärares kompetens utifrån lärdomar från försöksverksamheten för digitala nationella prov.

När de nationella proven blir digitala behöver du som lärare ha både en grundläggande generell digital kompentens och en specifik digitala kompetens. Vi kommer att informera och erbjuda kompetensutvecklingsstöd om specifik digital kompetens.

Vilken digital kompetens behöver elever ha?

Provsituationen kommer att förändras i och med digitaliseringen av de nationella proven, och det ställer nya krav på kompetens hos elever.

Eleverna kommer att genomföra de nationella proven i Skolverkets provtjänst. För att säkerställa att eleverna får likvärdiga förutsättningar att genomföra proven behöver eleven en ändamålsenlig digital kompetens. Detta innebär att eleverna behöver ha en generell grundläggande digital kompetens samt en specifik digital kompetens kopplat till digitala nationella prov.

Digital läsning

Att läsa digitalt, på en datorskärm eller annan enhet, skiljer sig från att läsa på papper. Ta del av vårt material kring hur du som lärare kan öka din kunskap om digital läsning och förbereda dina elever på bästa sätt.

Lär dig mer om digital läsning Länk till annan webbplats.

Digitala prov- och bedömningstjänster

Digitala prov- och bedömningstjänster används för att genomföra färdiga eller egenkonstruerade prov, diagnoser och tester. I länken nedan får du ta del av vilka möjligheter en prov- och bedömningstjänst kan tillföra i undervisningen för elev, lärare och rektor. Du får även konkreta exempel på olika funktioner. Texten vänder sig främst till dig som är lärare och idag inte använder en sådan tjänst.

Digitala prov- och bedömningstjänster i undervisningen

Så förändras proven i olika ämnen

Digitaliseringen av nationella proven kan medföra olika förändringar beroende på prov. Via länkarna nedan kan du fördjupa dig om vad som gäller för prov i olika ämnen och årskurser i grundskolan och motsvarande skolformer. Under länkarna hittar du en film som visar delar av provplattformen.

Matematik och svenska/svenska som andraspråk årskurs 3

Matematik årskurs 4-9

Matematik på gymnasial nivå

Svenska och svenska som andraspråk årskurs 4-9

Svenska och svenska som andraspråk gymnasial nivå

Engelska årskurs 4-9

Engelska på gymnasial nivå

NO- och SO-ämnen årskurs 4-6

NO-ämnen årskurs 7-9

SO-ämnen årskurs 7-9

Franska, spanska och tyska

Texterna ovan kommer uppdateras löpande allt eftersom vi har mer att informera om.

Har du frågor om digitala nationella prov?

För frågor om digitala nationella prov, kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

För frågor om försöksverksamhet med digitala nationella prov, ställ din fråga till dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se

Senast uppdaterad 17 juni 2022

Frågor och svar

Ja. När de första digitala nationella proven genomförs kommer bedömningen av de delar som inte kan rättas automatiskt ske av lärare precis som tidigare. På sikt är målet att en betydande andel av de delprov som omfattar uppsatser och längre utredande texter ska rättas av lärare genom central rättning. På regeringens uppdrag tar Skolverket nu fram ett förslag för hur central rättning ska införas och ska också föreslå en organisation för detta.

Ett av Skolverkets uppdrag är att säkerställa en ökad tillgänglighet och användbarhet. Detta framkommer tydligt i det regeringsuppdrag som Skolverket fick 2017.

”Vid utvecklandet av det digitaliserade provsystemet ska Skolverket, så långt som möjligt, sträva efter att säkerställa provens tillgänglighet och användbarhet för alla elever, inklusive elever med funktionsnedsättning, för att inte begränsa elevens möjlighet att visa sina kunskaper i provsituationen.”

Eleverna kommer att ha möjligheter att göra egna inställningar för ökad tillgänglighet i provtjänsten. Det kan handla om teckenstorlek, bakgrundsfärg eller använda zoomfunktionen.

Precis som vid nuvarande nationella prov är det provets syfte som avgör vilka inställningar som kan göras för ökad tillgänglighet. Lärare kommer, precis som tidigare, kunna förlänga provtiden och ge pauser.

Läs mer om tillgänglighet och användbarhet på skolverket.se Länk till annan webbplats.

Ja. Lösningen kan vara olika beroende på vilken digital enhet som används, men det kommer att vara någon typ av låst skrivyta.

Det är huvudmannens ansvar att se till att den tekniska utrustningen är på plats vid det digitala provets genomförande. Skolverket gör stora insatser för att informera och stötta huvudmän. En viktig informationskanal är direktkanal för huvudman. Proven i årskurs 3 sker digitalt första gången våren 2026 så det finns tid att förbereda.

 För att säkerställa att eleverna får likvärdiga förutsättningar att genomföra proven behöver eleven en ändamålsenlig digital kompetens. Detta innebär att eleverna behöver ha en generell grundläggande digital kompetens samt en specifik digital kompetens kopplat till digitala nationella prov.

Läs mer om vad digital kompetens för elever kan vara Länk till annan webbplats.

Här hittar du fler vanliga frågor och svar om digitala nationella prov

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor från skolchef och rektor

Har du andra frågor om digitala nationella prov, kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

För frågor om försöksverksamhet med digitala nationella prov, ställ din fråga till dnp.forsoksverksamhet@skolverket.se